Визи за инвеститори

На тази страница:


Обща иформация

Визата за инвеститори (E-2) е за граждани на държави с подписано двустранно Споразумение за приятелство, търговия и мореплаване със САЩ, които желаят да пътуват до САЩ, за да:

 • разработват и ръководят дейността на предприятието, в което гражданинът е инвестирал
 • инвестират значителни капитали

Визата за инвеститори по договори не е заместител на имигрантска виза. Лицата, които желаят да останат в Съединените щати за неопределено време, трябва да кандидатстват за имигрантски визи. Визите за инвеститори по договори могат да бъдат подновеин или продължени, само ако инвестицията продължава да отговаря на всички приложими изисквания на американското имиграционно законодателство.

Изисквания за инвеститорските визи (E-2)

 • Инвеститорът, независимо дали е физическо или юридическо лице, трябва да бъде гражданин на страна, която има подписан договор със САЩ.
 • Кандидатът възнамерява да напусне Съединените щати след изтичане валидността на E-2 визата.
 • Инвестициите трябва да бъдат значителни. Трябва да бъдат достатъчни, за да се гарантира успешното функциониране на предприятието. Процентът на инвестиция за нискокапитално предприятие трябва да бъдат по-високи от процента на инвестициите в предприятие с висока себестойност.
 • Инвестициите трябва да бъдат в реално работещо предприятие. Спекулативните инвестиции не се квалифицират. Средства по банкови сметки или в ценни книжа не се считат за инвестиция.
 • Инвестицията не може да бъде маргинална. Тя трябва да генерира значително по-голям приход, отколкото просто да осигури издръжката на инвеститора и семейството му, или да има значително икономическо въздействие в САЩ
 • Инвеститорът трябва да има контрол върху средствата и инвестицията трябва да бъде рискова в търговския смисъл. Заеми, обезпечени с активите на инвестиционно предприятие, не са разрешени.
 • Кандидатът да е в състояние да "развива и ръководи" предприятието.
 • Инвеститорът трябва да пребивава в САЩ с цел развитие и управление на предприятието. Ако кандидатът не е основният инвеститор, той или тя трябва да бъде назначен на ръководна или надзорна позиция или на длъжност, изискваща високо специализирани умения.
 • Кандидатът възнамерява да напусне Съединените щати след изтичане валидността на E-2 визата.
Съпрузи и деца:

Съпрузите и/или децата под 21-годишна възраст могат да получат производни визи от типа Е, за да придружат или да се присъединят към основния кандидат в САЩ. Съпрузите и/ или децата, които не възнамеряват да пребивават в САЩ с основният притежател на визата, но посещават страната само за почивки, могат да кандидатстват за посетителски визи (B-2) или, ако са граждани на определени държави, да пътуват без визи по Visa Waiver Program (Програмата за безвизово пътуване).

Няма изискване съпругът(ата) и/ или децата на притежателя на визата от типа E да кандидатстват за ученическа виза (F-1), ако искат да учат в САЩ. Те могат да учат с производна виза Е. Въпреки това, ако са квалифицирани, те могат да кандидатстват за виза F-1. Ако имате деца в училищна възраст, трябва да направите справка с правилата, регулиращи издаването на визи F-1.

Съпрузите притежаващи Е визи могат да кандидатстват за разрешение за работа. За повече информация, моля, свържете се с USCIS след пристигането си в САЩ.

Какво е необходимо за да кандидатствате

За да кандидатствате за инвеститорска виза е необходима регистрация на компанията в съответното консулство на САЩ. Освен това, Вие трябва да представите следните документи:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Формуляр DS-156E за търговец/инвеститор, попълнен и подписан.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm). Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Разписка, показваща плащане на невъзстановима такса на стойност 205 долара за обработка на молбата за виза, платена в местна валута. Тази уеб страница съдържа повече информация за плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер. Консулското длъжностно лице може да изиска от кандидата специфични документи, за да установи дали търговското дружество или инвестиционното предприятие са в съответствие с изискванията за Е виза.

Как да кандидатствате

Първата стъпка при кандидатстване за инвеститорска виза е да се установи дали предприятието или дружеството в САЩ отговарят на изискванията за инвестиция. Този процес е известен като регистрация. Всички компании, които кандидатстват за издаване на визи за техните собственици или служители трябва да бъдат регистрирани към Посолството на САЩ в София. Ако Вашата фирма не е регистрирана, кликнете тук за да направите преглед на процеса на регистрация публикуван на уебсайта на Посолството на САЩ.

Ако Вашата компания е вече регистрирана, кликнете тук, , за да кандидатствате в Посолството на САЩ в София.

Поддържане на фирмената регистрация

За да се поддържа регистрацията на Вашето дружество, формуляр DS-156E и финансови отчети / данъчни документи трябва да бъдат предоставяни ежегодно. Компании, които не са подновили регистрацията си през поспедните пет години, могат да бъдат отстранени от списъка на регистрираните. Дружества, на които регистрацията е "изтекла", трябва да се регистрират отново в Посолството на САЩ. Също така имайте предвид, че при определени обстоятелства, дори ако регистрацията на дружеството е все още валидна, обработката на молбата за виза може да отнеме също толкова време, както и първоначалното заявление за регистрация.

Повече информация

За повече информация относно визите за търговия и инвестиции, посетете уебсайта на Държавния департамент на САЩ