Cov Npe ntawm Hom NIV

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Peb zoo siab txais tos cov neeg qhua tuaj rau Tebchaws Meskas kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm ciam tebchaws thiab qhib qhov rooj lug rau sawd daws tuaj. Feem ntau ntawm haiv neeg Kasnasdas thiab ntau hom haiv neeg uas tuaj ntawm cov tebchaws koom nrog hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj tuaj yeem tuaj rau Tebchaws Meskas tsis tas muaj vixaj yog lawv tau raws li tshooj cai, koj tuaj yeem nyeem cov ntaub ntawv no rau ntawm no.

Nws muaj ntau hom vixaj nkag tebchaws sib txawv rau cov neeg qhua taug kev tuaj saib Tebchaws Meskas rau lub sijhawm ib ntus, yog koj tsis yog pej xeem neeg Meskas lossis tsis yog tus neeg muaj chaw nyob ruaj ntseg raug cai hauv Tebchaws Meskas. Lub hompiaj ntawm koj qhov taug kev tuaj thiab lwmyam laj thawj yuav muab coj los txiav txim seb yuav tsum siv hom vixaj twg raws li Tsoomfwv Meskas txoj cai lij choj kev nkag tebchaws. Qhov tseem ceeb yog yuav tsum muaj cov ntaub ntawv ntawm hom vixaj nkag tebchaws ib ntus uas koj xav tau rau qhov taug kev, thiab cov kauj ruam xav tau coj los thov qhov vixaj rau ntawm Xab Tham Thuj lossis Lub Chaw Koos Xum Meskas nyob txawv tebchaws.

Saib xyuas daim ntawv qhia hauv qab no los txiav txim seb koj xav tau hom vixaj twg. Rau txhia yam ntaub ntawv ntau ntxiv rau ib hom vixaj twg, suav txog yuav tso cov ntaub ntawv thov licas thiab lwmyam ntau ntxiv, xaiv lub chaw los tom kab Hom Vixaj hauv qab no.

Lub Homphiaj Taug Kev Tuaj Tebchaws Meskas thiab Cov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Hom Vixaj
Cov nav kis las, cov kws xim lab pab, cov kws ua yeeb yam lom zem P
Neeg ua haujlwm neeg Australian - hom haujlwm (as-xij) tshwj xeeb E-3
Daim Npav Hla Ciam Tebchaws: Mexico BCC
Cov neeg qhua ua lag luam B-1
Cov kws tswvcuab lis haujlwm (pabcuam rau hauv nkoj hla dej hia txwv lossis saum nyob hoom nyob hauv Tebchaws Meskas D
Cov nav kas thuj thiab tsoomfwv cov neeg ua haujlwm nyob txawv tebchaws A
Cov neeg ua haujlwm hauv tsev lossis cov kws tu vaj tse (yuav tsum yog tus tuaj nrog ib tug tswvnum haiv neeg txawv tebchaws) B-1
Cov neeg ua haujlwm ntawm ib lub koom haum txawv tebchaws, thiab NATO G1-G5, NATO
Cov Neeg Qhua Sib Pauv Hloov J
Cov neeg qhua sib pauv hloov - ua khub J-1
Cov neeg qhua sib pauv hloov - cov menyuam (hnub nyoog qis dua 21) lossis tus txij nkawm uas muaj hom J-1 J-2
Cov neeg qhua sib pauv hloov - cov kws ua haujlwm, cov tub-ntxhais kawm ntawv , cov xibfwb qhia ntawv J-1
Cov neeg qhua sib pauv hloov - kab lis kev cai txawv tebchaws J, Q
Tus hluas nraug losyog hluas nkauj qhaib K-1
Cov neeg ua tub rog neeg txawv tebchaws nyob rau Tebchaws Meskas A-2, NATO1-6
Tus neeg txawv tebchaws uas muaj rab peev xwm tshwj xeeb rau feem vib thab nyas xaj, xim lab pab, kev kawm ntawv, feem lag luam lossis kis las O-1
Cov haujlwm Pom Zoo Ua Lag Luam Ywj Pheej (FTA): Tebchaws Chile H-1B1
Cov haujlwm Pom Zoo Ua Lag Luam Ywj Pheej (FTA): Singapore H-1B1
Sawv cev tam rau lub chaw sau ntaub ntawv xov xwm (ntaub ntawv xov xwm, cov kws tshaj xov xwm) I
Cov neeg sib pauv hloov hauv lub tuam txhab ua haujlwm L
Rau kev khomob, cov neeg qhua tuaj saib B-2
NAFTA cov neeg txawj ua haujlwm: Mexico, Canada TN/TD
Cov kws tu neeg mob taug kev mus rau qhov chaw saib xyuas kev mob nkeeg luv luv H-1C
Cov kws khomob J-1, H-1B
Cov neeg ua haujlwm feem ntseeg kev cai dab qhuas R
Cov haujlwm tshwj xeeb rau feem xav tau kev txawj ua haujlwm tshwj xeeb kom tau zoo H-1B
Cov tub-ntxhais kawm ntawv - cov tub-ntxhais kawm ntawv thiab kawm lus F-1
Tus tub ntxhais kawm ntawv mus nrog - tus neeg mus nrog ntawm ib tug neeg muaj hom F-1 F-2
Cov tub ntxhais kawm ntawv – kawm ua haujlwm M-1
Tus tub ntxhais kawm ntawv mus nrog - cov neeg mus nrog ntawm ib tug neeg muaj hom M-1 M-2
Cov neeg ua haujlwm xuaj qhaus - kev ua qoob ua loo raws caij nyoog H-2A
Cov neeg ua haujlwm xuaj qhaus – tsis yog txoj haujlwm ua qoob ua loo H-2B
Tus neeg ncig xyuas tebchaws, lub caij so, cov neeg qhua tuaj ua kev lom zem B-2
Xyaum kawm ua haujlwm uas tsis yog kev ua haujlwm tseem ceeb H-3
Cov tswv nqis peev ua lag luam nyob txawv tebchaws E-2
Cov neeg ua lag luam nyob txawv tebchaws E-1
Kev Hla Tebchaws Meskas C
Cov neeg raug tsim txom ntawm kev ua lag luam muag neeg txhaum cai T-1
Kev tauj lub sijhawm vixaj ntxiv nyob Tebchaws Meskas - A, G, thiab NATO A1-2, G1-4, NATO1-6