Ajakirjanduse ja meediaviisa

Sellel lehel:


Ülevaade

Meediaviisa (I) on mitteimmigrandiviisa, mis on ette nähtud välismeedia esindajatele, kes soovivad teha ajutise ametialase reisi USA-sse ning nende kodukontor asub USA-st väljaspool. Immigratsiooniseaduse kohaselt on mõned toimingud ja tasud seotud reisiva isiku kodakondsusriigi poliitikaga, millest lähtuvalt järgib USA sarnaseid tavasid. Seda nimetatakse „vastutasuks“. Meediaviisade väljastamisel teatud välisriikide meedia esindajatele arvestatakse seda, kas viisataotleja kodakondsusriik pakub USA meedia-/pressiesindajatele samasuguseid õigusi või mitte.

Tingimused

Meediaviisade taotlejad peavad USA immigratsiooniseaduse kohaselt vastama väga spetsiifilistele nõuetele. Meediaviisade (I) taotlejad peavad tõendama, et nende kvalifikatsioon vastab meediaviisa väljastamise nõuetele.

Meediaviisad on ette nähtud “välismeedia esindajatele”, sh pressi-, raadio-, filmi- või trükiajakirjandusvaldkonna liikmetele, kelle tegevus on välismeedia seisukohast lähtudes oluline, nagu reporterid, filmimeeskonnad, toimetajad ja muude taoliste elukutsete esindajad, kes USA immigratsiooni seaduse kohaselt reisivad USA-sse oma ametiülesandeid täitma. Taotleja peab täitma nõuetele vastavaid ülesandeid meediaorganisatsiooni heaks, kelle kontor asub välisriigis. Meediaviisa nõuetele vastamiseks peab taotleja tegevus olema peamiselt informatsiooniline ning peamiselt seotud uudiste kogumise protsessi ja uudissündmuste kohapealsete reportaažidega. Konsulaarametnik otsustab, kas tegevus vastab meediaviisa tingimustele või mitte. Spordisündmuste reportaažide tegemine on tavaliselt meediaviisa taotlemiseks asjakohane. Järgmised näited kirjeldavad teisi selle viisa jaoks kohaseid meediaga seotud tegevusi (see ei ole täielik loend).

 • Välisinfomeedia põhitöötajad, kes filmivad uudissündmusi või dokumentaalkaadreid.
 • Meediaorganisatsiooni liikmed, kes on seotud filmi tootmise või levitamisega, vastavad meediaviisa nõuetele ainult siis, kui filmitud materjali kasutatakse teabe või uudiste edastamiseks. Põhiline rahaliste vahendite allikas peab paiknema ja nende jaotus peab toimuma väljaspool USA-d.
 • Lepingulised ajakirjanikud. Isikud, kellel on professionaalsete ajakirjanike organisatsiooni väljastatud volitus, kui töötatakse lepingu alusel seoses tootega, mida info- või kultuurimeediaorganisatsioon kasutab info või uudiste levitamiseks, mille põhieesmärk ei ole meelelahutus ega reklaam. Kindlasti tuleb esitada kehtiv tööleping.
 • Sõltumatute produktsiooniettevõtete töötajad, kellel on professionaalsete ajakirjanike assotsiatsiooni väljastatud volitus.
 • Välisajakirjanikud, kes töötavad USA võrgu, ajalehe või muu meediaväljaande harukontoris või tütarfirmas, mis asub USA-st väljaspool, ning suunduvad USA-sse USA sündmuste reportaažide tegemiseks ainult välismaisele publikule.
 • Välisriikide valitsuste juhitavate, hallatavate või subsideeritavate akrediteeritud turismibüroode esindajad, kes tegelevad peamiselt selle riigi faktilise turismiteabe levitamisega ning kes ei kuulu A-2-viisa klassi.
 • Tehniline tööstusteave. USA organisatsioonide büroode töötajad, kes levitavad tehnilist tööstusteavet.

Vabakutselised ajakirjanikud võivad saada I-viisa ainult siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud. Ajakirjanikule esitatavad nõuded:

 • tal peab olema professionaalsete ajakirjanike organisatsiooni volitus
 • tal peab olema sõlmitud leping meediaorganisatsiooniga
 • ta peab levitama teavet ja uudiseid, mille peamine eesmärk ei ole meelelahutus ega reklaam

Fotograafid võivad siseneda USA-sse B-1-viisaga, kui nende eesmärk on pildistada ning kui neil puudub sissetulek USA allikast.

Piirangud

Viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikud, kes soovivad välismeedia esindajatena siseneda ajutiselt USA-sse ja täita siin oma tööülesandeid meediatöötaja või ajakirjanikuna, peavad USA-sse sõitmiseks esmalt meediaviisa hankima. Nad ei tohi ilma viisata viisavabadusprogrammi raames reisida ning nad ei tohi ka külastusviisaga (B-viisa) reisida. Kui seda siiski üritatakse, võib sissepääsupunktis töötav Sisejulgeolekuosakonna tolli- ja piiriteenistuse ametnik sisenemise USA-sse keelata. Allolevas loendis on kirjas juhtumid, mille puhul saab külastusviisaga või viisavabadusprogrammi raames reisida.

Külastusviisaga reisimine

Külastusviisat saab kasutada siis, kui teie reisi eesmärgiks on järgmised tegevused.

Konverentsil või koosolekul osalemine

Külastusviisaga võivad reisida meediaesindajad, kes reisivad Ameerika Ühendriikidesse, et osaleda konverentsidel või koosolekutel ning kes ei edasta koosolekust USA-s ega oma elukohariigis reportaaži. Viisa tüüp oleneb immigratsiooniseaduse järgi sellest, kas nad „töötavad oma ametis“,

Külaliskõneleja, -lektorina esinemine või akadeemiline tegevus

Meediaesindajatel peab olema külalisviisa, kui nende USA reisi eesmärk on külaliskõnelejana, külalislektorina esinemine või osalemine akadeemilises tegevuses mittetulunduslikus sidus- või haruettevõttes, mittetulunduslikus teadusorganisatsioonis, valitsuse teadusorganisatsioonis või kõrgharidusasutuses, kust taotleja saab honorari. Kõneleda tohib siiski vaid kuni üheksa päeva jooksul ühes asutuses ning viimase kuue kuu jooksul on kõneleja tohtinud selle tegevuse eest honorari saada kuni viielt asutuselt või organisatsioonilt.

Meediaseadmete ostmine

Külastusviisat võivad kasutada välismeediaettevõtete töötajad, et osta USA meediaseadmeid või ülekandeõigusi või võtta vastu tellimusi välisriigi meediaseadmetele või ülekandeõigustele, sest need tegevused kattuvad tavaliste ärikülastajate tegevusega.

Puhkus

Välismeediaajakirjanik võib puhata USA-s külastusviisaga ega vaja meediaviisat, kui ta ei avalda uudisväärseid lugusid.

Ajutise tööviisaga reisimine

Teatud tegevuste puhul on meediaviisa vajalikkus väga selge, sest nende eesmärk on info ja uudiste kogumine ja edastamine. Paljud tegevused aga nii selgepiirilised ei ole. Iga taotleja puhul vaadeldakse kogu konteksti. Konsulaarametnik teeb kindlaks, kas reisi eesmärk on põhiliselt informatsiooniline tegevus ja kas see on üldiselt seotud uudiste kogumise protsessiga. Selle alusel määratakse, kas taotleja vastab meediaviisa nõuetele. Allolevas loendis on kirjas juhtumid, mille puhul on I-ajakirjandus-/-meediaviisa asemel vajalik ajutine tööviisa, nagu H-, O- või P-viisa.

Ajutist tööviisat saab kasutada siis, kui teie reisi eesmärgiks on järgmised tegevused.

Materjali filmimine kommertsmeelelahutus- või reklaamieesmärgil

Meediaviisat ei saa kasutada taotlejad, kelle USA reisi eesmärk on filmida või töötada filmiga, mis on peamiselt ette nähtud meelelahutus- või reklaamieesmärgiks Need isikud peavad taotlema ajutise töölise viisat.

Meediatöö abipersonal, nagu korrektorid, raamatukogutöötajad ja lavakujundajad

Abitegevuses osalevad isikud, nagu korrektorid, raamatukoguhoidjad, lavakujundajad jne ei vasta meediaviisade tingimustele, vaid võivad taotleda muu klassi viisasid, nagu H-, O- või P-viisasid.

Lavastatud sündmuste, tele- ja mängushow’dena esitatavad teoses

Väljamõeldud ja lavastatud sündmustena esitatavad teoses, nagu tõsielusaated ja mängushow’d, ei ole peaasjalikult informatsioonilised ega üldiselt ajakirjandusega seotud, isegi kui neil puudub käsikiri. Sarnaselt ei ole ka näitlejate mängitavate lavastatud episoodidega dokumentaalteosed informatsioonilised. Sellise toodanguga tegelevad meeskonnaliikmed ei vasta meediaviisa nõuetele. Televisiooni-, raadio- ja filmiproduktsiooniettevõtted võivad oma vastava projekti osas küsida ekspertnõu immigratsioonijuristilt, kes on spetsialiseerunud meediavaldkonnale.

Kunstilise meediasisu tootmine

Meediaesindajad, kes reisivad USA-sse kunstilise meediasisu (kus osalevad näitlejad) tootmiseks, ei vasta meediavisa nõutele. Televisiooni-, raadio- ja filmiproduktsiooniettevõtted võivad oma vastava projekti osas küsida ekspertnõu immigratsioonijuristilt, kes on spetsialiseerunud meediavaldkonnale.

Ülalpeetavad

Abikaasad ja/või alla 21-aastased vallalised lapsed, kes soovivad koos põhiviisa omanikuga USA-sse sõita ning viibida seal sama kaua kui põhiviisaomanik, peavad taotlema tuletuslikke I-viisasid. Abikaasa ja/või lapsed, kes ei kavatse USA-sse koos põhiviisaomanikuga elama jääda, vaid soovivad teda puhkuse ajal külastada, võivad taotleda külastusviisat (B-2).

Abikaasad ja ülalpeetavad ei tohi USA-s tuletuslike I-viisadega töötada. Kui abikaasa või ülalpeetav soovib töötada, siis on vajalik vastav tööviisa.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

I-viisa taotlemiseks peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud kohalikus valuutas 160 USD väärtuses tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Selle tasu maksmise teabe leiate sellelt veebilehelt. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.
 • Töötõend
  • Meeskonda kuuluv ajakirjanik: teie tööandja tõend, kus on kirjas teie nimi, ametikoht ettevõttes ning Ameerika Ühendriikides viibimise eesmärk ja aeg.
  • Vabakutseline ajakirjanik, kellel on leping meediaorganisatsiooniga: teie ja meediaorganisatsiooni vaheline leping, kus on kirjas teie nimi, ametikoht ettevõttes, lepingu kehtivusaeg ja Ameerika Ühendriikides viibimise eesmärk ja aeg.
  • Filmimeeskond: teie tööandja tõend, kus on kirjas teie nimi, ametikoht ettevõttes, filmitava teose pealkiri ja lühikirjeldus ning Ameerika Ühendriikides viibimise eesmärk ja aeg.
  • Sõltumatu produktsiooniettevõte, kellel on leping meediaorganisatsiooniga: teilt meediateose telliva organisatsiooni tõend, kus on kirjas teie nimi, ametikoht ettevõttes, filmitava teose pealkiri ja lühikirjeldus, lepingu kehtivusaeg ning Ameerika Ühendriikides filmimiseks vajalik aeg.

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
 • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
4. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto, teie praegune pass ning viisatasu originaalmaksekviitung. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Muud asjakohased dokumendid on ainult üks paljudest teguritest, mida konsulaarametnik teie intervjuu puhul arvesse võtab. Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peaksite dokumendid USA saatkonda või konsulaati tooma pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Intervjuule võite kaasa võtta järgmised dokumendid.

 • Pressikaart/volitused
 • Teie tööandja väljastatud tõend, kus on kirjas teie reisi eesmärk, plaanitav viibimisaeg, tööandja juures töötatud aastate arv ja ajakirjanikustaaž aastates.

Ülalpeetavate kohta esitatavad dokumendid

Kui teie abikaasa ja/või laps taotleb viisat pärast teid, peab ta koos viisataotlusega esitama ka teie meediaviisa koopia.

Lisateave

Lisateavet ajakirjanduse ja meediaviisade kohta leiate Riigidepartemangu veebisaidilt.