Ceeb Toom Tseem Ceeb

Vas cas, hnub tim 22 lub 6 hli, Thawj Coj Trump tau kos npe tshaj tawm txwv tsis pub qee cov neeg nkag mus rau teb chaws Meskas thiab cov neeg muaj kev cuam tshuam tsis zoo txog kev ua hauj lwm los sis ua zog nyob rau lub sij hawm tom qab muaj tug mob COVID-19 tau tshwm sim. Tsab ntawv no pib siv txij li lub sij hawm tau kos, ( Tshaj tawm ntawm Thawj coj 10014 ) mus txog rau hnub tim 31 lub 12 hli xyoo 2020, cov kev txwv tshiab tshaj tawm no tau siv txij li lub sij hawm 12:01 sawv ntxov EDT uas yog hnub vas phuv,  hnub tim 24 lub 6 hli thiab tag sij hawm siv rau hnub 31 lub 12 hli xyoo 2020, Tshwj tugThawj Coj teb chaws rov txuas dua lub sij hawm ntxiv. Cov pej xeem teb chaws Meskas, cov neeg muaj npav ntsuab raws cai thiab cov neeg txawv teb chaws tab tom nyob teb chaws Meskas thiab cov neeg muaj hom vixaj mus nyob thiab hom vixaj mus saib xyuas tseem siv tau raws li txoj cai yuav tsis raug txwv raws li tsab ntawv tshaj tawm no.
Tsab ntawv tshaj tawm no tsuas txwv rau cov neeg nkag teb chaws thov cov hom vixaj: H-1B, H-2B, J ( siv rau cov neeg txawv teb chaws tab tom  koom nrog txoj hauj lwm, tug neeg qhia ua hauj lwm, cov kws qhia ntawv, tug neeg saib xyuas, los sis kev ua hauj lwm rau lub caij ntuj sov) thiab L, nrog rau lawv tug poj niam, tug txiv thiab me nyuam. Raws li tsab ntawv tshaj tawm no, cov neeg muaj hom vixaj tseem tab tom siv tau raws li txoj cai yuav yuav tsis raug sau vixaj rov qab. Tsab ntawv tshaj tawm ntawm thawj coj 10014 thiab cov lus tshaj tawm no kuj muaj kev zam rau qee cov neeg nkag mus nyob teb chaws thiab cov mus saib xyuas.Tag nrho cov kev tshaj tawm ntawm tug thawj coj yuav muaj nyob rau hauv Tsev Dawb website: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/


Hnub tim 22 lub 4 hli, Thawj Coj teb chaws Meskas tau kos npe tshaj tawm ib tsab ntawv txwv tsis pub qee cov neeg nkag mus nyob teb chaws Meskas uas muaj kev cuam tshuam tsis zoo txog kev ua hauj lwm los sis ua zog nyob rau lub sij hawm tsim kho  Meskas lub luag  hauj lwm kev lag luam tom qab tug mob COVID-19 tau tshwm sim tawm. Tsab ntawv tshaj tawm no tau raug siv txij li lub sij hawm 11:59 p.m. EDT hnub tim 23 lub 4 hli thiab tag sij hawm siv tom qab 60 hnub yog tias tug Thawj Coj teb chaws tsis rov txuas lub sij hawm no ntxiv. Hauv hnub siv tsab ntawv tshaj tawm no, cov pej xeem teb chaws Meskas, cov neeg muaj npav ntsuab raws cai thiab cov neeg muaj vixaj nkag mus nyob teb chaws yog cai, tsis tag ua raws li tsab ntawv tshaj tawm no. Raws li tsab ntawv tshaj tawm no, cov neeg twb muaj vixaj nkag mus nyob teb chaws raws cai lawm, yuav tsis raug sau vixaj rov qab. Lub sij hawm no, Xab Tham Thuj los sis Koos Xum Meskas ntawm txhua lub teb chaws thoob ntiaj teb tau ncua kev muab vixaj lawm. Tab sis yog thaum twg tsoom fwv Meskas pom tau tias tsim nyog lawm, Xab Tham Thuj los sis Koos Xum Meskas mam rov pib muab vixaj rau cov neeg muaj hauj lwm maj ceev thiab tseem ceeb uas tsis poob rau Thawj Coj teb chaws  tsab ntawv tshaj tawm saum no. Thov saib xyuas tag nrho Thawj Coj teb chaws  tsab ntawv tshaj tawm no ntawm Meskas lub Tsev Dawb lub website: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/


Ceeb toom tseem ceeb rau cov qhua thov vixaj cuam tshuam txog tus kab mob Corona tshiab: Txij hnub tim 20 lub 3 hli, tuam siv Meskas los sis Koos Xum Meskas ntawm nroog Vias cas hauv teb chaw nplog yuav kaw tag nrho cov hnub teem caij xam phaj thov vixaj nkag mus nyob hauv teb chaws thiab cov vixaj nkag teb chaws mus nyob ib ntus. Peb qhov chaw ua hauj lwm yuav rov ua hauj lwm kom sai li sai tau, tab sis lub sij hawm no peb yuav teb tsis tau meej tias yuav yog hnub twg. Tug nqi nyiaj thov vixaj muaj sij hawm siv li ib lub xyoo suav txij hnub koj mus them tus nqi vixaj ntawm lub teb chaws koj thov  ntawv. Yog koj muaj hauj lwm maj ceev xav sawv kev sai mus Meskas , thov zoo siab kuaj xyuas thiab ua raws li ntawm no:  https://www.ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-expeditedappointment.asp   kom tau lub sij hawm xam phaj sai.


Ceeb toom tseem ceeb rau cov qhua thov vixaj cuam tshuam txog tus kab mob corona tshiab:

Raws li nqe lus tshaj tawm lej  9984, 9992, 9993, 9996  los ntawm tug Thawj Coj teb chaws thiab nqe lus tshaj tawm txuas ntxiv rau hnub tim 24 lub 5 hli xyoos 2020, cov neeg txawv teb chaws tau mus ncig dhau cov teb chaws muaj npe hauv qab no, yog lawv tuaj txog tim Meskas hauv 14 hnub suav txij hnub lawv tawm hauv lub teb chaws tau tshaj tawm ntawd, lawv yuav raug txwv  nkag mus hauv teb chaws Meskas:

- Brazil

-Teb chaws Akiv thiab teb chaws  Northern Ireland, tshwj tsis yog thaj chaw nyob sab nrauv Europe;

-Teb chaws Ireland;

-26 lub teb chaws nrog rau thaj chaw Schengen (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland)

-Teb chaws Iran;

-Teb chaws Suav, tshwj tsis yog thaj chaw Hoojkoos thiab Maskauj

Qhov kev txwv tsis pub nkag teb chaws no kuj muaj kev zam rau cov neeg  muaj npav ntsuab, ib txhia yog tug neeg hauv pej xeem Meskas tsev neeg thiab cov neeg muaj npav ntsuab tsev neeg raws cai li cov kev zam uas twb tau muab sau tseg hauv cov nqe lus tau tshaj tawm. Yog tias koj tseem tab tom nyob, nyuam qhuav mus ntoj ncig los sis hla los yog mus dhau ib lub teb chaws tau hais saum no ua ntej koj npaj mus rau teb chaws Meskas raws koj txoj kev npaj, koj yuav tsum tau hloov koj lub sij hawm teem caij xam phaj thov vixaj mus kom txog 14 hnub tom qab suav txij hnub koj tawm hauv cov teb chaws tau tshaj tawm ntawd. Tsis tag li ntawv, yog koj tseem muaj mob xws li hawb pob, los sis koj ntseeg tau tias koj tug nkeej ntxim li twb kis tau tus mob corona tshiab, koj yuav tsum ncua koj lub sij hawm xam phaj thiab teem caij xam phaj tshiab tom qab tsawg kawg yog 14 hnub. Tug qhua thov yuav tsis raug them tus nqi hloov hnub xam phaj, tsis tag li tug nqi thov vixaj yuav muaj sij hawm siv li 1 lub xyoo txij li hnub mus them nqi. Yog koj muaj lus nug txog qhov teeb meem teem hloov dua hnub xam phaj, thov zoo siab hu nug rau peb li ntawm no: https://www.ustraveldocs.com/la_hy/la-main-contactus.asp


Yog tias koj yog ib tug pej xeem ntawm lub teb chaws Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj tab sis mus tsis tau teb chaws Meskas raws li Hom Kev Zam no, koj yuav raug tso npe thov Vixaj nkag teb chaws ib ntus tsawg tshaj yog 3 lub hlis ua ntej koj npaj mus. Yog hais tias koj tsis muaj hom phiaj mus sai, koj tuaj yeem mus them nqi vixaj nkag teb chaws ib ntus, sau tiav daim ntawv thov vixaj nkag teb chaws ib ntus DS-160 ntawm kev sib txuas no: ceac.state.gov/genniv/, thiab teem caij xam phaj. Yog koj muaj xwm txheej yuav mus sai, koj yuav Thov Kis Xwm Txheej Sai Sai. Ntawm koj Daim Ntawv Thov Kis Xwm Txheej Sai Sai, zoo siab taw qhia hnub thiab koj kev Xwm Txheej yuav mus, thiab xa nrog koj daim qauv ntawv luam ceeb toom uas yog tsoom tub Lis Kev Cai thiab Tiv Thaiv Ciam Teb Meskas los ntawm kev nkag teb chaws zam tsis muaj vixaj saum ESTA li txheej txheem.


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

 

Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.