Хувь хүний мэдээллийг хадгалах

Энэ хуудсан дээр:

Энэ вэб хуудсыг ашиглах талаар чухал мэдээлэл

Таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал бидэнд маш чухал. Тиймээс бид хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, хэрэглэж, харилцаж, тараадгийг ойлгуулахын тулд энэ Бодлогыг боловсруулсан билээ. Доор манай хувийн мэдээллийн талаарх баримтлалыг товч харуулав.

  • Хувийн мэдээлэл цуглуулахаас өмнө болон цуглуулах үед бид тухайн мэдээллийг ямар зорилгоор цуглуулж байгааг тодорхойлно.
  • Бид хувийн мэдээллийг тухайн хувь хүн зөвшөөрсөн эсвэл хуулиар шаардагдсанаас бусад тохиолдолд зөвхөн ажлын зорилгоор болон бусад хүндэтгэх зорилгоор цуглуулж ашиглана.
  • Зөвхөн дээрх зорилгыг биелүүлэх хүртэл бид хувийн мэдээллийг хадгалах болно.
  • Бид хувийн мэдээллийг хууль ёсны шударга аргаар цуглуулах бөгөөд хэрэгцээтэй үед холбогдох хувь хүний зөвшөөрлийг авна.
  • Хувийн мэдээлэл нь ашиглах зорилготой холбоотой, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, сүүлийн үеийн байх ёстой.
  • Бид хувийн мэдээллийг алдагдах, хулгайлагдах, мөн мэдээлэлд хууль бусаар нэвтрэх, түгээх, хуулбарлах, өөрчлөхөөс хамгаалах болно.
  • Хувийн мэдээллийг хэрхэн зохицуулдаг талаар манай баримталдаг бодлого зарчмын бид үйлчлүүлэгчдэд мэдэгдэхэд үргэлж бэлэн байх болно.

Бид хувийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалахын тулд эдгээр зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулахыг эрмэлздэг.