Thay đổi Địa chỉ Giao nhận Giấy tờ

Trên trang này:


Tổng quan

Nếu bạn đã lên lịch cuộc hẹn trực tuyến, nhưng muốn sửa đổi địa chỉ giao nhận giấy tờ, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào nút Thay đổi Địa chỉ bên dưới. Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao nhận giấy tờ vào bất cứ lúc nào trước 23:59 trước ngày bạn đi phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.