აშშ სავიზო განაცხადის საფასურის გადახდის ქვითარი
საქართველოს ბანკში წარსადგენი ქვითარი


გადასახდელი თანხა:
ვადის ამოწურვის თარიღი: N/A
ანგარიშის დასახელება: Citibank N.A., London
ანგარიშის ნომერი: GE34BG0000000937201200GEL
ინსტრუქციები საქართველოს ბანკის სერვიცენტრებისთვის:
  • გთხოვთ დაადასტუროთ, რომ ზემოთ მითითებული ვადის ამოწურვის თარიღი ჯერ არ დამდგარა. თუ სავიზო განაცხადის საფასურის გადახდის ქვითარი ვადაგასულია, გთხოვთ ნუ მიიღებთ გადასახადს და განმცხადებელს მიუთითეთ , რომ ახალი ქვითრის ასაღებად იხილოს ვებგვერდი http://www.ustraveldocs.com
ინსტრუქციები ვიზის მსურველი განმცხადებლებისთვის:
  • ეს ქვითარი ვიზის საფასურის გადასახდელად უნდა იქნეს გამოყენებული საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში, ზემოთ მითითებული ვადის ამოწურვამდე.
  • ამობეჭდეთ ამ ქვითრის ერთი ასლი და წარადგინეთ ის ვიზის საფასურის გადახდის დროს.
  • ვიზის საფასურს რომ გადაიხდით, გთხოვთ დაუბრუნდეთ ვებგვერდს - http://www.ustraveldocs.com და შეიყვანეთ თქვენს ქვითარზე მითითებული უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი.
  • შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ შეხვიდეთ ვებგვერდზე: http://www.ustraveldocs.com/, დააჭიროთ CONTACT US და დასვათ შეკითხვა თქვენი პრობლემის შესახებ.
  • ვიზის საფასური არ ექვემდებარება დაბრუნებას და გადახდილი უნდა იქნეს ქართულ ლარში.
  • ვიზის საფასურის გადახდის ქვითარი არ ექვემდებარება სხვისთვის გადაცემას და შესაბამისად თქვენს გარდა მას ვერავინ გამოიყენებს.
  • საფასურის გადახდის შემდეგ განმცხადებელი უნდა ჩაეწეროს შეხვედრაზე. გადახდილი საფასური ძალაში უნდა იყოს გადახდიდან 12 თვის განმავლობაში.
  • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გადახდა მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებით უნდა განხორციელდეს სს "საქართველოს ბანკის" სერვისცენტრებში.
  • თანხის საბოლოო მიმღები, ბენეფიციარი არის US DoS