Ceeb Toom Tseem Ceeb

  • Peb xav thov kom txhua tus uas tseem muaj hnub xamphaj thov Visaj nyob rau Koosxum uas yog (1) tus tib neeg uas tau nyob rau hauv Suavteb lossis tau mus ncig Suavteb los nyob rau lub sij hawm 14 hnub tas los, tsi suav cheeb tsam kev saib xyuas tshwjxeeb ntawm Hoojkoos thiab Maskauj, (2) tus tib neeg uas sam sim ua npaws xws li los ntswg, lossis (3)  tus uas ntxim li tau ntsib lossis tau cov kab mob Qhauslausnaj, yuav tsum tau txav lub sij hawm xamphaj mus rau hnub tom ntej li yam tsawg kawg yog 14 hnub. Koj yuav tsis raug them tus nqi thov xamphaj dua ntxiv thiab tus nqi thov xamphaj uas koj tau them tag ntawv yuav siv tau mus txog li ib lub xyoos nyob rau lub tebchaws uas koj tau them tus nqi xamphaj ntawv. Ho yog koj muaj lus nug dab tsi txog kev teem caij xamphaj dua  rau cov uas tseem muaj teem caij nyob rau hauv tuamsivmeskas lawm ces thov koj pab xa Email tuaj rau support-laos@ustraveldocs.com txawm rau kev qhia tseeb meej txog qhov ntawv. Hais txog kev teemcaij dua tshiab rau cov uas twb muaj teemcaij nyob rau hauv Koosxum lawm ces thov koj nkag mus saib hauv tus vevxaib no https://www.ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-appointmentschedule.asp
  • 致簽證申請人有關新型冠狀病毒的緊急訊息:
    任何已預約領事或簽證服務的人,若是 (1) 在過去14內,曾到過中華人民共和國(香港和澳門特別行政區除外); (2)目前出現類似流感的症狀;或(3)認為自己已經或可能已經接觸過新型冠狀病毒;我們強烈建議這些人將預約推遲到至少14天以後。更改預約是無需額外繳費的,而簽證申請費在繳費地區自付款日起一年內有效。有關重新安排簽證預約的問題,請發電子郵件至support-laos@ustraveldocs.com 以取得相關協助。有關如何重新安排簽證預約的訊息,也可以在這個網頁找到  https://ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-appointmentschedule.asp
  • Yog tias koj yog ib tug pej xeem ntawm lub teb chaws Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj tab sis mus tsis tau teb chaws Meskas raws li Hom Kev Zam no, koj yuav raug tso npe thov Vixaj nkag teb chaws ib ntus tsawg tshaj yog 3 lub hlis ua ntej koj npaj mus. Yog hais tias koj tsis muaj hom phiaj mus sai, koj tuaj yeem mus them nqi vixaj nkag teb chaws ib ntus, sau tiav daim ntawv thov vixaj nkag teb chaws ib ntus DS-160 ntawm kev sib txuas no: ceac.state.gov/genniv/, thiab teem caij xam phaj. Yog koj muaj xwm txheej yuav mus sai, koj yuav Thov Kis Xwm Txheej Sai Sai. Ntawm koj Daim Ntawv Thov Kis Xwm Txheej Sai Sai, zoo siab taw qhia hnub thiab koj kev Xwm Txheej yuav mus, thiab xa nrog koj daim qauv ntawv luam ceeb toom uas yog tsoom tub Lis Kev Cai thiab Tiv Thaiv Ciam Teb Meskas los ntawm kev nkag teb chaws zam tsis muaj vixaj saum ESTA li txheej txheem.
Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.