U.S. VISA APPLICATION FEE DEPOSIT SLIP
ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ТАКСА ЗА ВИЗА ЗА САЩ
Deposit Amount (figures)
Сума за внасяне (цифром)
Bulgarian Lev
Български лева
Deposit Amount (words) To be completed by Applicant in Bulgarian / Сума за внасяне (словом) Попълва се от кандидата на български език


Expiration Date Дата на валидност
N/A
In favor of Citibank Europe Plc., Bulgaria branch to the account of CBNA London
В полза на Ситибанк Европа АД, клон България, по сметка на Ситибанк, Н.А. – клон Лондон
Applicant Name To be completed by Applicant with capital Latin letters / Име на кандидата Попълва се от кандидата с главни латински букви


EGN To be completed by Applicant / ЕГН Попълва се от кандидата
Instructions for Bank DSK Branches: / Инструкции за клоновете на Банка ДСК:
 • Please confirm that the above expiration date has not passed. In case the deposit slip has expired, please DO NOT accept the payment and refer the applicant to the website http://www.ustraveldocs.com/ to create a new deposit slip.
  Моля потвърдете, че горепосочения срок на валидност не е изтекъл. В случай, че е изтекъл, моля НЕ приемайте плащането и препратете кандидата към уебстраница http://www.ustraveldocs.com/, за да създаде нова вносна бележка.
Instructions for visa applicants: / Инструкции за кандидата :
 • This deposit slip must be used to make your visa fee payment in BGN at any Bank DSK branch before the expiration date, as noted above.
  Вносната бележка трябва да бъде използвана, за заплащане таксата за виза в лева във всеки клон на Банка ДСК преди датата посочена по-горе.
 • Print two copies of this deposit slip and submit them along with your visa fee payment.
  Разпечатайте две копия от вносната бележка и ги представете, заедно с плащането си за виза.
 • The deposit amount in words must be equal to the deposit amount in figures. In case of difference, the amount in figures will be considered correct.
  Сумата за внасяне с думи трябва да съвпада с тази в цифри. При разлика, за вярна ще се счита сумата в цифри.
 • Please return to http://www.ustraveldocs.com/ approximately 24 hours after the payment.. You will need to enter the unique number of the Payment order, as displayed on your receipt.
  Върнете се на http://www.ustraveldocs.com/ приблизително 24 часа след плащането. Попълнете уникалния номер от Нареждането за касов паричен превод
 • If you have any issues, please visit http://www.ustraveldocs.com/ and click CONTACT US to submit an inquiry.
  Ако имате проблеми, моля посетете http://www.ustraveldocs.com/ и натиснете „ЗА КОНТАКТ“, за да направите запитване.
 • Your visa fee payment receipt is non-transferable and therefore cannot be used by anyone else.
  Плащането за такса за виза не подлежи на прехвърляне и не може да се използва от друго лице.
 • After the payment, the applicant may make an appointment. The payment shall be valid for 12 months from the date of payment.
  След плащането, кандидатът може да насрочи интервю. Плащането е валидно 12 месеца от датата на извършване.
 • Please note payment is only allowable over the counter in DSK Bank branches
  Моля, имайте предвид, че плащането е възможно само в клонове на Банка ДСК.Date and place of issue
Дата и място на издаване

Depositor’s signature
Подпис на вносителя

Signature and seal
Подпис и печат

Accountant
Счетоводител

Cashier
Касиер