Vixaj Tub-Ntxhais Kawm Ntawv

Ntawm nplooj ntawv no:


FAQ

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Tebchaws Meskas zoo siab txais tos cov neeg txawv tebchaws tuaj mus kawm ntawv rau Tebchaws Meskas. Ua ntej thov ib hom vixaj, txhua tus tub-ntxhais kawm ntawv thov vixaj yuav tsum raug lees thiab raug pom zoo los ntawm lawv lub tsev kawm ntawv lossis qhov txheej txheem kawm. Kiag thaum raug lees, cov tsev kawm ntawv yuav muab cov ntaub ntawv pom zoo tseem ceeb rau txhua tus neeg thov thiaj tau muab xa mus thaum thov vixaj tub-ntxhais kawm ntawv.

Hom Vixaj thiab Kev Muaj Feem Cai

Vixaj F-1

Nov yog hom vixaj tub-ntxhais kawm ntawv. Yog koj xav kawm ntawv rau Tebchaws Meskas raws li lub tsev kawm ntawv raug tso cai, xws li tsev kawm ntawv qib siab, tsev kawm ntawv theem pib muaj tswv, lossis cov chaw qhia ntawv Askiv raug tso cai ces koj yuav tau hom vixaj F-1. Koj kuj yuav tau hom vixaj F-1 yog koj hom kawm muaj ntau dua 18 teev tauj ib lub lim tiam.

Vixaj M-1

Yog koj npaj mus kawm rau feem tsis yog kawm ntawv lossis kawm ua haujlwm lossis koom kawm kev qhia rau ib lub chaw kawm ntawv tim Meskas ces koj yuav tsum tau hom vixaj M-1.

Muaj cov ntaub ntawv hais txog cov vixaj no thiab qhov muaj feem mus kawm rau Tebchaws Meskas tuaj yeem nrhiav tau ntawm Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv lub website.

Tsoomfwv Meskas Cov Tsev Kawm Ntawv

Tsoomfwv Meskas txoj cai lij choj txwv tsis pub cov tub-ntxhais kawm ntawv neeg txawv tebchaws tuaj mus kawm rau tsoomfwv cov tsev kawm ntawv theem pib (qib theem pib txog qib 8) lossis tsoomfwv pob nyiaj pab txhawb kev kawm ntawv rau cov neeg loj. Yog li ntawd, tsis tuaj yeem muab cov vixaj F-1 rau cov neeg yuav tuaj mus kawm cov tsev kawm ntawv no.

Tuaj yeem muab hom vixaj F-1 rau cov neeg yuav tuaj mus kawm ntawv rau tsoomfwv cov tsev kawm ntawv theem nrab (mav-thab-nyoo) (qib 9 txog 12), tabsis tsuas pub ntev txog 12 lub hlis rau ntawm lub tsev kawm ntawv no xwb. Lub tsev kawm ntawv yuav tsum hais qhia rau daim ntawv Foos I-20 tias tus tub-ntxhais kawm twb tau them tus nqi kawm ntawv thiab cov nqi no yog tus tub-ntxhais kawm ntawv yeej tau thov raws li homphiaj ntawd.

Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog tshooj cai ntawm hom vixaj F-1, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.

Ceebtoom: Cov muaj hom vixaj A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 lossis lwm cov vixaj tau los ntawm cov vixaj nkag tebchaws ib ntus tuaj yeem tso npe kawm rau tsoomfwv cov tsev kawm ntawv theem pib thiab theem nrab.

Kev Pabcuam Tub-Ntxhais Kawm, Kev Nrhiav ib Lub Tsev Kawm Ntawv Meskas

Cov tub-ntxhais kawm ntawv uas muaj siab xav tso npe kawm rau ib lub tsev kawm ntawv Meskas tuaj yeem hu nug thiab mus saib hauv (LUB CHAW PAB NRHIAV KEV KAWM NTAWV).

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yuav thov ib hom vixaj F lossis M, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Ib daim ntawv them nqi US$160 ntawm koj daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas them ua hom nyiaj hauv lub tebchaws. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.
 • Ib daim ntawv pom zoo I-20 los tom koj lub tsev kawm ntawv nyob tim Meskas lossis qhov chaw kawm.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub, thiab daim qauv ntawv them nqi vixaj. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog ib ntawm ntau ntau yam uas tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav muab los txiav txim rau koj qhov xam phaj. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws koj cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj thaum koj xam phaj:

 • Cov ntaub ntawv qhia tau zoo txog feem nyiaj txiag, kev raug zoo nrog pej xeem sawv daws, thiab tsev neeg muaj kev sib kis zoo licas rau koj lub tebchaws yug qhov ntawd yuav ua rau koj rov qab los vaj los tsev tomqab tag koj qhov kev kawm nyob Tebchaws Meskas.
 • Feem nyiaj txiag thiab lwmyam ntaub ntawv uas koj ntseeg tias yuav pab txhawb koj daim ntawv thov thiab cov ntaub ntawv feem nyiaj txiag no yuav ua pov thawj zoo txaus tau raws li txhua yam nqi siv yiaj rau kev kawm ntawv hauv thawj lub xyoos thiab koj muaj nyiaj txaus pab them txhua yam nqi siv nyiaj thaum koj tseem nyob Tebchaws Meskas. Cov neeg thov vixaj M-1 yuav tsum ua kom pom tau tias lawv muaj rab peev xwm them txhua yam nqi kawm ntawv thiab nqi noj nqi haus thaum lub sijhawm lawv tuaj nyob kawm ntawv.
 • Cov ntaub ntawv theej los tom tuam txhab nyiaj yuav siv tsis tau, tshwj tsis yog koj muab cov qauv ntawv tiag tiag los tom tuam txhab nyiaj lossis cov phau ntawv faj nyiaj tiag tiag.
 • Yog koj yog tus raug txhawb feem nyiaj txiag los ntawm ib tug neeg twg, nqa cov ntaub ntawv pov thawj hais txog kev sib txheeb ze ntawm koj nrog tus neeg pab txhawb ntawd tuaj (xws li daim ntawv pov thawj yug koj), tus neeg pab txhawb cov ntaub ntawv them nqi se tshiab thiab tus neeg pab txhawb cov phau ntawv faj nyiaj tom tuam txhab nyiaj thiab/lossis cov ntaub ntawv pov thawj faj nyiaj.
 • Cov ntaub ntawv uas qhia txog kev npaj rau kev kawm ntawv. Cov ntaub ntawv qhab-nia kawm tom tsev kawm ntawv (daim ntawv teev cov qhab-nia kawm) nrog rau cov qhab-nia, daim ntawv pov thawj xeem ntawv (Theem qhab-nia A, thiab lwmyam) cov qauv qhab-nia ntsuas ((SAT, TOEFL, thiab lwmyam), thiab cov npais-pab-kaj.

Cov neeg mus nrog

Cov txij nkawm thiab/lossis cov menyuam uas tsis tau sib yuav hnub nyoog qis dua 21 xyoo xav mus nrog lossis xav raws tus muaj vixaj xub thawj mus Tebchaws Meskas raws li lub sijhawm nws tau los ntawm hom vixaj F lossis M. Cov niam-txiv ntawm tus neeg muaj cov vixaj xub thawj F lossis M tsis tuaj yeem tau vixaj nrog lawv tus menyuam.

Cov neeg hauv tsev neeg uas tsis xav mus nyob Tebchaws Meskas nrog tus muaj vixaj xub thawj, tabsis lawv xav mus saib thaum lub caij so xwb, tej zaum yuav muaj cai rau hom vixaj mus saib xyuas (B-2).

Cov txij nkawm thiab cov mus nrog uas tau vixaj F lossis M los ntawm tus muaj vixaj xub thawj tej zaum yuav tsis pub ua haujlwm nyob Tebchaws Meskas. Yog koj tus txij nkawm/tus menyuam nrhiav ua haujlwm, tus txij nkawm yuav tsum tau hom vixaj ua haujlwm tsim nyog.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb rau Cov Neeg Mus Nrog

Cov neeg thov uas muaj cov neeg mus nrog yuav tsum muab:

 • Cov ntaub ntawv pov thawj kev sib txheeb ze ntawm tus neeg kawm ntawv rau nws tus txij nkawm thiab/lossis tus menyuam (xws li daim ntawv pov thawj sib yuav thiab daim ntawv pov thawj yug menyuam)
 • Qhov zoo mas tsev neeg yuav tau thov vixaj rau tib lub sijhawm, tabsis yog tus txij nkawm thiab/lossis tus menyuam yuav tsum thov rau lwm lub sijhawm tomqab, lawv yuav tsum nqa tus neeg kawm ntawv qhov qauv theej vixaj thiab nws phau ntawv hla tebchaws nrog rau lwm cov ntaub ntawv xav tau tuaj.

Lwmyam Ntaub Ntawv

Kev Mus Koom Kawm Kev Qhia Nqis Tes Ua (OPT)

Cov muaj hom vixaj F-1 tej zaum yuav muaj cai koom kawm kev qhia nqis tes ntev txog 12 lub hli kom kawm tiav txhua yam raws li tshooj cai qhov kawm tiav (tsis yog cov ntaub ntawv tshawb fawb sau teev tseg ua ntej yuav kawm tiav lossis zoo ibyam), lossis tomqab kawm tiav raws li txhua kis ntawm tshooj cai. OPT yog faib los ntawm tus neeg kawm ntawv txoj haujlwm kawm ntawv, thiab lub sijhawm rau OPT ib txwm yuav tsis raug tshuaj xyuas (xeem) thaum lub sijhawm kawm lossis hnub kawm tiav. Cov tub-ntxhais kawm ntawv uas tabtom thov hom vixaj F nkag mus rau OPT yuav tsum muab daim ntawv foos I-20 nrog rau daim qauv ntawv hnub kawm tag uas xeem tau ntawv coj los qhia. Txawm licas losxij, tus neeg lis haujlwm raug tso cai hauv lub tsev kawm ntawv yuav tsum sau rau daim ntawv foos I-20s tias pom zoo muab lub sijhawm ntxiv rau qhov OPT uas tshaj lub sijhawm ib txwm kawm. Ntxiv rau qhov no, tus tub-ntxhais kawm ntawv yuav tsum muaj cov ntaub ntawv pov thawj pom zoo cia lawv mus koom kawm kev qhia nqis tes ua los ntawm USCIS lossis tseem tabtom nyob tos daim ntawv thov, tsis hais daim ntawv pom zoo ntawm Daim Npav Tso Cai Ua haujlwm lossis daim ntawv Foos I-797 qhia tau tias nws muaj daim ntawv thov tseem nyob tos rau ibqho OPT.

Qhov Siv Tau Ntawm Daim Vixaj Ntawm Tus Tub-Ntxhais Kawm Ntawv Tomqab Lub Caij So Tsis Kawm Ntawv

Cov tub-ntxhais kawm ntawv uas tsis tau mus kawm ntawv ntau dua tsib lub hlis yuav tsum tau thov vixaj thiab tau daim vixaj tshiab F-1 lossis M-1 thiaj li rov qab mus kawm ntawv txawv tebchaws tau raws li tau piav qhia hauv qab no.

Cov tub-nthxais kawm ntawv nyob hauv Tebchaws Meskas

Ib tug tub-ntxhais kawm ntawv (F-1 or M-1) yuav poob lawv qhov vixaj yog lawv tsis tau kawm ntawv ntev txog tsib lub hlis txhij hnub lawv pauv losyog rhais tsev kawm ntawv lossis qhov kev kawm raws li txoj cai lij choj kev nkag tebchaws. Yog ib tug tub-ntxhais kawm ntawv poob nws qhov muaj cai, tshwj tsis yog lub chaw USCIS rov qab muab cai rov qab rau tus tub-ntxhais kawm ntawv no, tus tub-ntxhais kawm ntawv hom vixaj F lossis M yuav siv tsis tau nkag rov qab mus rau Tebchaws Meskas rau lwm zaus. Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv mus saib hauv USCIS lub website, thiab cov lus qhia txog kev thov Daim Ntawv Foos Thov rau Kev Tauj(txuas)/Hloov Qhov Muaj Cai Ib Ntus I-539 kom tau qhov muaj cai rov qab los.

Cov tub-ntxhais kawm ntawv - Rov Qab Nkag Tuaj Tebchaws Meskas Los Txawv Tebchaws

Cov tub-ntxhais kawm ntawv uas tawm hauv Tebchaws Meskas mus thaum lub sijhawm so tsis kawm ntawv ntev txog tsib lub hlis lossis tshaj rod saud tej zaum yuav poob lawv qhov muaj cai ntawm hom vixaj F-1 lossis M-1 tshwj tsis yog lawv txoj haujlwm mus txawv tebchaws yog ntsig txog lawv qhov kev kawm ntawv. Rau kis paub ua ntej tias yuav sawv kev mus, cov tub-ntxhais kawm ntawv yuav tau kuaj xyuas nrog lawv tus kws lis haujlwm tom tsev kawm ntawv, yog lawv muaj lus nug txog lawv txoj haujlwm seb puas muaj feem ntsig txog lawv qhov kev kawm ntawv.

Thaum tus kws kuaj neeg nkag tebchaws tom lub daj nkag tebchaws ntawm Lub Tsev Lis Haujlwm Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se (CBP) pom tias ib tug tub-ntxhais kawm ntawv uas rov qab nkag sab nrauv Tebchaws Meskas tuaj thiab mus ntev dua tsib lub hlis lawm tseem siv nws daim qub vixaj uas tsis tau tag sijhawm hom vixaj F-1 lossis M-1, CBP tus kws kuaj neeg nkag tebchaws yuav tsis pub tus tub-ntxhais kawm ntawv no nkag tebchaws txawm hais tias nws qhov vixaj nkag tebchaws ib ntus tseem siv tau losxij. CBP kuj tuaj yeem thim qhov vixaj no tomqab tus tub-ntxhais kawm ntawv pom zoo tso cai thim daim ntawv thov nkag tebchaws. Yog li ntawd, cov tub-ntxhais kawm ntawv yuav tau saib xyuas kom zoo thiab rov mus thov vixaj tshiab rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas nyob txawv tebchaws ua ntej yuav sawv kev mus ntev tsib lub hlis uas tsis muaj feem ntsig txog lawv qhov kev kawm ntawv.