Peb ua hauj lwm tau li cas?

Peb thov cog lus tias peb yuav saib xyuas qhov kev pab cuam uas peb tau muab ntawv zoo li ib feem ntawm cov txheej txheem txhim kho qhov hauj lwm peb tseem tab tom ua no. Peb ntaus nqi siab rau koj cov lus saib xyuas txog peb txoj hauj lwm no. (Cov qhua tso lus, peb yuav tsis tso npe tawm ). Thov zoo siab nias ntawm no tso koj cov lus saib xyuas.

Hu Nug Rau Peb

Ntawm nplooj ntawv no:


Lub Sijhawm Ua Haujlwm

Muaj cov neeg sawv cev hais lus Askiv, lus Nplog thiab lus Hmoob pab koj tau txij thaum 8:00 teev sawv ntxov txog 4:00 teev Lub chaw pabcuam yuav kaw rau hnub vas-xaum (hnub rau) vas-thiv (hnub xya) thiab hnub so hauv tsoomfwv Nplog raws li tsoomfwv Meskas tau tshaj tawm.

  • Live Chat: Koj yuav siv lub cuab yeej Chrome, Firefox, Safari thiab Opera. Los txuas lus sib tham nrog cov tub ua hauj lwm, thov zoo siab niag rau ntawm lub "Live Chat" hauv qab, sau cov ntaub ntawv lawv xav tau thiab niag rau ntawm lub cim txuas lus. Qhov kev sib tham tau ntsu cia thiab ruaj ntseg. Txhawm rau qhov kev pab cuam tau zoo ntawm peb, peb siv cookie los kho. Peb siv session cookie los pab cuam qhov kev no. Koj yuav tsum pom zoo session cookie los siv qhov kev pab cuam no.

 

Kuaj xyuas Koj Qhov Vixaj Seb Nyob Licas Lawm

Koj tuaj yeem kuaj yuav koj daim ntawv thov seb nyob licas lawm tau txhua txhua lub sijhawm rau ntawm lub website

Kuaj xyuas Koj Phau Ntawv Hla Tebchaws Seb Nyob Licas Lawm

Tamsis ntawd: Ntaus koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws hauv qab no mus kuaj xyuas.

 

 

Email: Xa ib tsab email mus rau passportstatus@ustraveldocs.com thiab nyob hauv lub ncauj lus thiab/lossis khauj khaum ntaus tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws uas tseem siv tau nkag mus kom raug raws li thaum lub sijhawm koj ntaus nkag mus teem caij sib ntsib, thiab koj yuav tau txais cov lus teb txog phau ntawv hla tebchaws.

Cov Ntaub Ntawv Hu Nug

Yog koj xav tau kev pab rau koj daim ntawv thov vixaj lossis xav paub ntxiv txog kev mus nqa qhov vixaj sawv kev mus Tebchaws Meskas, thov hu nug peb raws li qhov chaw qhia hauv qab no. Cov neeg sawv cev ntawm lub chaw pabcuam kev thov vixaj tuaj yeem pab koj tau raws email, hu xovtooj lossis sau ntawv sib tham.

Email: Yuav sau ntawv mus rau ib tug neeg sawv cev pab tus neeg qhua tuaj yeem sau email mus rau support-laos@ustraveldocs.com.

Xovtooj: Thov siv cov nab npawb xovtooj nov hu rau tus neeg sawv cev pab tus neeg qhua:

  • Cov neeg nyob hauv Tebchaws Nplog: Hu +85621255500.
  • Cov neeg nyob hauv Tebchaws Meskas: Hu +17036657347.
  • Niag ntawm no nrog txuas lus: Koj tuaj yeem nrog peb txuas lus sib tham dhau hauv browser los ntawm txhua lub cuab yeej. Qhov kev pab cuam no pub dawb thiab siv txuas nrog Internet. Qhov kev sib txuas lus no muaj lav hav thiab ruaj ntseg.
    Koj yuav tsum siv cov cuab yeej Chrome, Firefox, Safari thiab Opera. Thaum xub pib, yuav tsum tau niag rau ntawm lub cim "Click to Talk" hauv qab, sau cov ntaub ntawv lawv xav tau thiab niag rau ntawm lub cim xov tooj. Kuaj xyuas thiab lav tias txhua yam suab ntawm koj twb nrov zoo thiab tau qhib los yog kom tsuas nrog lub: microphone thiab lub las phoos.
    Qhov kev no tsuas siv txij li xa lus thiab kaw lus. Cov ntsiab lus sib tham yuav khaws cia tsis pub lwm tus paub thiab yuav lwv kiag thaum koj tua mus. Peb los kuj tsis nkag mus hauv koj lub Webcam! Peb tsuas siv session cookie los pab cuam. Koj yuav tsum pom zoo session cookie los siv qhov kev pab cuam no.

 

Qhia Peb Yog Koj Ntsib Kev Dag Ntxiag

Hu xov tooj los yog xa ntawv tuaj rau peb ntawm fraud@ustraveldocs.com  yog koj ntsib kev dag ntxiag, los yog koj paub txog tej yam kev dag ntxiag zoo li kom koj them nqi visa, teem sij hawm xam phaj los yog txais koj daim passport ntawm xab tham thuj.