Бизнес/Туристическа виза

FAQ (Въпроси и отговори

На тази страница:


Обща иформация

Посетителската виза B-1/B-2 е за хора пътуващи до Съединените щати временно за бизнес (B-1), за удоволствие или медицинско лечение (В-2). Като цяло, виза B-1 е за пътници извършващи консултации с бизнес партньори, участващи в научни, образователни, професионални или бизнес срещи / конференции, уреждащи имот или сключващи договори. Визата B-2 е за пътуване, което е по същество за почивка, включително туризъм, посещения при приятели или роднини, лечение и дейности със социален или обществен характер. Често пъти визите B-1 и B-2 се комбинират и се издават като една виза: B-1/B-2.

Изисквания

Ако кандидатствате за виза B-1/B-2, трябва да докажете на консулския служител, че отговаряте на изискванията за виза за САЩ в съответствие със Закона за имиграция и натурализация на САЩ (INA). Член 214 (b) от INA предполага, че всеки кандидат за виза от типа B-1/B-2 е потенциален имигрант. Трябва да преодолеете тази законова презумпция, като покажете, че:

 • Целта на Вашето пътуване до САЩ е за временно посещение, като например бизнес, удоволствие или медицинско лечение
 • Имате намерение да останете в САЩ за определен, ограничен период от време
 • Притежавате средства за покриване на разходите ви, докато сте в Съединените щати
 • Имате постоянно местожителство извън САЩ, както и социални или икономически връзки, които ще гарантират Вашето завръщане в чужбина след края на Вашето посещение

Лични или домашни помощници и членове на екипажа, работещи на борда на плавателни съдове в рамките на външния континентален шелф, могат да отговорят на изискванията за визи от типа В-1 при определени обстоятелства.

Някои чуждестранни граждани не могат да покрият изискванията за издаване на визи, съгласно Закона за имиграция и натурализация на САЩ. Можете да прочетете повече за Закона за имиграция и натурализация и причините за отказ на виза тук.

Какво е необходимо за да кандидатствате

Ако кандидатствате за бизнес/туристическа виза, трябва да представите следното:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Валидността на паспорта ви за пътуване до САЩ трябва да е най-малко шест месеца след планирания период на престой (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако в паспорта ви е включено повече от едно лице, всяко лице, което желае виза, трябва да подаде заявление.

 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Разписка за плащане на 160 долара невъзстановима такса за обработка на молбата за виза, заплатена в местна валута. Тази уеб страница дава допълнителна информация относно плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата, в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такса при издаване на визата и в какъв размер.

В допълнение към тези документи, трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

 • Вашия номер на паспорт
 • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)
 • Десетцифрения (10-цифрения) баркод номер от Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю за получаване на виза. Трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на интервю, Вашата страница за потвърждение на DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, текущия и всички стари паспорти, както и оригиналната банкова бележка за плащане на таксата за издаване на виза. Заявления, които не съдържат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

Подкрепящите документи са само един от многото фактори, които консулският служител ще вземе под внимание на Вашето интервю. Консулските служители разглеждат всяка молба индивидуално и оценяват професионалните, социални, културни и други фактори при вземането на решение. Консулските служители могат да разгледат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в страната на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Не се изисква подкрепящите документи да бъдат преведени на Английски език или нотариално заверени. Достатъчно е да представите четими фотокопия на оригиналните документи.

Допълнителните документи трябва да се представят по време на интервюто. Не изпращайте по факс, електронна или обикновена поща до Посолството каквито и да е подкрепящи документи.

Кандидатите за В1/В2 визи могат, но не са длъжни да представят допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване, които ще ги накарат да се върнат след временно пребиваване в САЩ. Това могат да бъдат:

 • Доказателства за дохода, данъчни документи, документи за собственост на имущество, бизнес или парични средства.
 • Документи за планираното пътуване и/или обяснение какво възнамерявате да правите в САЩ.
 • Писмо от Вашия работодател описващо Вашата позиция, заплата, от колко време сте служител на фирмата и дали можете да ползвате отпуска, както и бизнес целите свързани с това пътуване, ако има такива.

В допълнение, в зависимост от целта на пътуването, може да предоставите следните документи:

Студенти
Носете последните справки от университета, преписи и дипломи. Също така носете доказателство за финансова подкрепа, като месечните банкови извлечения, фишове или други доказателства.

Работни визи
Носете копие на трудовия договор и фишове от последните три месеца.

Бизнесмени и мениджъри на компании
Ноесете доказателства за позицията си в компанията и възнаграждението.
Посещение при роднини
Носете фотокопие на документ, който показва статута на Вашия роднина (например Зелена карта, свидетелство за натурализация, валидна виза, и т.н.).
Кандидати, които са посещавали САЩ
Ако сте посещавали преди това Съединените щати, носете всички документи, показващи Вашата виза или имигрантски статут.

Подкрепящи документи за кандидати, които търсят медицинска помощ

Ако желаете да пътувате до САЩ за лечение, тогава трябва да бъдете подготвен да представите следните документи в допълнение към документите, изброени по-горе и тези, които консулското длъжностно лице може да изисква:

 • Медицинска диагноза от местен лекар, обясняваща естеството на Вашето заболяване и причината да се нуждаете лечение в САЩ.
 • Писмо от лекар или от медицинско заведение в Съединените щати, изразяващо желание за лечение на това специфично заболяване и подробна информация за прогнозите, продължителността и цената на лечението (включително хонорарите на лекарите, такси за хоспитализация и всички разходи, свързани с лечението).
 • Заявление за финансова отговорност от лицата или организациите, които плащат за Вашия транспорт, медицински и дневни разходи. Лицата, които гарантират изплащането на тези разходи, трябва да предоставят доказателство за способността им да го направят, често под формата на банкова гаранция или други удостоверения за приходи/спестявания или заверени копия на данъчни декларации.

Electronic Visa Update System (EVUS)

В съответствие със споразумението, подписано между Съединените американски щати и Китай за удължаване на валидността на визите, считано от 29 ноември 2016 г., китайските граждани с 10-годишни визи B1, B2 или B1 / B2 в паспорти на Китайската народна република ще трябва да обновяват своята биографична и друга информация в заявлението за виза чрез уебсайт на всеки две години или при получаване на нов паспорт или виза B1, B2 или B1 / B2, в зависимост от това кое е първо. Тази система се нарича EVUS - Electronic Visa Update System.

Уебсайтът на EVUS вече е отворен за регистриране на www.EVUS.gov. Понастоящем Службата по митническа и гранична защита на САЩ (CBP) няма да събира такса за регистриране в EVUS. CBP очаква евентуално въвеждане на такса за вписване в EVUS, но няма времева рамка за това. До въвеждането на такса, пътниците могат да се запишат в EVUS без заплащане на такава. Департаментът по вътрешна сигурност на САЩ, Служба по митническа и гранична защита (CBP) ще предоставя нова информация на притежателите на визи през годината. За допълнителна информация, моля, посетете www.cbp.gov/EVUS.

Повече информация

За повече информация за бизнес и туристически визи, посетете уеб страницата на Държавния департамент.