Địa điểm nộp hồsơ Drop-Off

Trên trang này:


Tổng quan

Nếu bạn đã nhận được thư 221 (g) và hướng dẫn của Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Mỹ yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ để xem xét thêm, bạn nên gửi những tài liệu này đến Bưu chính Việt Nam để hồ sơ của bạn được chuyển đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ.

Địa điểm

Để xem địa điểm nộp hồ sơ tại các chi nhánh của EMS vui lòng nhấn vào đây.