Tso Npe Thov rau Qhov Teem Caij Sib Ntsib Sai Sai

Lub Ntsiab Hauv Daim Ntawv No

Yog koj kev mus los maj ceev raws li cov nqi lus nram qab no, tej zaum koj yuav tsim nyog rau qhov thov kev teem hnub xam phaj sai sai nyob rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas. Qhov tseem ceeb tshaj plaws thov nco ntsoov tias koj qhov kev thov yuav tsum tsim nyog rau tag nrho cov nqi lus hauv no, vim hais tias qhov kev thov kev teem hnub xam phaj sai sai no tsuag yog xa tau ib zaug rau ntawm ib daim ntawv them nqi xwb.

Ntaub Ntawv Pov Thawj

Ua ntej koj thov kev teem hnub xam phaj sai sai, koj yuav tsum muaj cov ntaub ntawv ua pov thawj raug pom zoo rau qhov kev teem hnub xam phaj sai sai. Yog tias thaum koj tseem tab tom xam phaj thov vixaj, koj hais tsis yog txog cov hauj lwm kev mus sai sai, qhov no yuav raug sau nyob hauv koj kis thiab yuav cuam tshuam tsis zoo txog ntawm koj daim ntawv thov vixaj. Txhua tus qhua thov teem hnub xam phaj sai sai yuav tsum them tus nqi vixaj ua ntej teem hnub xam phaj raws li txoj cai. Cov neeg thov uas raug pom zoo teem hnub xam phaj sai sai tab sis tom qab Xab Tham Thuj los sis Koos Xum Meskas tsis kam lees muab vixaj rau, yuav tsis tso cai siv qhov kev xaiv no txhawm rau qhov kev teem hnub xam phaj sai sai dua. Cov qhua thov tuaj yeem xa cov ntaub ntawv qhia txog cov teeb meem ua rau tug qhua yuav tsum tau thov kev teem hnub xam phaj sai sai, tiam sis tsis txhob sau meej lub hnub nyoog los sis lub sij hawm xav tau xam phaj

Ceeb toom: Mus ncig raws li lub hom phiaj mus koom kev ua tshoob thiab kev zoo siab hnub kawm tiav, pab cov txheeb ze cev xeeb tub, koom nrog kev lag luam / kawm ntawv / rooj sib tham txhua txhua xyoos, mus kawm lus Meskas ua hom lus Thib Ob, los sis kev lom zem ncig ua sis zaum kawg yuav tsis raug pom zoo rau qhov kev teem hnub xam phaj sai sai. Peb yuav tsis tuaj yeem teem hnub xam phaj sai sai rau cov qhua taug kev yooj yim los yog yuav pib dav hlau ua ntej. Hais txog kev ncig ua si li no, thov zoo siab teem sij hawm xam phaj thov vixaj ua ntej saum website.

Kho Mob
Lub hom phiaj yog xav tau kev mus kho mob sai, los sis nrog cov txheeb ze los yog nrog tus tswv chaw ua hauj lwm rau kev mus kho mob sai sai.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb:
• Ib tsab ntawv los ntawm koj tug kws kho mob piav txog qhov kev mob thiab yog vim li cas koj thiaj li nrhiav kev kho mob mus rau Tebchaws Meskas.
• Ib tsab ntawv los ntawm tug kws kho mob los sis lub tsev kho mob hauv Teb chaws Meskas uas qhia tias lawv npaj siab kho qhov mob thiab muab tus nqi txog ntawm kev kho mob.
• Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm qhov koj yuav them cov nqi kho mob.

Mus Pam Tuag / Neeg Tuag
Lub hom phiaj ntawm kev mus ncig yog mus koom lub ntees tuag los sis mus npaj lub ntees tuag rau ib tus neeg tuag hauv tsev neeg tam sim ntawv xws li (niam, txiv, tug kwv, tij, nkauj muam), hauv tebchaws Meskas.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb:
• Ib tsab ntawv los ntawm tus thawj coj lub ntees tuag qhia txog tug tuag qhov chaw nyob, piav meej txog ntawm tug tuag, thiab hnub yuav pam tuag.

• Koj yuav tsum muaj pov thawj qhia tias tug neeg tuag yog ib tug txheeb ze kiag.

Cov Kev Lag Luam Ceev
Lub hom phiaj ntawm kev mus ncig yog mus koom nrog rau ib qho hauj lwm tseem ceeb uas tsis paub yuav sawv kev mus hnub twg.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb:

• Ib tsab ntawv caw los ntawm cov tuam txhab koom tes hauv Teb chaws Meskas ua pov thawj txog qhov kev ceev/sai ntawm kev tuaj saib xyuas, uas qhia txog kev lag luam thiab tias lub tuam txhab MesKas los sis tuam txhab hauv cheeb tsam yuav raug ntsib teeb meem txog ntawm txoj hauj lwm yog tias tsis muaj kev teem hnub xam phaj sai sai.
los sis

• Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm qhov kev kawm tsim nyog hauv Teb chaws Meskas li ntawm 3 lub hli rov yav, suav nrog tsab ntawv sau los ntawm ob tus tswv hauj lwm thiab lub tuam txhab Meskas muab cov kev kawm cob qhia. Ntawm ob tsab ntawv yuav tsum muaj cov ntsiab lus piav meej qhia txog ntawm cov kev kawm thiab piav meej qhia tias yog vim li cas lub tuam txhab Meskas los sis lub tuam txhab hauv cheeb tsam yuav tsis muaj txoj hauv kev yog tsis muaj kev teem hnub xam phaj sai sai.

Cov tub ntxhais kawm ntawv los sis cov neeg sib pauv hloov.
Lub hom phiaj taug kev yog mus pib los sis kawm txuas ntxiv qhov kev kawm yog cai hauv Teb chaws Meskas li ntawm 60 hnub thaum tsis muaj hnub teem caij thov vixaj li txhua zaug. Qhov kev xaiv no tsuas yog siv rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab sib pauv hloov cov tub ntxhais kawm uas muaj lub sij hawm ntev li 60 hnub rov hauv suav txij hnub pib kawm.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb:
• Daim Ntawv Foos I-20 los sis Daim Ntawv Foos DS-2019 qhia txog hnub pib cov kev kawm hauv 60 hnub.
• Ntaub Ntawv Pov Thawj qhia hais tias koj twb tau them tus nqi SEVIS tag lawm (Yog tias muaj)

ESTA Txwv tsis pub
Koj tuaj yeem thov teem hnub xam phaj sai sai yog tias koj yog cov pej xeem ntawm cov teb chaws muaj cai koom nrog hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj tab sis tau txais ntawv tshaj tawm tias koj tsis txaus cai siv qhov kev zam no tuaj mus Teb chaws Meskas raws li hom kev zam ntawd. Cov neeg ntsib teeb meem li saum no yog cov neeg muaj ob lub xam xaj, xam xaj thib ob yog xam xaj teb chaws Iraq, Iran, Sudan los sis Syria, los yog cov neeg uas twb tau mus rau teb chaws Iraq, Iran, Sudan, Syria, Libya, Yemen, los sis Somalia tom qab hnub tim 1 lub 3 hli xyoos 2011. Koj hnub sawv kev mus twb los yuav txog lawm, thiaj tsim nyog rau qhov kev teem hnub xam phaj sai sai. Thov zoo siab sau meej rau hauv koj daim ntawv thov lub hnub mus thiab koj lub hom phiaj mus.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb:
• Daim ntawv ceeb toom los ntawm MesKas Lub Chaw Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se qhia txog koj cov xwm txheej thov nkag mus hauv teb chaws raws li Hom kev zam tsis muaj vixaj saum ESTA.

Kev Tso Npe Thov Hnub Xam Phaj Sai Sai

SaiKauj Ruam 1

Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.


Kauj Ruam 2
Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.


Kauj Ruam 3
Teem hnub xam phaj hauv online rau hnub muaj ntxov tshaj plaws. Thov nco ntsoov tias koj yuav tsum teem hnub xam phaj ua ntej thaum koj yuav tso npe thov rau qhov kev teem hnub xam phaj sai sai. Thaum lub sij hawm koj teem hnub xam phaj, koj yuav pom ib cov lus ceeb toom txog cov hnub teem hnub xam phaj ntxov tshaj plaws, hauv no muaj tag nrho cov kev teem hnub xam phaj sai sai. Raws li ntawv, koj tuaj yeem pom tau tias nws tsis tsim nyog rau koj thov kev teem hnub xam phaj sai sai vim tias tsis muaj hnub teem caij ntxov dua no lawm.
Yog koj xav tso npe thov rau qhov kev teem hnub xam phaj sai sai, thov zoo siab ua kom tiav sai koj Daim ntawv thov sau ua lus Meskas los sis hu rau lub chaw pab cuam vixaj Meskas thov kev pab. Thov nco ntsoov thiab ntseeg tau tias koj qhov xwm txheej ceev no yuav raug pom zoo los sis tsim nyog rau qhov kev thov teem hnub xam phaj sai sai. Thaum koj xa koj qhov kev thov tag lawm thov zoo siab tos, Xab Tham Thuj los sis Koos Xum Meskas lawv yuav teb koj dhau email.


Kauj Ruam 4
Yog Xab Tham Thuj los sis Koos Xum Meskas pom zoo rau koj qhov kev thov ces koj yuav tau txais ib tsab email ceeb toom rau koj kom teem hnub xam phaj sai sai hauv online. Thov nkag siab zoo tias lub chaw pab cuam tsis tuaj yeem pab teem hnub xam phaj sai sai tau rau koj, tiam sis cov chaw sawv cev yuav tuaj yeem pab koj yog tias muaj lus nug. Yog tias Xab Tham Thuj Meskas tsis kam lees koj qhov kev thov teem hnub xam phaj sai sai, koj yuav tau txais ib tsab ntawv ceeb toom txog qhov kev tsis kam lees dhau email thiab koj yuav tsum tsis txhob muab koj lub hnub nyoog teem hnub xam phaj tshem tawm.
.Ceeb toom: Koj yuav tau txais tsab email lees paub los sis tsis kam lees paub rau koj qhov kev thov tuaj ntawm tus email: no-reply@ustraveldocs.com, Qee cov email muaj txoj cai lim tawm cov tsab ntawv tuaj ntawm cov neeg tsis paub tseeb mus rau hauv spam los sis lub thoob khib nyiab. Yog tias koj txais tsis tau tsab ntawv ceeb toom hauv email, thov zoo saib nrhiav cov ntawv hauv koj lub email folders los sis spam.


Kauj Ruam 5
Mus ntsib Xab Tham Thuj los sis Koos Xum Meskas rau hnub thiab sij hawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum luam koj Daim Ntawv teem hnub xam phaj, Daim Ntawv Foos-DS-160 lees paub, ib daim duab uas thaij tsis pub dhau 6 lub hli, koj Phau ntawv hla teb chaws tam sim no thiab txhua yam ntaub ntawv pab txhawb. Yog cov qhua thov tsis muaj txhij txhua cov ntaub ntawv li hai saum no yuav tsis kam lees txais.