Cov kev pab them tus nqi vixaj tshiab yuav raug ncua rau hnub tim 16 lub 6 hlis xyoo 2023. Tsis txhob mus them nqi vixaj rau hnub tim 16 lub 6 hlis xyoo 2023 no. Cov kev pab them nqi vixaj yuav rov pib ua hauj lwm rau hnub tim 17 lub 6 hlis xyoo 2023. Tsis tas li ntawv xwb, tej zaum cov kev tsim kho los ntawm cov nqi vixaj yuav raug ncua qeeb dua tau hai raw li tu website no zaum. Thov saib cov ntaub ntawv ceeb toom lub ntsiab tob dua no tau raw qhov "Nce tus qhi thov vixaj", ntawm lub website no kom paub meej ntxiv.


Tsoom fwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj lwm Feem Txawv Teb chaws tau nce tus nqi ntawm kev thov vixaj saib xyuas/ncig teb chaws (NIV). tu nqi nce no yuav pib siv txij li hnub tim 17 lub 6 hlis xyoos 2023.

  • Cov ntaub ntawv thov hom vixaj tub lag tub luam lo yog vixaj neeg ncig xyuas tebchaws (B1/B2), thiab cov vixaj mus nyob ib ntus tsis muaj cov ntaub ntawv lav xws lis vixaj tub-ntxhais kawm ntawv thiab vixaj tus neeg qhua sib pauv hloov, tau nce tus nqi ntawm 160$ mus rau 185$.
  • Cov ntaub ntawv thov hom Vixaj mus nyob ib ntus muaj cov ntaub ntawv lav mus ua hauj lwm ib ntus ( xws li hom vixaj H, L, O, P, Q, thiab R) tau nce tus nqi ntawm 190$ mus rau 205$.
  • Cov ntaub ntawv thov hom vixaj kev cog lus kev ua lag luam txawv tus tswv nqis peev, thiab cov neeg thov vixaj ua nyob ntawm kev cog lus uas yog tej yam hauj lwm tshwj xeeb (hom vixaj E) tau nce li ntawm 205$ mus rau 315$.

Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Tuaj Ceeb Vias Cas yuav hloov pauv Tus Nqi Pauv Nyiaj Hauv Koos Xum 1 USD = 17.000LAK mus rau 1 USD = 18.000LAK txij li hnub tim 20 lub 10 Hlis Ntuj xyoo 2022.

Tag nrho txhua tus qhua thov hom vixaj mus nyob ib ntus them tus nqi rau hnub ntawv los yog tom qab hnub ntawv uas yog tim 20 lub 10 Hlis Ntuj xyoo 2022 yuav tsum tau them raws li tus nqi pauv nyiaj ntshiab yog 1USD = 18.000LAK.

Cov qhua uas twb tau them nqi thov vixaj raws li tus nqi pauv nyiaj qub rau hnub ntawv los yog ua ntej hnub ntawv uas yog tim 19 lub 10 Hlis Ntuj xyoo 2022 tuaj yeem siv daim ntawv them nqi no mus txog rau hnub nws tas sijhawm.


Tag nrho txhua cov kev them nqi thov vixaj mus nyob ib ntus ( uas tau hu tias tus nqi MRV) tau them nqi rau hnub lossis tom qab hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022, muaj hnub nyoog siv li hauv 365 hnub suav txij li hnub mus them nqi MRV. Txhua tus qhua thov yuav tsum teem caij xam phaj thiab toj hnub nyoog koj qhov vixaj li hauv 365 hnub no. Thov nco ntsoov hais tias txhua tus qhua thov tsuas yog teem caij xam phaj thiab toj hnub nyoog koj qhov vixaj li hauv 365 hnub xwb. Hnub xam phaj uas tau teem tseg txawm dhau tshaj hauv 365 hnub los tsis ua cas. Tag nrho cov kev them nqi MRV uas tau them ua ntej hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022 tau txuas ntxiv lub hnub nyoog siv mus txog rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023 thiab muaj hnub nyoog siv tau txog rau hnub no.


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html


Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.