Soj Qab Xyuas Kuv Phau Ntawv Hla Tebchaws/Qhov Chaw Mus Nqa Phau Ntawv Hla Tebchaws

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov qab xyuas tag nrho

Tomqab koj xam phaj tag, lawv yuav qhia koj yog koj daim ntawv thov vixaj raug pom zoo, tsis kam lees, lossis yuav tau txheeb xyuas mus ntxiv. Yog koj qhov vixaj raug pom zoo, koj tuaj yeem mus nqa qhov vixaj thiab phau ntawv hla tebchaws raws li hnub ua haujlwm txuas mus ntxiv no xwb txij thaum 3:00 teev -3:30 teev yav txaus ntuj. Yog yuav tsum tau txheeb xyuas daim ntawv thov mus ntxiv, koj yuav raug hais kom mus kuaj xyuas koj qhov vixaj seb nyob licas lawm rau ntawm peb lub website. Yog koj daim ntawv thov raug tsis kam lees, lawv yuav muab phau ntawv hla tebchaws rau koj tomqab xam phaj tag.

Kuaj Xyuas Koj Qhov Vixaj Seb Nyob Licas Lawm

Koj tuaj yeem kuaj koj daim ntawv thov vixaj seb nyob licas lawm tau txhua lub sijhawm rau ntawm lub website no: https://ceac.state.gov/ceac/ .Thov tos tsawg kawg yog peb hnub ua haujlwm tomqab koj xam phaj tag mam mus kuaj koj daim ntawv thov vixaj seb nyob licas lawm. Daim ntawv thov cov lej barcodes tshwm sim rau ntawm lub website no txhais tau tias daim ntawv thov raug ua tiav lawm thiab peb yeej npaj txhij txais phau ntawv hla tebchaws los lis qhov vixaj lawm. Lub sijhawm xa phau ntawv hla tebchaws tsuas yog hnub Vas Thiv txog hnub Vas Phab Hav xwb thaum 8:00 teev txog 10:00 teev sawv ntxov. Daim ntawv thov cov lej barcodes yuav tsis tshwm sim rau ntawm lub website no txhais tau tias daim ntawv thov ua tsis tiav thiab tseem xav tau lub sijhawm los ua ntxiv thiaj yuav tiav tau.

Lub website no yuav raug kho cov ntaub ntawv tshiab txhua txhua hnub ua haujlwm thaum peb txais cov ntaub ntawv.

Cov Ntaub Ntawv Xav Tau rau Kev Muab Phau Ntawv Hla Tebchaws Rov Qab Los

Yuav mus nqa koj phau ntawv hla tebchaws koj yuav tsum muab koj daim ntawv pib dawb xub thawj uas tau muab rau koj hnub koj teem caij xam phaj coj los qhia. Cov neeg thov lawv tus kheej lossis ib tug neeg sawv cev yuav tsum muab daim pib no qhia thaum hnub mus nqa phau ntawv hla tebchaws. Yog daim pib no poob, tsis hais tus neeg thov nws tus kheej yuav mus nqa nws phau ntawv hla tebchas lossis lawv yuav xa ib tug neeg tam ntawm lawv mus nqa losxij yuav tsum nqa daim npav pab cas tuas uas muaj duab tiv nrog ID mus.