Lub Sijhawm Nyob Tos Vixaj Nkag Tebchaws

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Txhua txhua kis thov vixaj nkag mus nyob hauv tebchaws yog sib txawv, yog li ntawd nws thiaj li tsis yoojyim khwv yees tau tias yuav siv sijhawm ntev npaum licas rau ntawm ib tug neeg twg. Ib txwm, nws muaj peb yam pab txhawb rau lub sijhawm xav tau los lis cov ntaub ntawv:

Lub Sijhawm Xav Tau los Lis Ib Daim Ntawv Thov Tso Cai

Lub sijhawm siv rau USCIS los pom zoo rau ib daim ntawv thov tso cai yog sib txawv raws li hom ntawv thov tso cai thiab txhia chav lis haujlwm ntawm USCIS. Khwv yees lub sijhawm uas lub hoob kas USCIS yuav siv muaj nyob rau ntawm no.

Lub Sijhawm Xav Tau los Lis Haujlwm los tom Lub Chaw Vixaj Hauv Lub Tebchaws thiab Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas

Kiag thaum ib daim ntawv thov tso cai raug pom zoo, yog nws nyob rau hom kis ib tug kwvtij txheeb ze tos lossis tamsis no muaj hnub muaj cai mus ua ntej, nws yeej nces raws li koj yuav siv lub sijhawm ntev npaum licas thiaj teem caij xam phaj tau. Koj yim ua raws li cov lus qhia los ntawm Lub Chaw Vixaj Hauv Lub Tebchaws (NVC) thiab muab txhua cov ntaub ntawv xa mus sai npaum licas, qhov kev teem caij sib ntsib yuav tuaj yeem ua tau sai npaum li ntawd. Kev teem caij ib txwm npaj rau hauv lub hli tomqab txhua yam ntaub ntawv raug xa mus tag. Ib txwm muab vixaj tomqab xam phaj tag ob peb hnub.

Lub Sijhawm rau Kis kom Dhau Los Rau Tamsis No

Rau hom neeg nkag mus nyob hauv tebchaws paub tseeb, txoj cai lij choj tsuas tso cai pub muab vixaj tsis ntau tauj ib lub xyoos twg xwb. Tej kis no yuav tsum kuaj xyuas nruj thiaj li ua rau muaj lub sijhawm txaus lis daim ntawv thov tso lus (qhov no yog hnub muaj cai mus ua ntej). Tsis tuaj yeem muab vixaj tau kom mus txog rau thaum txog hnub muaj cai mus ua ntej ntawm tus neeg thov (daim ntawv thov dhau los rau tamsis no). Qhov no tuaj yeem siv ntau lub xyoos. Txawm tias tsis tuaj yeem hais tau kiag tias yuav siv sijhawm ntev npaum licas Cov Ntaub Ntawv Vixaj uas raug tshaj tawm txhua txhua lub hli, cov hnub muaj cai mus ua ntej tamsis no tabtom raug txheeb xyuas thiab yuav qhia tias tshuav sijhawm seem npaum licas.

Ceebtoom: Thaum tus neeg thov hloov xam xaj, txhua daim ntawv thov F2A (tus txij nkawm lossis cov menyuam ntawm ib tug neeg muaj chaw nyob ruaj ntseg) raug hloov mus rau hom IR1 (tus txij nkawm ntawm ib tug neeg Meskas lossis daim ntawv thov IR2 (tus menyuam ntawm ib tug neeg Meskas). Hom vixaj no tsis nce raws li qhov txheej txheem muab vixaj thiab yog li ntawd thiaj li muaj cov vixaj rau cov neeg siv tas mus li yog lawv muaj cai raug muab vixaj rau. Hu nug USCIS yog xav paub cov ntaub ntawv ntxiv.