Teem Xam Phaj rau Hom Vixaj Mus Nyob

Ntawm nplooj ntawv no:

CEEB TOOM TSEEM CEEB: Hai txog qee cov vixaj tsev neeg ua tug lav thiab cov vixaj ua hauj lwm, tug qhua thov yuav tsum ua zoo saib cov ntaub ntawv thov vixajua ntej yuav teem caij xam phaj kom zam dhau cov ntaub ntawv ntawm tus qhua thov tsis tau txog thib txiav txim muab vixaj rau hnub koj teem caij xam phaj.


Kev ntsuam xyuas

Phab no siv rau txhua tug qhua thov vixaj mus nyob muaj cai teem caij xam phaj hom vixaj mus nyob (tsis suav cov qhua thov hom vixaj K-1) yog tias koj twb tsis mus xam phaj rau hnub xam phaj thawj zaug. Yog koj xav rov teem caij xam phaj dua rau hom vixaj  K-1, thov zoo siab nkag mus hauv Hom vixaj Sib Qhaib ( K-1 & K-2).

Leej twg thiaj muaj cai teem caij xam phaj rau hom vixaj mus nyob

Koj tsuas tau teem caij xam phaj hom vixaj mus nyob yog tias koj muaj raws li nram qab no:

 • Xab Tham Thuj Meskas muab kuv lub hnub nyoog teem caij xam phaj ua ntej tshem tawm vim kab mob COVID 19 thiab kuv tab tom teem lub sij hawm xam phaj no.
 • Kuv tsis mus xam phaj raws li lub sij hawm tau teem tseg ua ntej thiab ziag no kuv rov xav teem caij dua.
 • Kuv yog tus qhua mus nrog thov hom vixaj mus nyob. Tus qhua xub thawj twb xav cov ntaub ntawv los yog twb tau muab hom vixaj mus nyob lawm, thiab qhov chaw ua hauj lwm muab vixaj tom xab Tham Thuj Meskas hauv teb chaws Nplog kom kuv teem sij hawm xam phaj hom vixaj mus nyob.

Yog tias koj yog ib qho ntawm cov ntaub ntawv hauv qab no, thov zoo siab teem caij xam phaj hom vixaj mus nyob. Hauv cov ntaub ntawv no koj yuav tau xa email mus rau: Conslaos@state.gov

 • Koj twb tau mus xam phaj.
 • Koj yog tug qhua xub thawj thiab tsis tau hu, xa email, mus ntsib xab Tham Thuj hauv ib lub xyoo.
 • Koj cov ntaub ntawv tsis tau txog thib txiav txim raws li hnub tau zamntawm cov ntaub ntawv, suav tag nrho cov ntaub ntawv txav hnub nyoog txog rau thib txiav txim, thiab cov ntaub ntawv pauv hloov dua hom vixaj.
 • Hom vixaj ntawm koj cov ntaub ntawv twb tau hloov pauv.

Rov qab teem caij rau hom vixaj mus nyob

Thov zoo siab ua raws li cov kauj ruam hauv qab no:

Kauj ruam 1 – Tsim lub prolife ntawm no.Yog twb muaj prolife lawm, thov zoo siab ua mus ntxiv Kauj raum 2.

Kauj ruam 2 -  Nkag mushauv koj lub prolife.

Kauj ruam 3 -  Thaum nkag tau mus hauv, tus qhua thov yuav pom Nplooj ntawv xub thawj, thov zoo siab saib sab laug ntawm Nplooj ntawv xub thawj no thiab nias ntawm qhov Daim Ntawv Thov Tshiab / Kev Teem Caij Sib Ntsib thiab ua raws li cov kauj ruam qhia hauv qab no:

 • Xaiv ntawm “ Hom vixaj nkag mus nyob” tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Xaiv ntawm qhov “ Teem xam phaj soj qab saib” tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Xaiv kom yog hom vixaj koj thov, tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Sau txhua nrho cov ntaub ntawv tau hais. Koj yuav tsum lav tias koj twb sau tus lej Phau Ntawv Hla Teb chaws tshiab tshaj plaws thiab zoo siab sau koj tus lej xov tooj hu tau. Nov yog ib cov ntaub ntawv uas tseem ceeb tshaj plaws. Koj zoo siab xaiv qhov kev txais koj cov ntaub ntawv, tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Yog muaj dua lwm tug qhua (Traveling Applicants) tau sau rau hauv tsab ntawv caw xam phaj Packet 4 uas koj txai tau los tom Xab Tham Thuj, tug qhua xub thawj tuaj yeem ntxiv npe cov qhua thov ntawd nyob rau ntawm kauj ruam no, tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Teb cov lus nug “Yes or “No” nias txuas mus ntxiv
 • Sau koj tus Case ID number, tag nias “Tsuas mus ntxiv”.
 • Xaiv hnub xam phaj kom phim rau tug qhua thov, tom qab ntawv mam “Teem caij”. Yog tsis muaj hnub xam phaj, thov zoo siab mus teem caij dua lwm lub sij hawm. Peb qhov chaw ua hauj lwm qhib hnub teem caij xam phaj 221(g) tshiab raws li cov txheej txheem uas yuav tsum tau ua los ntawm kev teem caij. Vim li ntawv, koj yuav tsum kuaj xyuas tsis tseg saum lav npob thiaj li yuav paub muaj hnub teem caij xam phaj.
 • Nias rau ntawm qhov “Ua tiav Daim Ntawv Xam Phaj” thiab luam Daim Ntawv Xam Phaj.

Ceeb toom:

Yog tias koj ib txwm tsis tau teem caij xam phaj rau hom vixaj mus nyob saum website:  http://www.ustraveldocs.com/la_hy, thaum koj nkag mus rau hauv koj lub Prolife, thov zoo siab nias ntawm  Daim Ntawv “Thov Tshiab / Kev Teem Caij Sib Ntsib” nyob ntawm sab laug lub nab cos mus teem caij xam phaj.

Yog tias koj twb tau teem caij xam phaij thov vixaj mus nyob rau saum website http://www.ustraveldocs.com/la_hy, thiab xavrov teem caij dua ib zaug ntxiv, koj yuav tsum tau rov nkag mus hauv koj lub prolife thiab nias ntawm “ Rov Teem Caij Dua Rau Hom Vixaj Mus Nyob”.

 

Thov nco ntsoov hais tias hnub xam phaj yuav raug kaw thaum 11:00 teev sawv ntxov ua ntej hnub ua hauj lwm koj teem cai xam phaj. Yog tsis khoom tuaj xam phaj rau hnub teem xam phaj dua, thov zoo siab muab tshem tawm los yog teem dua caij xam phaj tsawg kawg ua ntej hauv 3 hnub xam phaj. Yog tsis li ntawv, koj yuav tsum tau tos dhau hnub xam phaj uas tau  teem tseg koj thiaj yuav rov teem tau dua hnub xam phaj tshiab.

.