Дипломати и държавни служители - Допълнителна информация

На тази страница:

Обща информация

Визи тип А обикновено се издават след представяне на дипломатическа нота от съответната служба на страната домакин или от чужда мисия. Ако кандидатът за виза A-1 или A-2 идва в Съединените щати за задача, която е предвидена да продължи по-малко от 90 дни, визата се анотира като „TDY.” Обикновено се отменя изискването за персонално интервю с кандидати, квалифициращи се за издаване на A-1 и А-2 визи, които са граждани на страната домакин или са акредитирани към нея. Въпреки това може да има обстоятелства, в рамките на които консулският служител да поиска интервю.

Този списък дава допълнителна информация за специфичните видове виза в рамките на този клас:

Виза A-3

Издава се на придружаващи лични служители на лица в статут А-1 или A-2.

Виза G-1

Издава се на членовете на постоянната мисия на призната държава към международна организация, независимо от ранга на служителите, както и на техните семейства. Визи G-1 също се издават на секретари на мисията, шофьори и икономи, с изключение на домашните помощници на служителите, на които се издават визи G-5.

Виза G-2

Издава се на представители на признато правителство и на членовете на техните семейства, които пътуват до Съединените щати временно, за да присъстват на заседанията на определена международна организация. Длъжностните лица с виза G-2 могат да представляват своите правителства на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) или като TDY служители на мисията на страната си към международната организация. Визи G-2 могат да бъдат издадени на военни офицери, които подпомагат секретариата на ООН по мироопазващи мисии. На членове на семейството също могат да бъдат издадени визи G-2.

Виза G-3

Издава се на представители на непризнати от САЩ или нечленуващи в международната организация държави, независимо от ранга, както и на членовете на техните семейства. Визи G-3 следва да се издават на представители на тези правителства, за да могат да участват на временни заседанията на определени международни организации (напр. на заседание на Общото събрание на ООН и на Съвета за сигурност).

Виза G-4

Издава се на служители от всякакъв ранг, които се изпращат в Съединените щати, за да поемат назначение в международна организация (включително Обединените нации). На членовете на техните семейства могат да се издават визи G-4, с изключение на домашни помощници заети с домакинството, на които се издават визи G-5. На длъжностни лица и служители на определени международни организации, които не са назначени да работят в САЩ, може да се издаде G-4 виза, ако възнамеряват да преминават транзит през Съединените щати. G-4 визи се издават на базата на официална молба от съответната организация. Визи G-4 могат да се издават на служители от всякакъв ранг, ако пътуват до САЩ от името на международна организация.

Виза G-5

Издава се на домашни помощници които придружават лица със статут G-1, G-2, G-3 и G-4.

Забележка: Ако притежател на зелена карта (LPR) трябва да бъде нает от чуждестранна мисия в Съединените щати, той или тя биха отговаряли на условията за виза от типа „А”, ако са склонни да се откажат от своята карта за постоянно пребиваване.