U.S. VISA APPLICATION FEE DEPOSIT SLIP for payment at Easypay offices
БЛАНКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСА ЗА ВИЗА ЗА САЩ в офис на ИЗИПЕЙ
Deposit Amount (figures)
Сума за внасяне (цифром)

Amount below is the full MRV fee. Applicant is to pay ONLY this amount, and no commissions.

Посочената сума е точната стойност на таксата за виза, която трябва да заплатите, без никакви допълнителни комисионни.
Bulgarian Lev
Български лева
Expiration Date Дата на валидност
N/A
CGI Reference Number/CGI Референтен номер
N/A
CGI Reference Number Barcode/CGI Референтен номер Barcode
Instructions for EASYPAY branches/Инструкции за офисите на Изипей:
 • Please confirm that the above expiration date has not passed. In case the deposit slip has expired, please DO NOT accept the payment and refer the applicant to the website http://www.ustraveldocs.com/ to create a new deposit slip.
  Моля потвърдете, че горепосочения срок на валидност не е изтекъл. В случай, че е изтекъл моля, НЕ приемайте плащането и препратете кандидата към интернет страницата http://www.ustraveldocs.com от където може да разпечата нова бланка.
Instructions for visa applicants: / Инструкции за кандидата:
 • This deposit slip must be used to make your visa fee payment in BGN at any EASYPAY branch before the expiration date, as noted above.List of the EASYPAY branches is published on https://www.easypay.bg/en/offices
  Настоящата бланка трябва да бъде използвана, за заплащане таксата за виза във всеки на ИЗИПЕЙ в страната преди датата посочена по-горе.Пълен списък на офисите на ИЗИПЕЙ е публикуван на https://www.easypay.bg/en/offices
 • Print one copy of this deposit slip to bring to the branch.
  Разпечатайте една бланка и я представете в офис на ИЗИПЕЙ.
 • Please return to http://www.ustraveldocs.com/ approximately 24 hours after payment. You will need to enter the CGI Refernce Number as displayed on your receipt.
  Влезте отново на http://www.ustraveldocs.com/ приблизително 24 часа след плащането. Въведете CGI референтният номер от вносната бележка.
 • If you have any issues, please visit http://www.ustraveldocs.com/ and click CONTACT US to submit an inquiry.
  Ако срещнете проблеми, моля посетете http://www.ustraveldocs.com/ и натиснете бутона “Свържете се нас”, за да направите запитване.
 • Your visa fee payment receipt is non-transferable and therefore cannot be used by anyone else.
  Плащането на таксата за виза не подлежи на прехвърляне и не може да се ползва от друго лице.
 • After the payment, the applicant may make an appointment. The payment shall be valid for 12 months from the date of payment.
  След успешно направено плащане, кандидата може да си насрочи интервю. Плащането е валидно 12 месеца от датата на извършване.
Пълен списък на офисите на ИЗИПЕЙ е публикуван на https://www.easypay.bg/en/offices