Txoj Cai Ntsig Txog Tus Kheej Ntiag Tug

Ntawm nplooj ntawv no:


Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Lub Web Site

Peb yuav tsis khaws cov ntaub ntawv ntawm koj tus kheej (PII) thaum koj nkag mus hauv peb lub vev xais yog tsis tau kev tso cia los ntawm koj, koj yog tus txiav txim kam xa los tsis kam dhau hauv peb lub vev xais, yog kam, txhais tau hais tias koj zoo siab tso siv cov ntaub ntawv raws li lub hom phiaj tau hais. Yog tsis xa cov ntaub ntawv tuaj yeem yuav muaj teeb meem rau koj daim ntawv thov tsis raug kuaj xyuas.

Yog koj zoo siab muab PII saum Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj lwm Feem Txawv Teb chaws lub vev xais, dhau hauv cov kev ua tiav cov foos, xa email, peb yuav siv cov ntaub ntawv ntawd coj los pab peb txiav txim kuaj xyuas ua koj daim ntawv thov los yog pab koj qhov kev thov raws li koj xav tau kev pab. Cov ntaub ntawv peb txais tau los ntawm koj yuav hloov pauv raws li qhov kev koj ua thaum koj nkag mus hauv peb lub vev xais.

Thov nco ntsoos hais tias peb yuav tsis muab ib qho kev pab cuam twg rau koj raws li tus thov, tiam sis peb yuav ua raws li daim ntawv cog lus nrog Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj lwm Feem Txawv Teb chaws.

Peb cia li sau thiab khaws cov npe ntawm koj raws li thaum koj nkag tuaj mus hauv Interne (.com, .edu, thiab lwm yam); hnub thiab sij hawm thaum koj nkag; thiab qhov chaw Internet hauv vev xais (xws li qhov chaw tshawb nrhiav los yog phab xa mus ntxiv) uas koj siv nkag mus hauv peb lub vev xais. Peb siv cov ntaub ntawv uas peb tau khaws coj los suav cov neeg nkag tuaj mus saum peb lub vev xais txhua qhov, thiab pab peb ua kom peb lub vev xais muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg nkag tuaj saib.

Tsis tas li ntawd, peb siv Google Analytics los khaws cov ntaub ntawv uas tsis lees paub. Cov ntaub ntawv no yuav muaj xws li, poj niam txiv neej, hnub nyoog, thiab kev nyiam.

Peb siv cov ntaub ntawv no raws li ntau yam sib txawv. Piv txwv li, peb tuaj yeem siv cov ntaub ntawv no los pab txheeb xyuas cov tib neeg nkag tuaj mus hauv peb lub vev xais, nkag siab txog cov neeg nkag tuaj saib thiab lawv nyiam yam dab tsi kuj li coj los txhim kho peb kev pab cuam. Peb siv cov ntaub ntawv no hauv cov ntawv sau ncaj qha los ntawm Google Analytics. Peb yuav khaws cov ntaub ntawv no txog thaum peb tseem kav lub vev xais no. Peb yuav tsis muab cov ntaub ntawv no nthuav tawm qhia rau lwm tus neeg thib peb.

Yog tias koj xav txiav Google Analytics thiab cov kev pab cuam uas cuam tshuam txog Google los ntawm kev sau koj cov ntaub ntawv thaum koj nkag mus hauv lub vev xaib twg, koj tuaj yeem xaiv kev tawm ntawm no.

Yog tias koj xa email rau peb

Koj tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntiag tug xa email nrog rau cov ntsiab lus los sis cov lus nug tuaj rau peb. Peb yuav siv cov ntaub ntawv tau xa tuaj ntawd coj los txhim kho peb cov kev pab cuam los yog teb rau koj qhov kev thov.

Peb kuj yuav xa ntxiv koj tsab email mus rau cov koos haum tsoom fwv Meskas uas yuav pab tau koj zoo dua. Tshwj cov kev tau kev tso cai rau tub ceev xwm tshawb nrhiav, peb yuav tsis qhia koj tsab email rau lwm qhov chaw ua hauj lwm sab nrauv.

Website thiab kev siv ntawm tus neeg thib peb

Peb koom tes nrog txhua cov social networks thiab txhua lub vev xais ntawm cov neeg thib peb. Peb siv cov vev xais sib tham hauv social network los ua phooj ywg nrog cov neeg tuaj saib thoob ntiaj teb thiab koom nrog kev tshaj tawm thoob qab ntuj. Cov vev xais social network yog siv los tshaj tawm cov xwm txheej hauv Xab Tham Thuj thiab koom nrog cov tswv cuab ntawm pej xeem.

Peb kuj siv lub vev xais analytics technologies los soj ntsuas cov neeg nkag tuaj hauv peb lub vev xais thiab pab ua kom peb cov vev xais muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg nkag tuaj saib. Qee zaum, kev siv ntawm tus neeg thib peb tuaj yeem thov email, username, password, thiab thaj chaw nyob rau kev txim lub Prolfile. Peb tsis siv cov vev xais ntawm tus neeg thib peb los thov thiab khaws PII los ntawm cov qhua. Peb tsis sau los yog khaws ib qho PII sau los ntawm lub vev xais thib peb twg, thiab yuav tsis muaj PII twg raug nthuav tawm, muag los sis xa mus rau lwm lub koom haum twg dhau Lub Tsev Hauj lwm feem txawv teb chaw, Tshwj cov kev tau tso cai rau tub ceev xwm tshawb nrhiav los sis txoj cai lij choj.

Peb tuaj yeem siv ntau hom kev tshawb fawb online sib txawv coj los khaws cov lus tawm tswv yim thiab teb tuaj ntawm cov qhua nkag tuaj. Lub Tsev Lig Hauj Lwm feem Txawv Teb Chaws siv kev tshawb fawb online ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) coj los khaws cov lus teb thiab kev txaug siab ntawm cov qhua nkag tuaj hauv peb lub vev xais, cov kev tshawb fawb no yuav tsis sau los ntawm PII. Cov ntawv caw tuaj koom tshawb fawb yuav tawm raws li cov qhua nkag tuaj hauv vev xais, yuav tsis kom ua thiab tsis yog txhua lub vev xais ntawm Xab Thaj Thuj yuav muaj txhua qhov kev tshawb fawb no. Yog tias koj tsis xav koom tes nrog qhov kev tshawb fawb, los koj kuj tuaj yeem nkag tau txhua nrho rau cov ntaub ntawv nyob saum peb lub vev xais xws li cov neeg koom tes nrog kev tshawb fawb. Tsuas muaj tus kav lub vev xais no thiab cov tub ntxhais ua hauj lwm thiaj yuav siv tau qhov kev tshawb fawb no los pab rau nws qhov hauj lwm. Peb kuj yuav siv lwm cov kev tshawb fawb ceev rau lub hom phiaj tshwj xeeb, peb yuav qhia meej txog lub hom phiaj thaum tshaj tawm tsab ntawv tshawb fawb.

Cov ntaub ntawv tau khaws tseg coj los soj ntsuas thiab kho (Cookies)

Cookies yog ib qho chaw xa ntawv me uas lub vev xais xa tuaj rau koj lub computer kom tso cai lub vev xais nco cov ntawv txhwj xeeb ntawm koj thaum nkag mus hauv vev xais. Koj lub computer tsuas xa cov ntaub ntawv hauv Cookies rau cov vev xais uas muaj Cookies xwb thiab yuav tsis muaj ib lub vev xais twg yuav los xav tau cov ntaub ntawv no. Muaj ob yam cookies:

  • Session: Cookies Session tsuas tawm thaum koj qheb browser. Thaum twg koj tua lub browser lawm, cookies yuav raug lwv mus. Txhua cov vev xais tuaj yeem siv cookies Session coj los rau cov hom phiaj kev lag luam xws lis tso cai ua kom tau zoo dua dhau hauv vev xais los sis tso cai rau tus neeg nkag tsim kho kev sib raug zoo nrog lub vev xais.
  • Persistent: Persistent cookies khaws tseg nyob rau ntawm tus neeg siv cuab yeem coj los lees paub tus neeg siv tshiab vev xais los yog tus neeg siv qub twb yeej ib txwm nkag hauv vev xais, cov qhua uas rov nkag dua tuaj yeem thaiv cov lus caw koom nrog kev tshawb fawb ForeSee uas pheej tshwm tsis tseg.

Yog tias tsis xav khaws tseg cov Cookies Session los yog Persistent cookies hauv koj lub computer, koj tuaj yeem tua cookies hauv browser. Koj tseem tuaj yeem nkag mus rau tag nrho cov ntaub ntawv thiab cov peev txheej ntawm peb lub vev xais. Tiam sis, yog tua cookies kuj yuav raug cuam tshuam txog kev ua hauj lwm ntawm ntau cov vev xais nrov npe. Nco ntsoov hais tias yog koj tua cookies hauv browser, kuj tua tag nrog cov cookies thaum koj nkag mus hauv lwm lub vev xais.

Txuas mus rau lwm lub vev xais sab nraud

Peb lub vev xais muaj ntau txoj kev txuas nrog rau lwm cov vev xais ntawm txhua cov chaw ua hauj lwm, Xab Tham Thuj, koos haum koom nrog thiab koos haum ntiag tus nyob teb chaws Meskas thiab lwm lub teb chaws, thaum koj nkag mus raws li kev txuas mus rau lwm lub vev xais, koj yuav nkag mus tsis tau hauv peb lub vev xais lawm thiab yuav ua raws li txhua cov cai ntawm lub vev xais ntawd.

Peb ib txwm siv zog los muab cov ntaub ntawv yog thiab txaus, tiam sis, peb yuav tsis tuaj yeem lav tias yuav tsis muaj qhov yuam kev, Lub Tsev Lig Haum Lwm Feem Txawv Teb Chaws, tub tsab xwm, cov neeg ua haum lwm nyob hauv Lub Tsev Lig Haum Lwm Feem Txawv Teb Chaws yuav tsis tuaj yeem lav ib qho dab tsis kiag li, implicit los yog tseeb meej, nrog rau cov ntaub ntawv muaj nyob hauv vev xais no. Tsis tag li ntawv, Meskas Lub Tsev Lig Haum Lwm Feem Txawv Teb Chaws yuav tsis kam lav rau txoj cai lij choj tias yeej yog, ua tiav, los yog lwm yam ntaub ntawv twg, cov khoom los yog cov txheej txheem twg tau hais nyob hauv no thiab yuav tsis paub meej tias kev siv cov ntaub ntawv, cov khoom los yog cov txheej txheem ntawd yuav tsis txhaum cai rau koj tus kheej.

Vim kev ruaj ntseg rau lub vev xais thiab kom nyab xeeb rau txhua tus qhua siv qhov kev no, Meskas Lub Tsev Lig Haum Lwm Feem Txawv Teb Chaws siv cov cuab tsab software coj los saib xyuas lub network txheeb xyuas cov ntaub ntawv tsis raug cai los yog cov kev puas tsuaj. Txhua yam kev tsis raug cai no raug tswv thiab nplua raws li txoj cai Computer Fraud and Abuse Act of 1986.

Cov ntaub ntawv no kuj tseem siv tau los rau tub ceev xwm kev tshawb nrhiav raws li kev tso cai. Tshwj cov hom phiaj li hais sauv, tsis muaj lwm yam laj thawj los txheeb xyuas cov neeg siv vev xais los yog tus cwj pwm ua lawv siv. Txhua yam kev khaws cov ntaub ntawv thiab/ los yog hloov pauv cov ntaub ntawv hauv vev xais no yeej raug tswv thiab yuav raug foob raws li txoj cai Computer Fraud and Abuse Act of 1986, thiab Tshooj 18 U.S.C. Sec.1001 thiab 1030.