Peb ua hauj lwm tau li cas?

Peb thov cog lus tias peb yuav saib xyuas qhov kev pab cuam uas peb tau muab ntawv zoo li ib feem ntawm cov txheej txheem txhim kho qhov hauj lwm peb tseem tab tom ua no. Peb ntaus nqi siab rau koj cov lus saib xyuas txog peb txoj hauj lwm no. (Cov qhua tso lus, peb yuav tsis tso npe tawm ). Thov zoo siab nias ntawm no tso koj cov lus saib xyuas.

Hu Nug Rau Peb

Ntawm nplooj ntawv no:


Lub Sijhawm Ua Haujlwm

Muaj cov neeg sawv cev hais lus Askiv, lus Nplog thiab lus Hmoob pab koj tau txij thaum 8:00 teev sawv ntxov txog 4:00 teev Lub chaw pabcuam yuav kaw rau hnub vas-xaum (hnub rau) vas-thiv (hnub xya) thiab hnub so hauv tsoomfwv Nplog raws li tsoomfwv Meskas tau tshaj tawm.

Kuaj xyuas Koj Qhov Vixaj Seb Nyob Licas Lawm

Koj tuaj yeem kuaj yuav koj daim ntawv thov seb nyob licas lawm tau txhua txhua lub sijhawm rau ntawm lub website

Kuaj xyuas Koj Phau Ntawv Hla Tebchaws Seb Nyob Licas Lawm

Tamsis ntawd: Ntaus koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws hauv qab no mus kuaj xyuas.

 

 

Email: Xa ib tsab email mus rau passportstatus@ustraveldocs.com thiab nyob hauv lub ncauj lus thiab/lossis khauj khaum ntaus tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws uas tseem siv tau nkag mus kom raug raws li thaum lub sijhawm koj ntaus nkag mus teem caij sib ntsib, thiab koj yuav tau txais cov lus teb txog phau ntawv hla tebchaws.

Cov Ntaub Ntawv Hu Nug

Yog koj xav tau kev pab rau koj daim ntawv thov vixaj lossis xav paub ntxiv txog kev mus nqa qhov vixaj sawv kev mus Tebchaws Meskas, thov hu nug peb raws li qhov chaw qhia hauv qab no. Cov neeg sawv cev ntawm lub chaw pabcuam kev thov vixaj tuaj yeem pab koj tau raws email, hu xovtooj lossis sau ntawv sib tham.

Email: Yuav sau ntawv mus rau ib tug neeg sawv cev pab tus neeg qhua tuaj yeem sau email mus rau support-laos@ustraveldocs.com.

Xovtooj: Thov siv cov nab npawb xovtooj nov hu rau tus neeg sawv cev pab tus neeg qhua:

  • Cov neeg nyob hauv Tebchaws Nplog: Hu +85621255500.
  • Cov neeg nyob hauv Tebchaws Meskas: Hu +17036657347.
Call Us

 

Skype: Xav siv Skype sib tham nrog ib tug neeg sawv cev pab tus neeg qhua thaum lub sijhawm ua haujlwm, ces muab tus npas-xis Skype tshiab hauv qab no tso ntxiv rau hauv koj tus Skype ustraveldocs-Laos@ustravelhub.com.

CEEB TOOM: Zoo siab saib xyuas ntawm peb kev pab visa mus Mekas lub Skype ua ntej koj txhab ntxiv tshiab rau hauv koj lub Skype. Peb lub Skype muaj npe yog ustraveldocs-Laos@ustravelhub.com. Peb cov neeg ua hauj lwm tsi qhia koj them nqi visa dhau hauv xov tooj; Peb ceeb toom qhia koj zoo siab saib daim ntawv them nqi visa ntawm Lub Tuam Txhab Nyiaj thiab Hom Kev Xaiv Them Nqi thiab Them Kuv Cov Nqi Vixaj ua ntej koj yuav them tus nqi visa. Peb cov neeg ua hauj lwm yuav tsi sib tham thiab teb koj hauv Skype. Yog ib qhov kev sib tham dua muaj nyob saum lub website no.

Kom paub zoo tias koj tab tom txuas lus nrog peb lub Skype, Zoo siab niag lub cim Skype hauv no hu tuaj.

Skype Me™!

Sau ntawv sib tham hauv koos pij tawj (Chat): Yuav sau ntawv sib tham hauv koos pij tawj nrog ib tug neeg sawv cev pab tus neeg qhua, thov nias ntawm daim duab hauv qab no. Chat software ua haujlwm tau nrog Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 6 Service Pack 2, thiab Firefox 3.6.

Qhia Peb Yog Koj Ntsib Kev Dag Ntxiag

Hu xov tooj los yog xa ntawv tuaj rau peb ntawm fraud@ustraveldocs.com  yog koj ntsib kev dag ntxiag, los yog koj paub txog tej yam kev dag ntxiag zoo li kom koj them nqi visa, teem sij hawm xam phaj los yog txais koj daim passport ntawm xab tham thuj.