Cov Ntaub Ntawv Ntawm Daim Ntawv Foos DS-160

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Txhua tus neeg thov, suav txog cov menyuam yaus, nyias yuav tsum muaj nyias tus kheej Daim Ntawv Foos thov vixaj DS-160. Yuav tsum sau daim ntawv Foos DS-160 kom tiav thiab muab nws xa hauv online mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Lub Chaw Koos Xum Meskas ua ntej yuav mus xam phaj. Tus nab npawb barcode nyob ntawm daim ntawv Foos DS-160 ntawm daim nplooj ntawv lees paub yog raug siv rau thaum teem caij rau koj qhov xam phaj. Daim Ntawv Foos DS-160 yuav tsum raug xa mus hauv online. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis kam lees cov ntaub ntawv uas xuas tes sau thiab yuav tsis tso cai cia koj tuaj xam phaj yog tsis muaj daim ntawv Foos DS-160 rau ntawm nplooj ntawv lees paub.

Thaum koj kos npe rau koj daim ntawv foos DS-160 rau hauv lub koos pij thawj (electronically), koj lees paub tias txhua yam ntaub ntawv nyob hauv yeej muaj tseeb tiag thiab raug lawm. Muaj ibqho ntaub ntawv sau tsis raws qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai nkag mus rau Tebchaws Meskas. Thov kuaj xyuas koj txhua nqe lus teb ob lwm kom nws raug thiab kuaj xyuas kom txhua nqe lus nug raug teb kom tag.

Ceebtoom: Kev nug kom sau daim ntawv foos DS-160 tiav tuaj yeem nrhiav tau ntawm lub website txuas mus ntxiv no. Peb tsis tuaj yeem teb ib nqe lus nug lossis tsis tuaj yeem muab lus qhia rau ntawm qhov txheej txheem no.

Cov Lus Qhia kom Sau Tiav Daim Ntawv Foos DS-160

Sau koj Daim Ntawv Foos DS-160 kom tiav thiab muab nws xa mus tomqab koj rov saib xyuas dua txog txheej txheem kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus. Koj yuav tsum xa koj daim ntawv thov DS-160 hauv online mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas ua ntej yuav mus teem caij xam phaj

  • Lub Xab Tham Thuj lossis Koos Xum koj xaiv thaum xub pib ntawm daim ntawv Foos DS-160 yuav tsum yog tib lub Xab Tham Thuj lossis Koos Xum uas koj teem caij mus xam phaj.
  • Yuav tsum sau ua ntawv Askiv teb rau txhua nqe lus nug xwb, zam rau thaum thov kom koj sau koj lub npe thiab lub xeem ua koj hom ntawv.
  • Koj yuav tau tso ib daim duab rau hauv daim ntawv foos DS-160 daim duab no yuav tsum tsis pub thaij dhau ntev dua rau lub hli. Cov lus qhia txog kev yees duab thiab xa daim duab zoo muaj nyob hauv Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website ntawm no.
  • Yog koj nres tsis sau rau koj daim ntawv thov ntev dua 20 feeb (nas this), koj cov ntaub ntawv sau tag los yuav ploj mus tag. Koj yuav tau rov qab pib sau dua tshiab, tshwj tsis yog koj twb muab koj Daim Ntawv Thov Tus Nab Npawb ID kaw tseg lawm lossis koj twb muab koj daim ntawv thov kaw tseg rau hauv koj lub koos pij thawj lawm. Sau Daim Ntawv Thov Tus ID tseg, nws nyob rau ntawm ces kaum sab xis saum toj kawg ntawm daim nplooj ntawv. Yog koj xav kaw koj lub browser ua ntej xa koj daim ntawv thov, koj tseem yuav siv Daim Ntawv Thov no tus ID ua txuas mus ntxiv rau koj daim ntawv thov.
  • Daim ntawv Foos DS-160 uas sau tiav yuav tsim ib tug nab npawb barcode lees paub rau ntawm daim nplooj ntawv. Luam nplooj ntawv no tawm. Nplooj ntawv lees paub uas raug muab luam tawm no yog siv rau qhov kev xam phaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas.
  • Tomqab koj luam nplooj ntawv lees paub ntawm tus lej barcode, tig "Rov Qab" mus rau qhov nias ntawm koj lub brower thiab xa daim ntawv foos theej DS-160 hauv email mus rau koj tus kheej. Lub npe ntaub ntawv yuav yog hom PDF, uas yuav tsum muaj Adobe Acrobat thiaj saib tau thiab luam tawm tau.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Kev nug kom sau daim ntawv foos DS-160 tiav tuaj yeem nrhiav tau ntawm lub website. txuas mus ntxiv no. Peb tsis tuaj yeem teb ib nqe lus nug lossis tsis tuaj yeem muab lus qhia rau ntawm qhov txheej txheem no.

Daim Ntawv Foos DS-160 nyob hauv online ntawm no.