Ceeb Toom Tseem Ceeb

Txij hnub tim 15 lub 7 hli, Xab Tham Thuj Meskas hauv Vias Cas teb chaws Nplog twb qhib qhov rooj teem caij xam phaj rau ib txhia vixaj mus nyob ib ntus, xws li hom vixaj F, M, ib txhia ntawm hom vixaj J ( Kws kho mob txawv teb chaws, cov qhua ncig xyuas uas yog nom tswv, cov tub-ntxhais uas tau raug xaiv mus kawm, kws qhia ntawv uas tshaj lij txog ib yam dab tsi heev, cov kws tshawb nrhiav uas tshaj lij txog ib yam dab tsi heev, cov kws tshawb nrhiav uas mus nyob lub sij hawm luv luv, tus kws tshaj lij, cov tub ntxhais kawm qib nrab txog qib siab), C1/D, E, I, O thiab hom vixaj P thiab cov vixaj mus nyob xws li IR1, IR2, CR1, thiab CR2. Tus nqi thov vixaj muaj sij hawm siv teem caij xam phaj nyob rau hauv lub teb chaws uas koj them tus nqi ntawv ntev txog li ib lub xyoo suav txij hnub mus them nqi mus. Cov qhua thov uas muaj hauj lwm ceev los sis sai yuav mus rau teb chaws Meskas kom sai li sai tau, thov caw koj ua raws li cov lus qhia ntawm no https://ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-expeditedappointment.asp  txhawm rau kom thov kev xam phaj sai.


Cov qhua uas thov hom vixaj H1B, H2B, L1 thiab ib txhia ntawm hom vixaj J nrog rau tug neeg mus nrog tau hais nyob hauv Tsab Ntawv Tshaj Tawm Ntawm Tus Thawj Coj Meskas 10052 yuav tsum tau teem caij xam phaj tsuas yog thaum yus ntseeg los sis paub tseeb tias yus yog ib tug nyob rau ntawm cov kev zam uas tau hais nyob hauv Tsab Ntawv Tshaj tawm no


Tsab ntawv tshaj tawm ntawm Tus Thawj Coj Teb Chaws Meskas tau hais tias tau ncua lub sij hawm txwv tsis pub nkag teb chaws rau cov niam txiv laj pej xeem txawv teb chaws ua nyuam qhuav mus ntoj ncig los sis nkag mus rau qee lub teb chaws uas muaj kab mob nthuav txav loj los tau li 14 hnub ua ntej lawv yuav nkag mus los sis npaj siab yuav nkag mus rau teb Meskas. (Tus Thawj Coj Tsab Ntawv Tshaj Tawm uas muaj tus zauv xws li 9984, 9992, 9993, 9996, thiab 10041) thiab cov tsab ntawv tshaj tawm ntawm Thawj Coj uas hais txog kev txwv nkag teb chaws rau cov neeg mus nyob thiab cov nkag mus nyob ib ntus tus uas yuav mus ua hauj lwm vim yuav ua rau muaj kev phom sij rau cov neeg ua hauj lwm tim Meskas tom qab tus kab mob Corona tau tshwm sim (Tsab Ntawv Tshaj Tawm Ntawm Tus Thawj Coj uas muaj tus zauv 10014 thiab 10052) tseem pheej siv tas zog. Yog xav paub txog cov tsab ntawv Tshaij Tawm no, thov caw koj nkag mus saib ntawm no


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html
Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.