Vixaj Tub Lag Tub Luam/Vixaj Neeg Ncig Xyuas Tebchaws

Ntawm nplooj ntawv no:


FAQ

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Hom vixaj neeg mus saib xyuas B-1/B-2 yog muab rau cov neeg taug kev mus Tebchaws Meskas ib ntus rau cov haujlwm lag luam (B-1) yog rau cov mus uasi lom zem lossis khomob (B-2). Ib txwm, hom vixaj B-1 yog muaj rau cov neeg taug kev mus ua lag luam, koom rau feem vib-thab-nyas-xaj, kev kawm ntawv, rooj sib tham txog feem ua lag luam lossis ua haujlwm, kev tswj xyuas khoom teej tug lossis kev sib khom cov ntaub ntawv cog lus. Hom vixaj B-2 yog muab rau cov neeg taug kev mus uasi, suav txog cov neeg mus ncig xyuas tebchaws, mus saib phooj ywg lossis kwvtij, khomob thiab cov haujlwm ntsig txog kwvtij neej tsa, koom txoos ubno ntawm pej xeem sawv daws thiab kev pabcuam. Hom vixaj B-1 thiab B-2 nquag muab tso uake thiab sau ua ibqho vixaj xws li: B-1/B-2.

Kev Muaj Feem Cai

Yog koj thov rau hom vixaj B-1/B-2, koj yuav tsum ua rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum pom tau tias koj muaj cai rau ibqho vixaj Meskas raws li Txoj Cai Kev Nkag Tebchaws thiab Neeg Xam Xaj Meskas (INA). Tshooj 214(b) ntawm txoj cai INA thwm tias txhua txhua tus neeg thov hom vixaj B-1/B-2 yog neeg txawv tebchaws. Koj yuav tsum ua kom yeej qhov khwv yees raug cai no uas yog ua kom pom tias:

 • Lub homphiaj ntawm koj qhov taug kev mus Tebchaws Meskas yog mus saib xyuas ib ntus, xws li ua lag luam, uasi lom zem, lossis mus khomob.
 • Koj txoj kev npaj mus nyob rau Tebchaws Meskas yog muaj meej thiab nyob raws li lub sijhawm pub nyob xwb
 • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm feem nyiaj txiag them rau koj cov nqi siv nyiaj thaum nyob Tebchaws Meskas
 • Koj muaj qhov chaw nyob sab nrauv Tebchaws Meskas, thiab lwmyam kev sib kis zoo rau feem kev khwv noj khwv haus lossis feem sib raug zoo pej xeem sawv daws, uas qhov ntawd ua rau koj rov qab los vaj los tsev tomqab tag koj lub sijhawm saib xyuas.

Cov neeg ua haujlwm rau tus kheej lossis hauv tsev thiab cov kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj tabtom mus ua haujlwm hauv nkoj rau Sab Ntuj Nraum Ub tej zaum yuav muaj cai tau vixaj B-1 raws li tej kis muaj tseeb.

Qee hom neeg txawv tebchaws tej zaum tsis muaj cai rau cov vixaj raws li Txoj Cai Kev Nkag Tebchaws thiab Xam Xaj. Koj tuaj yeem nyeem ntxiv txog Txoj Cai Kev Nkag Tebchaws thiab Xam Xaj thiab qhov tsis muaj cai tau vixaj rau ntawm no.

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yog koj thov hom vixaj tub lag tub luam/vixaj neeg ncig xyuas tebchaws, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Ib daim ntawv them nqi US$160 ntawm koj daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas them ua hom nyiaj hauv lub tebchaws. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kuaj Ruam 1 Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog ib ntawm ntau ntau yam uas tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav muab los txiav txim rau koj qhov xam phaj. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, tus neeg thov yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv tuaj thaum koj xam phaj. Cov qauv ntaub ntawv zoo dua cov ntaub ntawv theej thiab koj yuav tsum nqa cov ntaub ntawv no nrog koj thaum tuaj xam phaj. Tsis txhob muab cov ntaub ntawv pab txhawb fej mus, xa hauv email mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas.

 • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj cov nyiaj khwv tau los tamsis no, cov ntaub ntawv them nqi se, cov khoom muaj nqi lossis cov ntaub ntawv ua tus tswvnum lag luam, lossis khoom vaj tse ubno.
 • Koj qhov kev npaj sawv kev mus thiab/lossis lwmyam kev piav qhia txog koj qhov kev npaj taug kev.
 • Ib tsab ntawv los tom koj tus tswvnum hais qhia txog koj qib dej num, nyiaj hli, ua haujlwm los tau ntev npaum licas lawm, cov hnub so tau tso cai, thiab lub homphiaj ntawm qhov mus lag luam, yog muaj rau ntawm koj qhov taug kev mus Meskas.
 • Cov ntaub ntawv sau tseg kev ua txhaum cai/cov ntaub ntawv tsev hais plaub sau tseg ntsig txog kev raug ntes lossis raug txim rau ibqho chaw twg, txawm hais tias koj twb raug txim tag lawm lossis raug txo lub txim losxij.

Dhau qhov no, raws li koj lub homphiaj taug kev, koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj nrog:

Cov tub-ntxhais kawm ntawv

Nqa koj cov ntaub ntawv kawm tom tsev kawm ntawv zaug kawg los no, cov ntaub ntawv teev cov qhab-nias thiab cov ntaub ntawv pov thawj kawm tiav/npais pab-kaj. Nqa cov ntaub ntawv pov thawj feem nyiaj txiag xws li cov ntaub ntawv los hauv tuam txhab nyiaj ntawm ib lub hlis twg, cov tw nyiaj faj, lossis lwmyam ntaub ntawv pov thawj.

Cov neeg loj ua haujlwm

Nqa koj tsab ntawv ua haujlwm los tom koj tus tswvnum thiab cov tw ntawv them nyiaj hli hauv peb lub hli dhau los.

Cov neeg ua lag luam thiab cov thawj coj ntawm lub tuam txhab

Nqa cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj qib dej num hauv koj lub tuam txhab thiab cov nqi dag zog.

Kev mus saib xyuas ib tug kwvtij

Nqa cov ntaub ntawv theej pov thawj ntawm koj tus kwvtij (xws li Npav Ntsuab, daim ntawv pov thawj hloov xam xaj, qhov vixaj tseem siv tau thiab lwmyam).

Cov neeg qub uas twb mus Tebchaws Meskas dhau los lawm

Yog koj twb tau mus Tebchaws Meskas yav dhau los, nqa txhua yam ntaub ntawv ntsig txog koj qhov kev nkag tebchaws lossis qhov vixaj.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb rau Cov Neeg Mus Khomob

Yog koj xav mus khomob rau Tebchaws Meskas, ces koj yuav tsum tau npaj cov ntaub ntawv uas tau hais saum toj saud thiab cov ntaub ntawv uas tej zaum tus kws lis haujlwm hauv koos xum xav tau:

 • Ib daim ntawv kuaj mob los tom ib tug kws khomob hauv lub tebchaws piav qhia txog keeb kwm ntawm tus kabmob thiab lub laj thawj uas koj xav mus khomob rau Tebchaws Meskas.
 • Ib daim ntawv los tom ib tug kws khomob lossis ib lub chaw kho mob nyob hauv Tebchaws Meskas hais txog qhov lawv txaus siab yuav kho tus kabmob no thiab piav qhia txog lub sijhawm yuav siv kho thiab cov nqi khomob (xws li nqi dag zog tus kws khomob, cov nqi pw tom tsev khomob, thiab txhua yam nqi khomob).
 • Ib daim ntawv hais txog kev pab feem nyiaj txiag los ntawm ib tug neeg lossis ib lub koom haum uas yuav pab them koj cov nqi mus los, nqi khomob thiab nqi noj haus ubno. Cov neeg uas tuaj yeem lav them cov nqi no yuav tsum muab tej ntaub ntawv pov thawj hais txog lawv rab peev xwm them taus tej nqi no coj los qhia, feem ntau yog cov ntaub ntawv los tom tuam txhab nyiaj lossis lwmyam ntaub ntawv ntawm cov nyiaj khwv tau los/cov nyiaj faj lossis cov ntaub ntawv theej ntawm cov nqi them se.

Hom vixaj Update Online (EVUS)

Raws li kev cog lus tau ko cia los ntawm Thawj Coj Teb Chaws Meskas thiab Teb Chaws Suav hais txog kev txuas ntxiv vixaj hnub nyoog, suav txij li hnub tim 29 lub 11 xyoo 2016, cov pej xeem Suav muaj cov vixaj Meskas hom B1, B2 los yog B1/B2 muaj sij hawm siv yog 10 xyoo tau muab rau hauv phau ntawv hla teb chaws Suav yuav tsum tau sua txhij txhua tus qhua cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv ntxiv hauv daim ntawv thov vixaj dhau hauv Electronic visa update system (EVUS) ua ntej tuaj rau teb chaws Meskas, Qhov kev update no yuav tau update 2 xyoo 1 zaug, los sis kiag thaum tau txais daim ntawv hla teb chaws tshiab los yog daim vixaj Meskas tshiab hom B1, B2 los yog B1/B2, nyob rau ntawm qhov twg tau txais ua ntej.

Lab npob Electronic visa update system (EVUS) twb tau tshaj tawm nyob hauv web EVUS. Tam sim no kev thov tso npe EVUS yuav tsis tau them tus nqi. Mus txog thaum kev them nqi tau tshaj tawm, tus qhua tuaj yeem tso npe thov EVUS pub dawb. Tsoom fwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Teb chaws thiab Lub Chaw Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se (CBP) yuav tshaj tawm rau txhua tus qhua paub yog thaum twg muaj kev tshaj tawm tshiab. Yog xav paub cov lus qhia ntau tshaj ntxiv thov zoo siab mus saib ntawm web www.cbp.gov/EVUS.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntxiv txog cov vixaj tub lag tub luam thiab neeg ncig xyuas tebchaws, mus saib ntawm Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.