Txoj Cai Ntsig Txog Tus Kheej Ntiag Tug

Ntawm nplooj ntawv no:


Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb Ntsig Txog Kev Siv Lub Web Site no

Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws Meskas tau kos npe cog lus nrog CGI Federal (CGI Federal) cia CGI Federal pab sau thiab kho cov ntaub ntawv ntawm tus qhua thov vixaj. CGI Federal saib hlob cov teeb meem tsis pub lwm tus paub txog  koj cov ntau ntawv koj tus kheej. Peb siv txoj cai Ceev Kev Ntiag Tug thiab xa tsab ntawv ceeb toom no qhia kom koj nkag siab tias peb txais cov ntaub ntawv Ntiag Tug ntawm koj dhau lub website no zoo li cas thiab los dhau ntawm koj daim ntawv thov vixaj no yog li cas. Uas qhov dav tshaj plaws, peb sau thiab txais ncaj qha cov ntaub ntawv ntawm tus kheej tus Tswv los, nrog cov ntaub ntawv ntawm nws tus kheej uas nws twb tau nkag mus tso rau hauv lub website, thiab cov ntaub ntawv qhia txog Biometric, nws tau muab  thaum lub sij hawm nws thov visxaj. Yog siv lub website no, koj yuav tsum tso cai rau peb  nrhiav, sau khaws cia , siv, thiab nthuav tawm koj cov ntaub ntawv ntawm koj tus kheej raws li cov ntaub ntawv thaum koj muab thov vixaj. Thaum siv lub website no, koj yuav tsum pom zoo tias koj tsum tau txais cov ntaub ntawv online saum no,  muaj xws li:  nug thiab teb dhau peb lub chaw teb automatic thiab dhau peb lub xov tooj cua pab cuam koj daim ntawv thov vixaj. Yog tias koj tsis xav kom CGI Federal hu rau koj, thov zoo siab  tsis txhob siv lub website no. CGI Federal tsuas yog siv koj cov ntaub ntawv ntiag tug rau cov hom phiaj nram qab no:

  • Sau thiab khaws cov ntaub ntawv koj tus kheej muab rau Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws;

  • Xa ntaub ntawv ntiag tug mus rau Tsoom fwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws, los sis muab cov ntaub ntawv koj tus kheej qhia faib rau txhua lub tsev koom tes nrog CGI Federal uas muaj lub luag hauj lwm pab ua koj daim ntawv thov vixaj xwb;

  • Yuav tsum ua raws li cov kev cai, cov kev tswj fwm thiab kev cai lij choj;

  • Pov hwm lub dag  lub zog thiab kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb los ntawm ib tus neeg;

  • Pov hwm  CGI Federal txoj cai los yog ua raws li txoj kev cai lij choj; los yog

  • Yog muaj kev txawv txav, tseem ceeb tiag, peb yuav muab coj los siv rau hauv peb daim ntawv cog lus nrog Tsoomfwv Meskas, tsuav yog siv raws kev raws cai uas tsis txhaum rau kev cai teb chaws.

CGI Federal tsuas sau khaws cov ntaub ntawv xav tau los ua koj daim ntawv thov xwb,  thiab tsuas yog khaws  cov ntaub ntawv ntiag tug ntev raws lub sij hawm yuav siv kom tiav cov kauj  ruam thov vixaj thiab raws li cov lus tau cog hauv peb daim ntawv cog lus nrog Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws. CGI Federal tseem tuaj yeem siv cov ntaub ntawv xws li Internet Protocol (IP) , chaw muab Internet, operating systems, lub sijhawm thiab hnub koj nkag mus  ntaus koj cov ntaub ntawv hauv website nrog tag nrho cov ntaub ntawv nrhiav tau los ntawm qhov kev siv txog lub website no , cov ntaub ntawv no coj los tshooj, khaws cia thiab nthuav tawm kom qhia rau peb tias kev siv lub website no puas zoo tiag. Thiab peb muab cov ntaub ntawv no los pab cuam tag nrho txhua  daim ntawv qhia pom zoo raws li peb daim ntawv cog lus nrog Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws. Kom pov hwm tau zoo koj cov ntaub ntawv, CGI Federal siv ntau cov vib this tiv thaiv tsim nyog kom cov neeg sab nrauv tsis txhob nkag tau thiab tso tawm koj cov ntaub ntawv. CGI Federal nrog tag nrho cov Chaw koom tes nrog  CGI Federal yeej muaj vib this  tiv thaiv siab ib yam nkaus los ntawm qhov  pov hwm rau cov ntaub ntawv koj tus kheej. Cov chaw koom tes nrog xws li: cov Chaws muab Internet. Txawm li cas los xij. Vim nyob saum Internet xwb, CGI Federal yuav tsis cog lus tias cov neeg tsis muaj cai sab nrauv yuav tsis tuaj yeem cuam tshuam txog cov vib this tiv thaiv uas tau hais ua ntej saum toj no, thiab nkag mus rau koj cov ntaub ntawv ntiag tug hauv no, muab siv tsis yog li koj lub hom phiaj. Lub website no tsuas yog siv rau cov neeg laus, yog cov me nyuam yaus yuav tsum tau muaj ib tug neeg laus pab nws muab cov ntaub ntawv ntiag tug. CGI Federal tseem muaj cai hloov, kho los sis hloov Daim Ntawv ceeb toom no txhua lub sij hawm. Yog tias koj muaj lus nug txog kev sau khaws los yog siv koj cov ntaub ntawv ntiag tug, thov zoo siab xa ntawv tuaj rau support@ustraveldocs.com.

Nias ntawm no saib tsab ntawv tiv thaiv txoj cai ntiag tug ntawm CGI Federal