Tseem Nyob Tos Kev Txiav Txim Ntxiv Rau Daim Ntawv Thov

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Kev tsis kam lees raws li Tshooj 221(g) txhais tau tias daim ntawv thov tsis muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb txaus lossis ib daim ntawv thov raug muab khaws tseg rau ntawm feem tswj xyuas cov ntaub ntawv. Tus kws lis haujlwm hauv koos xum uas yog tus xam phaj koj yuav qhia rau koj thaum xam phaj kawg yog txiav txim tsis kam lees rau koj raws li 221(g) tseem nyob tos cov ntaub ntawv ntxiv. Tus kws lis haujlwm yuav qhia rau koj tias kis no yuav tsum raug txheeb xyuas nruj, lossis yuav nug koj kom xa lwm cov ntaub ntawv mus pab txhawb ntxiv.

Yog xav tau lwm cov ntaub ntawv ntxiv, tus kws lis haujlwm yuav qhia rau koj tias yuav xa cov ntaub ntawv ntawd mus licas. Vim yog ib feem ntawm qhov txheej txheem no, lawv yuav sau ib daim ntawv rau koj thiab koj yuav muaj 12 lub hlis txij hnub koj xa koj cov ntaub ntawv tau thov ntxiv mus pab txhawb rau koj daim ntawv thov yam tsis tau them tus nqi thov vixaj ntxiv. Tomqab ib lub xyoos, ib daim ntawv thov uas raug tsis kam lees raws li Tshooj 221(g) yuav raug tso tseg raws li Tshooj 203(e).

Yog Xab Tham Thuj Meskas tau thov cov ntaub ntawv ntxiv los ntawm koj, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv no mus raws li Xab Tham Thuj Mekas qhia rau koj raws li daim ntawv tsis kam lees 221(g).

Lwmyam Ntaub Ntawv

Qee cov ntaub ntawv thov vixaj yuav tsum raug txheeb xyuas ntxiv, qhov no yuav siv lub sijhawm ntxiv tomqab tus kws lis haujlwm hauv koos xum xam phaj koj tag. Lawv yuav hais qhia txog qhov no rau koj thaum lub sijhawm xam phaj koj. Kev txheeb xyuas feem ntau yog raug daws kom tsis pub dhau 60 hnub suav txij hnub xam phaj koj mus. Thaum xav txheeb xyuas cov ntaub ntawv ntxiv, lub sijhawm txheeb xyuas yuav ntev sib txawv raws li qhov teebmeem ntawm txhua kis. Lawv yuav ceebtoom kom koj thov koj li vixaj thaum ntxov, ua ntej hnub koj npaj yuav sawv kev mus.

Ceebtoom: Ua ntej yuav nug xyuas txog koj li vixaj seb nyob licas lawm, koj lossis koj tus neeg sawv cev yuav tsum tos tsawg kawg yog 60 hnub txij hnub koj xam phaj tag lossis txij hnub koj xa cov ntaub ntawv pab txhawb ntxiv mus, thaum twg los tau tomqab ntawd. Thov ua siab ntev.

Koj tuaj yeem kuaj yuav koj daim ntawv thov seb nyob licas lawm tau txhua txhua lub sijhawm rau ntawm lub website.

.