Jesteś tutaj: Strona główna / Opłaty wizowe

Opłaty wizowe

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Przed złożeniem wniosku o wizę nieimigracyjną osoby ubiegające się o wizę, w tym dzieci, są zobowiązane do wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę, określanej jako opłata MRV (opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę do odczytu maszynowego). Opłata wizowa musi być uregulowana bez względu na to, czy wiza zostanie wydana czy nie. Kwota opłaty zależy od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek. Na niniejszej stronie internetowej wymieniono opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę dotyczące wiz nieimigracyjnych każdej kategorii.

Zwracamy uwagę, że wymieniono tu jedynie opłaty za rozpatrzenie wniosków o wizy nieimigracyjne.

Informacje o płatnościach

Mimo iż opłaty są podane w dolarach amerykańskich, każda osoba ubiegająca się o wizę musi wnieść opłatę w lokalnej walucie. Potwierdzenia wniesienia opłaty są przechowywane w archiwach ambasady i nie podlegają zwrotowi. Więcej informacji o sposobach i formach płatności można znaleźć tutaj.

Ograniczenia

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę. Po wniesieniu opłaty zostanie wydane potwierdzenie zapłaty. Potwierdzenie to zachowuje ważność przez okres jednego roku od daty płatności i umożliwia umówienie się na rozmowę w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. W razie nieumówienia się na rozmowę w terminie jednego roku od wniesienia opłaty potwierdzenie płatności utraci ważność, a ustalenie terminu rozmowy nie będzie już możliwe. Należy wtedy ponownie wnieść opłatę i rozpocząć całą procedurę od nowa.

Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie podania

Poniższe opłaty dotyczą jednego wniosku o wizę. Opłata za rozpatrzenie wniosku o standardową wizę nieimigracyjną wynosi 160 USD. Do tego typu wiz zalicza się wizy turystyczne, służbowe, studenckie i dla uczestników programu wymiany. Dla większości wiz wydawanych na podstawie petycji, takich jak, wizy pracownicze lub religijne oplata wynosi 190 USD, dla wiz kategorii K 265 USD, a kategorii E 205 USD. Proszę zauważyć, że opłaty za rozpatrzenie dokumentów na wizę K należy wnieść zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej. W poniższej tabeli przedstawiono pełną listę rodzajów wiz i opłat.

Z dniem 12 września 2014 r. opłaty za rozpatrzenie wiz nieimigracyjnych i imigracyjnych dla pewnych kategorii wizowych ulegną zmianie. Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą wnieść opłaty wizowe w kwocie, jaka obowiązuje w dniu jej dokonania z wyjątkiem opłaty imigracyjnej dokonywanej w National Visa Center (NVC) gdzie liczy się data rozliczenia. Opłaty, które ulegną zmniejszeniu nie będą zwracane. Jeżeli opłata za rozpatrzenie podania wizowego została wniesiona przed 12 września 2014 r. i jej wysokość uległa obniżeniu, nie będziemy mogli dokonać zwrotu.

 • Jeżeli oplata została wniesiona przed 12 września 2014 roku i rozmowa wizowa odbywa się 11 grudnia 2014 lub przed tą datą, nie ma konieczności dopłaty różnicy pomiędzy starą i nową opłatą.
 • Jeżeli opłata została wniesiona przed 12 września 2014 roku i rozmowa wizowa ma miejsce 12 grudnia 2014 lub później, konieczna będzie dopłata różnicy między opłatami ( bez wyjątków). 

Więcej informacji na temat zmiany opłat można znaleźć tutaj.
Osoby, które chcą wypowiedzieć się na temat proponowanych opłat muszą przekazać swoje uwagi bezpośrednio do Departamentu – nie do placówki dyplomatycznej - korzystając z następujących sposobów:
-Osoby z dostępem do Internetu mogą przeczytać ogłoszenie i przesłać swoje uwagi poprzez stronę internetową http://www.regulations.gov , wyszukując regulacje prawne przy pomocy Numeru Informacji Prawnej (Regulatory Information Number, RIN), 1400-AD47.
-Pocztą (list, dysk lub CD-ROM) na adres: U.S Department of State, Office of the Comptroller, Bureau of Consular Affairs (CA/C), SA-17 8th Floor, Washington, DC 2052201707.
-Wysyłając e-mail na adres: fees@state.gov. W temacie wiadomości musi być podany numer RIN (1400-AD47).

 

Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie wniosku – według opłaty
Opłata (USD)Opłata (PLN)Kategoria wizyOpis
$160 N/A B Służbowa/turystyczna
$160 N/A C-1 Tranzyt
$160 N/A D Członkowie załogi samolotu lub statku
$160 N/A F Studenci (studia akademickie)
$160 N/A I Dziennikarze i przedstawiciele mediów
$160 N/A J Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże"
$160 N/A M Studenci (studia zawodowe)
$160 N/A T Ofiary handlu ludźmi
$160 N/A TN/TD Specjaliści z NAFTA
$160 N/A U Ofiary działalności przestępczej
$190 N/A H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci
$190 N/A L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
$190 N/A O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach
$190 N/A P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
$190 N/A Q Międzynarodowa wymiana kulturowa
$190 N/A R Pracownicy instytucji religijnych
$265 N/A K Narzeczony/narzeczona obywatela USA
$205 N/A E Inwestorzy i przedsiębiorcy
Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie wniosku – według kategorii wizy
Kategoria wizyOpisOpłata (USD)Opłata (PLN)
B Służbowa/turystyczna $160 N/A
C-1 Tranzyt $160 N/A
D Członkowie załogi samolotu lub statku $160 N/A
E Inwestorzy i przedsiębiorcy $205 N/A
F Studenci (studia akademickie) $160 N/A
H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci $190 N/A
I Dziennikarze i przedstawiciele mediów $160 N/A
J Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże" $160 N/A
K Narzeczony/narzeczona obywatela USA $265 N/A
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy $190 N/A
M Studenci (studia zawodowe) $160 N/A
O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach $190 N/A
P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi $190 N/A
Q Międzynarodowa wymiana kulturowa $190 N/A
R Pracownicy instytucji religijnych $190 N/A
T Ofiary handlu ludźmi $160 N/A
TN/TD Specjaliści z NAFTA $160 N/A
U Ofiary działalności przestępczej $160 N/A

Rodzaje wiz, dla których nie ma wymogu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

 • Wizy kategorii A, G, C-2, C-3 oraz wizy dyplomatyczne i NATO (zgodnie z 22 CFR 41.26).
 • Wizy typu J, dla uczestników programów wymiany, sponsorowanych przez rząd amerykański, o numerach programow oznaczonych kodem G1, G2, G3, G7.
 • Ponowne wydanie wizy w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, bez winy osoby ubiegającej się.
 • Wizy dla osób zwolnionych na mocy umowy międzynarodowej, w tym dla członków i personelu uznanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ misji obserwacyjnej udających się do kwatery głównej ONZ oraz członków ich najbliższej rodziny.
 • Wizy dla osób podróżujących w celu prowadzenia określonej działalności charytatywnej.
 • Wizy dla przedstawicieli rządu podróżujących służbowo.
 • Wizy dla rodziców, rodzeństwa, małżonków lub dzieci pracowników rządu USA, którzy zginęli wypełniając obowiązki służbowe, podróżujących na uroczystości pogrzebowe lub dla rodziców, rodzeństwa, małżonków lub dzieci pracowników rządu USA, którzy odnieśli poważne obrażenia podczas wykonywania obowiązków służbowych i są w trakcie nagłego leczenia lub rekonwalescencji.

Inne opłaty

W pewnych przypadkach wymagane są dodatkowe opłaty wizowe płatne bezpośrednio w Krajowym Centrum Wizowym, Ambasadzie Stanów Zjednoczonych lub Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego.

 • Opłaty za wydanie wizy nieimigracyjnej („zasada wzajemności”)
  Obywatele niektórych krajów mogą być obowiązani do wniesienia opłaty za wydanie wizy po zatwierdzeniu ich wniosku. Opłaty te wynikaja z „zasady wzajemności” (koszty jakimi obciążony jest obywatel USA za podobnego rodzaju wizę). Stany Zjednoczone dążą w miarę możliwości do wyeliminowania opłat za wydanie wizy, jednak w sytuacji gdy zagraniczny rząd nakłada takie opłaty na obywateli USA, Stany Zjednoczone będą wymagać zbliżonych opłat od obywateli danego kraju za wydanie podobnego rodzaju wizy. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajduje się więcej informacji o opłatach za wydanie wizy, które mogą pomóc w ustaleniu, czy opłaty takie dotyczą danej narodowości.

 • Opłaty SEVIS
  System SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to internetowy system rejestracji osób posiadających wizy kategorii F, M i J (oraz członków ich rodzin) od chwili otrzymania wstępnej dokumentacji (formularz I-20 albo DS-2019) do czasu ukończenia/opuszczenia szkoły lub zakończenia/odstąpienia od programu.

  Osoby ubiegające się o wizy kategorii F, M i I J powinny sprawdzić w szkole amerykańskiej, czy informacje zostały wprowadzone do systemu SEVIS. Poza opłatą za rozpatrzenie wniosku o wizę należy uiścić oddzielną opłatę SEVIS. W przypadku studentów, którym wiza nieimigracyjna jest przyznawana na podstawie formularza I-20, opłata SEVIS wynosi 200 USD. W przypadku większości uczestników programów wymiany, którzy otrzymują wizę na podstawie formularza DS-2019, opłata SEVIS wynosi 180 USD, natomiast w przypadku uczestników programów wymiany krótkoterminowej, opiekunek „Au Pair”, uczestników programu „Praca i Podróże” (Work and Travel), wychowawców na obozach (Camp Counselor) opłata SEVIS wynosi 35 USD. Wiza studencka lub dla uczestników programów wymiany zostanie wydana dopiero po zarejestrowaniu potwierdzenia dokonania opłaty w systemie SEVIS. Opłaty nie można dokonać w ambasadzie. Instrukcje dotyczące wnoszenia opłaty SEVIS podano tutaj.

 • Opłata SEVIS – wyjątek
  Osoby uczestniczące w sponsorowanym przez rząd amerykański programie o kodzie zaczynającym się od G-1, G-2, G-3, G-7 są zwolnione z opłaty SEVIS.

 • Opłaty dla osób ubiegających się o wizę L na podstawie petycji ogólnej („blanket petition”) (opłata związana z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć oraz opłata na mocy ustawy o bezpieczeństwie granic [Border Security Act])
  Osoby ubiegające się o wizę L na podstawie ”blanket petition” muszą wnieść opłatę w wysokości 500 USD, związaną z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć, jak również w pewnych okolicznościach opłatę na mocy ustawy o bezpieczeństwie granic w wysokości 2 250 USD. Opłaty można dokonać wyłącznie w kasie konsularnej. W przypadku petycji imiennej (L, H-1B i H-2B) obywatel amerykański składając petycję w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) wnosi opłatę zwiazaną z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć oraz opłatę wynikającą z ustawy o bezpieczeństwie granic.