Cov Ntaub Ntawv Vixaj Nkag Mus Nyob Hauv Tebchaws

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Ib txwm, ib tug neeg uas xav tsiv mus nyob rau tebchaws Meskas yuav tsum muaj daim ntawv thov lus tso cai los tom Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Neeg Pej Xeem thiab Kev Hla Tebchaws (USCIS) ua ntej yuav thov vixaj nkag mus nyob hauv tebchaws. Daim ntawv thov lus tso cai yuav tsum xa los ntawm ib tug kwvtij txheeb ze muaj cai lossis ib tug tswvnum muaj feem lav tau nyob ntawm ib chav lis haujlwm USCIS hauv tebchaws Meska. Cov ntaub ntawv tshwj xeeb ntsig txog kev thov daim ntawv thov nkag mus nyob hauv tebchaws muaj nyob rau ntawm USCIS lub website. Ib tug neeg uas muaj daim ntawv thov lus tso cai thiab hnub muaj cai mus tau ua ntej raug pom zoo ntawd tamsis no tabtom raug txheeb xyuas seb (thaum yuav raug siv) puas muaj cai thov vixaj nkag mus nyob hauv tebchaws tau lossis puas muaj cai thov hom vixaj K nkag tebchaws ib ntus.

Cov ntaub ntawv thov lus tso cai

Siv tau txij hnub tim 15, Lub Yim Hli, 2011, cov neeg thov nyob hauv Tebchaws Nplog, uas tsis muaj lub hoob kas USCIS nyob hauv, yuav tsum siv lawv daim ntawv Foos I-130 thiab xa mus rau USCIS lub tub xa ntawv nyob Chicago. Cov Xab Tham Thuj thiab Koos Xum Meskas uas tsis muaj lub hoob kas USCIS tuaj yeem pub siv daim ntawv Foos I-130 tau raws li kis pub zam uas tau hais tseg hauv qab no. Daim Ntawv Foos I-130 uas twb raug muab xa raug cai mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas nyob txawv tebchaws uas USCIS tsis pom muaj ua ntej hnub tim 15 Lub Yim Hli, 2011, yuav tsis muaj teebmeem dabtsi los ntawm qhov kev pauv hloov no.

USCIS Chicago Lockbox qhov chaw xa ntawv:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

USCIS Chicago Lockbox qhov chaw xa ntawv ceev thiab tus neeg xa ntawv:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Rau cov ntaub ntawv ntxiv ntsig txog yuav sau daim ntawv Foos I-130 licas nrog lub hoob kas USCIS Chicago lockbox, mus saib hauv USCIS lub website rau ntawm http://www.uscis.gov lossis hu xovtooj rau USCIS nyob tim Tebchaws Mekas 1-800-375-5283

USCIS Tus Nqi Nkag Tebchaws

Siv tau txij hnub tim 23 Lub 12  Hlis, 2016, kev tawm vixaj rau txhua tus neeg nyob txawv tebchaws yuav tsum them USCIS Tus Nqi Nkag Tebchaws yog US$220.00 ua ntej mus Tebchaws Mekas. Tsuas yog cov niam-txiv tu cov menyuam uas tabtom yuav mus Tebchaws Meskas raws li Txheej Txheej Kev Tos Menyuam Ntsuag lossis Hague, cov neeg Iraqi thiab neeg Afghan thoj nam tshwj xeeb uas ua haujlwm rau Tsoomfwv Meskas, cov neeg rov qab los vaj los tsev, thiab cov muab hom vixaj K rau los yeej raug zam tsis tau them cov nqi tshiab no. Hauv qab no yog USCIS lub website muaj ntau cov nqi tshiab, suav txog cov ntaub ntawv siv hu nug rau USCIS, yog muaj lus nug ntxiv: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Kev Thov Kom Raug Zam

Pib thaum hnub tim 15 Lub Yim Hli, 2011, cov neeg thov uas ntseeg tias lawv tsis tsim nyog raug zam tej zaum yuav thov kom Lub Tsev Lis Haujlwm Koos Xum zam rau qhov kev thov. Txhua daim ntawv thov yuav raug muab tshuaj ntsuam xyuas rau ntawm nyias tus kheej.

Ib tug neeg thov uas sau rau Daim Ntawv Foos I-130 yuav tsum hu nug rau Lub Tsev Lis Haujlwm Koos Xum thiab sau ntawv mus thov kom lawv pab zam thiab piav qhia txog qhov xwm txheej teebmeem ibqho zuj zus. Dhau ntawd Lub Tsev Lis Haujlwm Koos Xum yuav xa daim ntawv thov rau ibqho kev zam mus rau tom USCIS chav lis haujlwm nrog rau kev txiav txim los tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. USCIS yuav yog tus txiav txim tias yam tshwm sim rau ntawm daim ntawv thov zam seb puas tsim nyog los tsis tsim nyog raug zam. USCIS yuav tshaj tawm cov lus qhia txog tej kis uas muaj cai raug zam rau hauv lawv lub website.

Npaj rau kev xam phaj thov Vixaj

Tom qab koj txais tau koj qhov kev teem caij xam phaj los tom Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Neeg Pej Xeem thiab Kev Hla Tebchaws los yog Xab Tham Thuj Meskas, thov xyeem kom meej cov ntaub ntawv yuav npaj ua ntej hnub xam phaj thiab ua raws li txhua cov lus qhia npaj kom txhij  cov ntaub ntawv rau koj hnub xam phaj ntawm Xab Tham Thuj Meskas. Thov nco ntsoov nqa daim ntawv teem caij xam phaj muaj tus zauv barcode DS-160 yog thiab tshiab tshaj  thiab txhua cov ntaub ntawv xav tau uas tau sau nyob hauv daim ntawv tso npe. Koj yuav tsum mus kuaj mob raws li qhov chaw Xab Tham Thuj qhia thiab nqa cov ntaub ntawv xws li, Daim ntawv teem caij xam phaj thiab daim ntawv qhia uas koj tau txais los tom Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Neeg Pej Xeem thiab Kev Hla Tebchaws uas muaj tus zauv VNT, tus zauv daim ntawv Hla Teb Chaws thiab tus nqi kuaj mob ntawm koj.

Kev Teem Caij Mus Ntsib Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas

Yog koj muaj hnub xam phaj lawm, koj yuav tsum tshwm ntsej muag rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas rau hnub thiab lub sijhawm teem caij sib ntsib no. Thov nyeem txog Txoj Cai Kev Ruaj Ntseg rau ntawm Xab Thaj Thuj lossis Koos Xum Meskas uas piav qhia txog yam koj tuaj yeem nqa thiab tsis tuaj yeem nqa nrog koj thaum tuaj xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib thiab lwm cov ntaub ntawv xav tau rau koj hom vixaj.