კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ამ გვერდზე:


მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამ ვებსაიტის გამოყენების თაობაზე

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააფორმა ხელშეკრულება კომპანიასთან „CGI Federal Inc.“ (შემდეგომში „CGI Federal“) სავიზო განაცხადების მიზნით განმცხადებლების შესახებ ინფორმაციის მოგროვებასა და დამუშავებაში დახმარების შესახებ. კომპანია „CGI Federal“ ძალიან მგრძნობიარეა კონფიდენციალობის საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენ მივიღეთ წინამდებარე კონფიდენციალობის დაცვის პოლიტიკა და გამოვაქვეყნეთ ეს შეტყობინება, რათა გაცნობოთ, თუ როგორ ვექცევით პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ თქვენგან თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდის გამოყენებასთან და თქვენს სავიზო განაცხადებასთან დაკავშირებით. მაქსიმალური შესაძლებლობის ფარგლებში, ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს უშუალოდ მონაცემთა მფლობელისგან, მათ შორის ამ ვებ-გვერდზე შევსებულ პერსონალურ მონაცემებს და სავიზო განაცხადების წარდგენის პროცესში შეგროვებულ ბიომეტრიულ მონაცემებს. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ იძლევით თანხმობას იმ პერსონალური მონაცემების შეგროვებაზე, აგრეგაციაზე, გამოყენებაზე, შენახვასა და გამჟღავნებაზე, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, საჭიროებისამებრ, სავიზო მომსახურების მისაღებად. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ იძლევით თანხმობას ელექტრონული შეტყობინებების, მათ შორის ინტერაქტიული ხმოვანი მოპასუხისა და სატელეფონო ცენტრის შეტყობინებების, მიღებაზე თქვენი სავიზო განაცხადის წარდგენასთან დაკავშირებით. თუ თქვენ არ გსურთ, რომ „CGI Federal“ დაგიკავშირდეთ, გთხოვთ, ნუ გამოიყენებთ ამ ვებ-გვერდს. „CGI Federal“ გამოიყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ შემდეგი მიზნებისთვის:

  • განმცხადებლის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის წარდგენის მიზნით;
  • პერსონალური მონაცემების გადასაცემად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის, ან პერსონალური მონაცემების გასაზიარებლად „CGI Federal“-ის ქვეკონტრაქტორებისთვის, პროვაიდერებისთვის ან მომწოდებლებისთვის, საჭიროებისამებრ, თქვენს მიერ მოთხოვნილი სავიზო განაცხადის დამუშავების მიზნით;
  • მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და სამართლებრივი პროცესების დაცვის მიზნით;
  • ვინმეს ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების ან კეთილდღეობის დაცვის მიზნით;
  • ჩვენი უფლებების დაცვის ან შესაბამისი სამართალწარმოების დაწყების მიზნით; ან
  • სხვა მიზნით, საჭიროებისამებრ, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან ჩვენი ხელშეკრულების შესასრულებლად, თუ მონაცემთა ამგვარი გამოყენება ნებადართულია კანონმდებლობით და აკმაყოფილებს აქ ჩამოთვლილ სხვა შეზღუდვებს.

„CGI Federal“ ახორციელებს მხოლოდ იმ ინფორმაციის შეგროვებას, რომელიც აუცილებელია თქვენი განაცხადის დასამუშავებლად, და ინახავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მინიმალური პერიოდის განმავლობაში, რომელიც აუცილებელია სავიზო პროცესისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტთან გაფორმებული ჩვენი ხელშეკრულების თანახმად. „CGI Federal“-მა შესაძლოა ასევე გამოიყენოს ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართი, ინტერნეტის მომსახურების პროვაიდერი, საოპერაციო სისტემა, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი და ვებ-გვერდის გამოყენების სხვა სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა შეგროვებაც ხდება ავტომატურად ამ ვებ-გვერდის მიერ სტატისტიკური ანგარიშგების, ვებ-გვერდის გამოყენებისა და ეფექტურობის ანალიზისა და ჩვენი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშგების სხვა მოთხოვნების დაცვის მიზნით. თქვენი მონაცემების დასაცავად „CGI Federal“-მა მიიღო შესაბამისი საორგანიზაციო, ტექნიკური და ფიზიკური დამცავი ზომები თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე არაავტორიზებული წვდომის ან მათი გამჟღავნების პრევენციის მიზნით. „CGI Federal“ ასევე ითხოვს ინფორმაციის დაცვას ასეთივე მაღალ დონეზე ყველა მესამე მხარისგან, რომლებმაც შესაძლოა დახმარება აღმოუჩინონ მას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების საკითხში, მაგალითად ქვეკონტრაქტორები, პროვაიდერები და მომწოდებელები. თუმცა, ინტერნეტის ბუნებიდან გამომდინარე, „CGI Federal“ ვერ იძლევა იმის გარანტიას, რომ არაავტორიზებული მხარეები ვერასდროს შეძლებენ გადალახონ ეს დამცავი ზომები და მოიპოვონ თქვენი პერსონალური მონაცემები უკანონო მიზნებისთვის. ეს ვებ-გვერდი განკუთვნილია მხოლოდ სრულწლოვანი ადამიანების მიერ გამოსაყენებლად, ხოლო არასრულწლოვან პირებს ვთხოვთ, პერსონალური მონაცემების წარმოსადგენად დაიხმარონ სანდო სრულწლოვანი პირი. „CGI Federal“ უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს შეცვალოს, შესწორებები შეიტანოს ან განაახლოს წინამდებარე კონფიდენციალობის დაცვის პოლიტიკა. თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებასთან ან გამოყენებასთან დაკავშირებით დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოგზავნოთ მოთხოვნა მისამართზე: support@ustraveldocs.com.