U.S. VISA APPLICATION FEE DEPOSIT SLIP
ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ТАКСА ЗА ВИЗА ЗА САЩ
Deposit Amount (figures)
Сума за внасяне (цифром)

Amount below is the full MRV fee. Applicant is to pay ONLY this amount, and no commissions.

Посочената сума е точната стойност на таксата за виза, която трябва да заплатите, без никакви допълнителни комисионни.
Bulgarian Lev
Български лева
Deposit Amount (words) To be completed by Applicant in Bulgarian / Сума за внасяне (словом) Попълва се от кандидата на български език


Expiration Date Дата на валидност
N/A
CGI Reference Number/CGI Референтен номер
N/A
In favor of CGI Federal Inc. branch to the account of UniCredit Bulbank
B полза на Уникредит Булбанк АД, по сметка на CGI Federal Inc.
XXXXXX6031
Applicant Name To be completed by Applicant with capital Latin letters / Име на кандидата. Попълва се от кандидата с главни латински букви


EGN To be completed by Applicant / ЕГН Попълва се от кандидата
Instructions for UniCredit Bulbank branches/Инструкции за клоновете на Уникредит Булбанк:
 • Please confirm that the above expiration date has not passed. In case the deposit slip has expired, please DO NOT accept the payment and refer the applicant to the website http://www.ustraveldocs.com/ to create a new deposit slip. Please enter the CGI Reference number as Reason for transaction.
  Моля потвърдете, че горепосочения срок на валидност не е изтекъл. В случай, че е изтекъл моля, НЕ приемайте плащането и препратете кандидата към интернет страницата http://www.ustraveldocs.com от където може да разпечата нова, валидна вносна бележка. Моля, въведете CGI референтния номер в полето основание за внасяне.
Instructions for visa applicants: / Инструкции за кандидата:
 • This deposit slip must be used to make your visa fee payment in BGN at any UniCredit Bulbank branch before the expiration date, as noted above.
  Вносната бележка трябва да бъде използвана, за заплащане таксата за виза във всеки клон на банка УниКредит Булбанк в страната преди датата посочена по-горе.
 • Print one copy of this deposit slip to bring to the branch.
  Разпечатайте една вносната бележка и я представете в банката.
 • The deposit amount in words must be equal to the deposit amount in figures. In case of difference, the amount in figures will be considered correct.
  Сумата за внасяне с думи, трябва да съвпада с тази в цифри.
 • Please return to http://www.ustraveldocs.com/ approximately 24 hours after payment. You will need to enter the CGI Refernce Number as displayed on your receipt.
  Влезте отново на http://www.ustraveldocs.com/ приблизително 24 часа след плащането. Въведете CGI референтният номер от вносната бележка.
 • If you have any issues, please visit http://www.ustraveldocs.com/ and click CONTACT US to submit an inquiry.
  Ако срещнете проблеми, моля посетете http://www.ustraveldocs.com/ и натиснете бутона “Свържете се нас”, за да направите запитване.
 • Your visa fee payment receipt is non-transferable and therefore cannot be used by anyone else.
  Плащането на таксата за виза не подлежи на прехвърляне и не може да се ползва от друго лице.
 • After the payment, the applicant may make an appointment. The payment shall be valid for 12 months from the date of payment.
  След успешно направено плащане, кандидата може да си насрочи интервю. Плащането е валидно 12 месеца от датата на извършване.Date and place of issue
Дата и място на издаване

Depositor’s signature
Подпис на вносителя

Signature and seal
Подпис и печат

Accountant
Счетоводител

Cashier
Касиер