Daim Ntawv Thov tsis kam lees muab raws li Tshooj Cai Nkag Teb Chaws thiab Xam Xaj (INA) 221 (g)

Ntawm nplooj ntawv no:


Kev ntsuam xyuas

Kev tsis kam lees raws li tshooj 221(g) txhais tau tias daim ntawv thov tsis muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb txaus los sis daim ntawv thov raug txheeb xyuas ntxiv. Tus kws lis hauj lwm hauv koos xum uas yog tug xam phaj koj yuav qhia meej rau koj thaum xam phaj tiav yog tias koj cov ntaub ntawv raug txiav txim tsis kam lees raws li tshooj 221(g). Tus kws lis hauj lwm yuav qhia rau koj tias koj cov ntaub ntawv yuav tsum raug txheeb xyuas ntxiv los sis nws yuav kom koj xa lwm cov ntaub ntawv ntxiv.

Yog xav tau lwm cov ntaub ntawv ntxiv, tug kws lis hauj lwm yuav qhia rau koj tias yuav xa cov ntaub ntawv ntawd mus li cas. Thaum koj daim ntawv thov vixaj raug tsis kam lees muab raws li tshooj 221 (g), koj yuav txais tau ib tsab ntawv sau ceeb toom txog kev tsis kam lees muab vixaj thiab koj yuav muaj hnub 12 lub hli suav txij li hnub tau sau rau hauv daim ntawv tsis kam lees muab coj los xa cov ntaub ntawv ntxiv uas lawv xav tau uas tsis tag xa daim ntawv thov tshiab los yog them dua tus nqi tshiab. Thov zoo siab ua kom yog raws li cov lus qhia hauv daim ntawv tsis kam lees muab vixaj. Yog koj tsis xa cov ntaub ntawv raws li hais hauv 1 lub xyoo, koj daim ntawv thov tej zaum yuav raug muab tshem tawm raws li tshooj 203(g) ntawm lub Tsev Lig Hauj Lwm thiab Neeg Nkag Teb Chaws (INA)

Leej twg thiaj muaj cai teem dua caij xam phaj ntxiv cov ntaub ntawv?

Tsuas yog cov qhua thov Hom vixaj mus nyob( Suav tag nrog cov qhua thov Hom vixaj K-1 thiab Hom SB-1) uas tau txais tsab ntawv tsis kam lees muab hauv twb tau qhia meej txog kev teem caij xam phaj tshiab rov qab mus tom Xab Tham Thuj ntxiv dua ntaub ntawv. Cov qhua tsis tau txais daim ntawv uas tau qhia meej txog kev teem caij xam phaj yuav tsis pub teem caij xam phaj rau hauv no.

Teem caij xam phaj

Tom qab npaj txhua nrho cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv ntxiv tau hai hauv tsab ntawv tsis kam lees muab, thov zoo siab ua raws li cov kauj ruam hauv qab no rov qab mus xa cov ntaub ntawv ntxiv tom Xab Tham Thuj.

Kauj ruam 1 – Tsim lub prolife ntawm no.Yog twb muaj prolife lawm, thov zoo siab ua mus ntxiv Kauj ruam 2.

Kauj ruam 2 -  Nkag mushauv koj lub prolife.

Kauj ruam 3 -  Thaum nkag tau mus hauv, tus qhua thov yuav pom Nplooj ntawv xub thawj, thov zoo siab saib ntawm sab laug Nplooj ntawv xub thawj no thiab nias ntawm qhov Daim Ntawv Thov Tshiab / Kev Teem Caij Sib Ntsib thiab ua raws li cov kauj ruam qhia hauv qab no:  

 • Xaiv ntawm “ Hom vixaj nkag mus nyob” tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Xaiv ntawm qhov “ Teem xam phaj soj qab saib” tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Xaiv kom yog hom vixaj koj thov, tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Teb cov lus nug muaj nyob saum Lav Npob.
 • Yog koj muaj txaus feem cai teem caij xam phaj thov zoo siab saib dua koj qhov chaws nyob txais ntaub ntawv.
 • Sau koj tus Case ID number tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Xaiv hnub xam phaj kom phim rau tug qhua thov, tom qab ntawv mam “Teem caij”. Yog tsis muaj hnub xam phaj, thov zoo siab mus teem caij dua lwm lub sij hawm. Vim li ntawv tug qhua thov yuav tsum kuaj xyuas tsis tseg saum lav npob thiaj li yuav paub hnub muaj teem caij xam phaj.
 • Nias rau ntawm qhov “ Luam tawm” thiab luam Daim Ntawv Xam Phaj 221(g)

Tom qab twb teem caij xam phaj thiab luam Daim Ntawv Teem Caij Xam Phaj 221(g), tug qhua thov tuaj yeem rov qab tuaj mus rau tom Qhov Chaws Hauj Lwm Vixaj Mus Nyob hauv Xab Tham Thuj Meskas ntawm teb chaws Nplog nrog rau cov ntaub ntawv hauv qab no:

 1. Daim Ntawv Tsis Kam Lees Muab
 2. Daim Ntawv Teem Caij Xam Phaj 221(g)
 3. Tag nrho txhua cov ntaub ntawv tau hai hauv Daim Ntawv tsis kam lees muab.
 4. Phau Ntawv Hla Teb Chaws Tseeb ntawm txhua tug qhua thov

 Tug qhua thov yuav tsis tau nkag mus hauv Xab Tham Thuj yog tug qhua tsis nqa daim ntawv tsis kam lees muab thiab Daim Ntawv Teem Caij Xam Phaj 221(g).

Yog muaj lus nug, thov zoo siab xav email rau: conslaos@state.gov

Kev txheeb xyuas ntxiv

Qee cov qhua thov vixaj yuav raug tsis pom zoo muab vixaj raws li tshooj 221(g) vim tseem yuav raug txheeb xyuas cov ntaub ntawv ntxiv. Tug tub tsav xwm xam phaj koj yuav hai qhia rau koj thaum koj xam phaj tag yog qhov vixaj tsis raug pom zoo muab raws li tshooj 221(g) vim tseem yuav txheeb xyuas ntxiv. Lub sij hawm txheeb xyuas ntxiv yuav sib txawv raws lis txhuas kis.

Ceeb toom: Ua ntej yuav nug txog koj qhov vixaj nyob li cas lawm, koj los yog tug neeg pab cuam rau koj yuav tsum tos tsawg kawg yog 180 hnub suav txij hnub koj xam phaj thiab hnub koj xa cov ntaub ntawv ntxiv, thov ua siab ntev tos.

Koj tuaj yeem kuaj xyuas koj cov ntaub ntawv thov vixaj txhua lub sij hawm ntawm  Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website

Tsis muaj cai tau vixaj thiab Daim Ntawv Zam

Yog cov tub tsav xwm lawv ceeb toom rau koj tsis muaj cai tau vixaj, tiam sis tuaj yeem xa daim ntawv zam, thov zoo siab saib cov lus qhia los ntawm daim ntawv zam hauv Lub Tsev Lig Hauj Lwm Feem Txawv Teb Chaws Meskas (USCIS)  lub Website