Tso Npe Thov rau Qhov Teem Caij Sib Ntsib Sai Sai

 

 

Kev nav xam phaj sai/ceev: Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum sau daim ntawv thov vis xaj thiab nav hnub xam phaj ua muaj nyob rau hauv. Yog tias hnub koj nav tau hauv tsis yog hnub ua ntej hnub koj xav sawv kev mus, koj sau email tuaj rau peb koos xum tus email conslao@state.gov yog xav thov hnub xam phaj kom sai dua ntawv.