Xab Tham Thuj Meskas

Ntawm nplooj ntawv no:


Qhov Chaw thiab Cov Ntaub Ntawv Sib Hu Nug

Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Tebchaws nyob rau ntawm qhov chaw txuas mus ntxiv no.

Xab tham thuj Meskas nyob Nplog teb:

Nyob ntawm txoj kev: Tah Deua, Kilometer 9
Ban Somvang Thai
Cheeb tsam Hatsayphong
Vias-Cas, Tebchaws Nplog

Website: https://la.usembassy.gov/