Cov Chaw Pabcuam Tau Zoo

Ntawm nplooj ntawv no:


Tsoomfwv Nom Tswv Meskas

Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws

Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws

Meskas Txoj Cai Tswjfwm Vixaj

Pawg tsoomfwv Hauv Xab Pha tau tsim Meskas cov cai lij choj kev nkag tebchaws los muaj kev tso cai txog kev nkag tebchaws, suav txog cov neeg taug kev ncig xyuas tebchaws nkag tuaj thiab tawm mus thoob plaws hauv lub tebchaws cov ciam teb, kev txiav txim tias leej twg thiaj yuav pub nkag tau, yuav pub lawv nyob ntev npaum licas, thiab lawv yuav tsum tawm mus thaum twg. Txoj Cai Kev Hla Tebchaws thiab Kev Hloov Xam Xaj (INA), hauv Nqe (Maj Tas) 8 ntawm Tebchaws Meskas Txoj Cai muaj lub hauv paus txoj cai lij choj rau kev hla tebchaws nrog rau cov ntaub ntawv kho dua tshiab. Ntxiv rau qhov no, cov cai lij choj tshiab hais txog kev nkag tebchaws cuam tshuam rau txheej txheem kev lis vixaj, suav txog Txoj Cai Kev Hlub Tshua Lub Tebchaws ntawm Neeg Meskas xyoo 2001 thiab Txoj Cai Tsim Kho Kev Ruaj Ntseg Ciam Teb thiab Vixaj xyoo 2002. Kawm ntau ntxiv txog Tsoomfwv Meskas cov cai lij choj kev nkag tebchaws thiab cov cai kav.