Vixaj Kws Tshaj Xov Xwm thiab Kws Sau Xov Xwm

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Hom vixaj kws sau xov xwm (I) yog vixaj nkag tebchaws ib ntus rau cov neeg sawv cev ntawm lub chaw xov xwm txawv tebchaws sawv kev mus Tebchaws Meskas mus ua lawv txoj haujlwm rau txawv tebchaws ib ntus. Qee cov cai thiab cov nqi raws li txoj cai lij choj kev nkag tebchaws ntsig txog cov cai tswjfwm ntawm cov neeg taug kev ntawm lawv lub tebchaws thiab nyob Tebchaws Meskas yog ua raws li txoj cai ibyam uas peb hu ua "kev sib pauv." Cov cai muab vixaj rau cov kws sau xov xwm rau cov neeg sawv cev txawv tebchaws ntawm ib lub tebchaws twg yog saib xyuas seb tus neeg thov puas muaj cai tshwj xeeb los ntawm lawv li tsoomfwv nom tswv zoo ibyam, lossis puas yog qhov cai kev sib pauv hloov rau cov neeg sawv cev sau ntawv lub chaw xov xwm los ntawm Tebchaws Meskas.

Kev Muaj Feem Cai

Nws muaj cov tshooj cai tshwj xeeb sau rau hauv Meskas txoj cai lij choj kev nkag tebchaws uas hais tias cov neeg thov yuav tsum muaj cai txaus thiaj muaj cai rau hom vixaj kws xov xwm. Yuav muaj cai rau hom vixaj kws xov xwm (I) cov neeg thov yuav tsum ua rau pom tau tias lawv muaj cai tsim nyog tau txais hom vixaj kws xov xwm.

Cov vixaj kws xov xwm rau "cov neeg sawv cev ntawm cov chaw xov xwm txawv tebchaws," suav txog cov tswvcuab ntawm cov chaw sau ntawv xov xwm, xov tooj cua, chaw yees duab mus kev lossis tsev luam ntaub ntawv, cov haujlwm uas tseem ceeb rau txoj haujlwm ntawm lub chaw xov xwm txawv tebchaws, xws li cov kws tshaj xov xwm, cov kws lis haujlwm yees duab mus kev, cov kws kuaj ntaub ntawv xov xwm thiab cov neeg muaj txoj haujlwm zoo sib xws li hais los no raws li Meskas cov cai lij choj kev nkag tebchaws, kev sawv kev mus ua haujlwm txoj haujlwm rau Tebchaws Meskas. Tus neeg thov yuav tsum ua txoj haujlwm rau feem xov xwm tau zoo rau ib lub chaw sau xov xwm hauv nws lub tebchaws nyob txawv tebchaws. Yuav tsum yog cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab ntsig txog qhov txheej txheem sau xov xwm, tshaj xov xwm raws li qhov muaj tseeb tiag thiaj li muaj cai rau hom vixaj kws xov xwm. Tus kws lis haujlwm haum koos xum yuav txiav txim tias ib txoj haujlwm puas muaj cai lossis tsis muaj cai rau hom vixaj kws xov xwm. Kev tshaj xov xwm txog kev sib tw kis-las ib txwm yeej phim rau hom vixaj kws xov xwm. Lwm yam kev ua piv txwv muaj xws li hais los no tabsis kuj tsis yog tag li hom xov xwm txuas mus ntxiv no:

 • Cov neeg ua haujlwm tseem ceeb ntawm feem xov xwm txawv tebchaws tau ua haujlwm rau feem xov xwm yees duab mus kev lossis hauv thau-lab-thav.
 • Cov tswvcuab ntawm lub chaw xov xwm tau ua haujlwm rau feem tsim xov xwm lossis muag xov xwm duab mus kev, yuav muaj cai tau hom vixaj kws xov xwm yog cov ntaub ntawv yees duab no yuav raug siv coj los tshaj tawm lossis raug siv ua ntaub ntawv xov xwm xwb. Ntxiv rau qhov no, pob nyiaj pab txhawb tseem ceeb yuav tsum los sab nraum Tebchaws Meskas.
 • Cov kws tshaj tawm xov xwm raws li kev sib cog lus tseg. Cov kws xov xwm uas tau npais-pab-kaj los ntawm lub chaw xov xwm as-xij, yog ua haujlwm raws li kev sib cog lus tsim xov xwm uas yuav raug siv rau txawv tebchaws xws li cov ntaub ntawv xov xwm lossis kab lis kev cai yuav muab coj tshaj tawm hauv xov xwm tsis yog rau lub homphiaj kev qhau xab nas lossis ua lag luam. Thov nco tias tsab ntawv cog lus ntiav ua haujlwm yuav tsum siv tau.
 • Cov neeg ua haujlwm ntawm ib lub tuam txhab tsim xov xwm ywj pheej yog thaum cov neeg ua haujlwm no tau npais-pab-kaj los ntawm lub chaw xov xwm as-xij.
 • Cov kws tshaj xov xwm txawv tebchaws ua haujlwm rau ib lub chaw ncau nyob txawv tebchaws lossis ib lub chaw tseem ceeb ntawm ib lub chaw sib koom tes hauv Tebchaws Meskas, ntaub ntawv xov xwm lossis lwm lub chaw tshaj xov xwm yog tus kws tshaj xov xwm no tabtom sawv kev mus Tebchaws Meskas uas yuav tshaj xov xwm tawm hauv Tebchaws Meskas rau cov neeg saib nyob txawv tebchaws xwb.
 • Cov neeg sawv cev tshaj xov xwm ntawm cov chaw lis haujlwm feem neeg ncig xyuas tebchaws, raug tswj xyuas, ua haujlwm, lossis raug pab tag nrho lossis pab ib nrab los ntawm tsoomfwv nom tswv txawv tebchaws, uas yog tus tshaj cov ntaub ntawv xov xwm muaj tseeb rau cov neeg ncig xyuas tebchaws txog lub tebchaws ntawd, thiab cov uas tsis muaj cai rau hom vixaj A-2.
 • Cov ntaub ntawv feem vib-xas-kas. Cov neeg ua haujlwm nyob hauv cov chaw ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas yog cov pab muab cov ntaub ntawv feem vib-xas-kas qhia.

Cov kws tshaj xov xwm ywj pheej yuav raug muab hom vixaj I rau yog lawv tau raws li txhua yam qauv txuas mus ntxiv no. Tus kws tshaj xov xwm yuav tsum:

 • Muaj daim npais-pab-kaj los ntawm ib lub chaw xov xwm as-xij
 • Muaj ntaub ntawv cog lus nrog ib lub chaw xov xwm
 • Tshaj cov ntaub ntawv lossis xov xwm uas tsis yog feem qhau xab nas lossis feem ua lag luam.

Cov kws yees duab pub nkag tuaj Tebchaws Meskas nrog hom vixaj B-1 rau lub homphiaj yees duab uas lawv tsis tau txais ibqho nyiaj dabtsi nyob hauv Tebchaws Meskas.

Kev Txwv

Cov neeg tuaj ntawm ib lub tebchaws uas koom nrog hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, cov uas xav nkag tuaj rau Tebchaws Meskas ib ntus ua tus sawv cev ntawm lub chaw xov xwm txawv tebchaws thaum lawv tseem ua haujlwm kws tshaj xov xwm lossis kws sau xov xwm, cov neeg no yuav tsum tau hom vixaj kws xov xwm ua ntej thiaj tuaj mus rau Tebchaws Meskas tau. Lawv tsis tuaj yeem sawv kev mus tau yog tsis muaj ib hom vixaj raug Zam Tsis Muaj Vixaj, lossis lawv tuaj yeem sawv kev mus tau raws li hom vixaj neeg saib xyuas (hom vixaj B). Kev txhob txwm thov hom vixaj ntawd yuav ua rau raug tsis kam pub nkag tuaj rau hauv Tebchaws Meskas los ntawm Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws, tus kws lis haujlwm kuaj neeg ntawm lub daj nkag tebchaws Kev Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se. Cov npe hauv qab no yog piav qhia txog kis thaum hom vixaj neeg saib xyuas lossis hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj raug siv.

Kev Sawv Kev mus nrog hom Vixaj Neeg Saib Xyuas

Tej zaum yuav raug siv hom vixaj mus saib xyuas yog koj lub homphiaj taug kev mus yog ua cov haujlwm txuas mus ntxiv no:

Mus koom ib lub rooj sablaj lossis rooj sib tham

Cov kws sau xov xwm sawv cev tabtom sawv kev mus Tebchaws Meskas mus koom ib lub rooj sablaj lossis rooj sib tham thiab yuav tsis tshaj tawm txog lub rooj sib tham no, thaum nyob Tebhcaws Meskas lossis kiag thaum rov qab los tsev, cov neeg no tuaj yeem tau hom vixaj mus saib xyuas. Muaj kis tshwj xeeb nyob hauv txoj cai lij choj kev nkag tebchaws txheeb xyuas seb puas yog losyog tsis yog "lawv lub sijhawm so."

Tus kws caw tuaj hais lus, qhia ntawv lossis txoj haujlwm feem kev kawm ntawv

Cov neeg sawv cev ntawm tus kws sau xov xwm yuav tsum muaj hom vixaj saib xyuas thaum lawv sawv kev tuaj Tebchaws Meskas ua tus kws caw tuaj hais lus, qhia ntawv, lossis lwm txoj haujlwm rau feem kev kawm ntawv lossis lub koom haum tseem ceeb, tsoomfwv ib lub koom haum tshawb fawb, lossis ib lub tsev kawm ntawv qib siab, tus neeg no yog ib tug neeg qhua raug saib rau lub sam xeeb. Tseem licas losxij, txoj haujlwm caw tuaj hais lus yuav tsum tsis pub tshaj cuaj hnub thiab tus kws caw tuaj hais lus yuav tsum tsis txais nyiaj los ntawm ntau dua tsib lub chaw lossis tsib lub koom haum hauv rau lub hli dhau los.

Kev yuav khoom siv tshaj tawm xov xwm

Yuav tsum kom cov neeg ua haujlwm ntawm lub chaw sau xov xwm txawv tebchaws uas muaj vixaj saib xyuas yuav cov khoom siv xov xwm Meskas lossis yuav txoj cai tshaj tawm lossis yuav cov khoom siv xov xwm txawv tebchaws lossis yuav txoj cai tshaj tawm, vim tias yeej yog lub luag haujlwm kev ua lag luam ntawm cov neeg qhua no.

Caij so

Ib tug kws tshaj xov xwm neeg txawv tebchaws tuaj yeem siv hom vixaj saib xyuas tuaj mus so rau Tebchaws Meskas tau thiab tsis tas yuav siv hom vixaj kws xov xwm vim tias nws tsis tau tshaj xov xwm tseem ceeb dab tsi tawm.

Siv Hom Vixaj Ua Haujlwm Ib Ntus Taug Kev

Qee txoj haujlwm yeej paub tseeb tias muaj cai rau hom vixaj kws xov xwm vim tias lawv yog tus sau cov ntsiab lus ntawm ntaub ntawv thiab cov xov xwm, tabsis ntau leej yuav tsis tau. Txhua daim ntawv thov yuav raug txiav txim raws li txhua kis ntawm kis tshwj xeeb ntawd. Tus kws lis haujlwm hauv koom xum yuav npaj saib xyuas tias lub homphiaj sawv kev mus puas yog sau cov ntaub ntawv xov xwm tseem ceeb tiag thiab seb puas muaj feem rau kev sau cov ntaub ntawv xov xwm tiag, tus kws lis haujlwm hauv koos xum mam li txiav txim muab vixaj yog tus neeg thov muaj cai rau hom vixaj kws xov xwm. Cov ntaub ntawv hauv qab no yog piav qhia txog kis thaum yuav tsum muaj hom vixaj ua haujlwm ib ntus xws li vixaj H, O, lossis P hloov rau hom vixaj I kws tshaj tawm xov xwm/kws sau ntawv xov xwm.

Tej zaum yauv raug siv hom vixaj ua haujlwm ib ntus yog koj lub homphiaj taug kev mus yog ua cov haujlwm txuas mus ntxiv no:

Lub homphiaj sawv kev mus yog yees duab mus kev losyog duab vis-dis-aus (yeeb yaj kiab) lossis qhau-xab-nas(tshaj xo)

Cov neeg taug kev mus Tebchaws Meskas tsis tuaj yeem siv hom vixaj kws xov xwm yog lawv mus yees duab mus kev losyog duab vis-dis-aus (yeeb yaj kiab) rau feem kev ua lag luam lossis qhau-xab-nas (tshaj xo). Yuav tsum muaj hom vixaj ua haujlwm ib ntus.

Cov neeg pab txhawb rau feem tsim cov xov xwm xws li cov kws pab nyeem thiab kuaj xyuas cov ntaub ntawv, cov kws saib xyuas ntaub ntawv thiab cov kws tsim cov qauv ua yeebyam ubno

Cov neeg uas tau koom nrog cov haujlwm no xws li cov kws pab nyeem thiab kuaj xyuas cov ntaub ntawv, cov kws saib xyuas ntaub ntawv, cov kws tsim cov qauv ua yeebyam ubno thiab lwm cov neeg yuav tsis muaj cai tau hom vixaj kws xov xwm thiab tej zaum yuav muaj cai rau lwm hom vixaj xws li hom vixaj H, O, lossis hom vixaj P.

Cov dabneeg uas ntsig txog kev ua yeeb yam, tawm hauv thau-lab-thav thiab ua yeeb yam sib tw sib xeem

Cov dabneeg uas tsim tawm los ntawm kev ua yeebyam thiab tso tawm hauv thau-lab-thav thiab kev sib tw sib xeem txawm tias tseem tsis tau muab kho kom zoo losxij, cov haujlwm no tsis yog kev sau cov ntaub ntawv xov xwm thiab tsis muaj qhov ntsig txog txoj haujlwm sau xov xwm. Ibyam nkaus, cov haujlwm ua yeebyam tso tawm hauv thau-lab-thav nrog cov kws ua yeebyam los tsis yog cov haujlwm sau ntaub ntawv xov xwm. Cov kws tswvcuab pab tsim cov xov xwm ntawm pawg neeg ua haujlwm los yeej tsis muaj cai tau hom vixaj kws xov xwm. Thau-lab-thav, xov tooj cua, thiab cov tuam txhab tsim duab vis-dis-aus(yeeb yaj kiab) tej zaum yuav tau nrhiav cov kws txawj ua haujlwm los ntawm ib tug kws hais plaub rau feem kev nkag tebchaws uas yog tus txawj losyog paub tshwj xeeb yuav los pab qhuab qhia tsim kho txoj haujlwm xov xwm tamsis no.

Kev tsim ua cov xov xwm xim-lab-pab

Cov neeg sawv kev ntawm lub chaw sau xov xwm uas yuav sawv kev mus koom kev tsim ua cov xov xwm xim-lab-pab (yog cov kws ua yeebyam) rau Tebchaws Meskas yuav tsis muaj cai rau hom vixaj kws xov xwm. Thau-lab-thav, xov tooj cua, thiab cov tuam txhab tsim duab vis-dis-aus (yeeb yaj kiab) tej zaum yuav tau nrhiav cov kws txawj ua haujlwm los ntawm ib tug kws hais plaub rau feem kev nkag tebchaws uas yog tus txawj losyog paub tshwj xeeb yuav los pab qhuab qhia tsim kho txoj haujlwm xov xwm tamsis no.

Cov neeg mus nrog

Cov txij nkawm lossis cov menyuam uas tsis tau sib yuav hnub nyog qis dua 21 xyoo xav mus nrog lossis xav raws tus muaj vixaj xub thawj mus Tebchaws Meskas raws li lub sijhawm nws tau los ntawm hom vixaj I. Cov txij nkawm thiab/lossis cov menyuam uas tsis xav mus nyob Tebchaws Meskas nrog tus muaj vixaj xub thawj, tabsis lawv xav mus saib thaum lub caij so xwb, tej zaum yuav muaj cai rau hom vixaj mus saib (B-2).

Cov txij nkawm thiab cov mus nrog uas tau vixaj I los ntawm tus muaj vixaj xub thawj tej zaum yuav tsis pub ua haujlwm nyob Tebchaws Meskas. Yog tus txij nkawm lossis cov neeg mus nrog xav nrhiav haujlwm ua, lawv yuav tsum muaj hom vixaj ua haujlwm tsim nyog.

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yuav thov hom vixaj I, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Ib daim ntawv them nqi US$160 ntawm koj daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas them ua hom nyiaj hauv lub tebchaws. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.
 • Txheeb xyuas qhov tseeb ntawm kev ua haujlwm:
  • Cov kws tshaj xov xwm: Ib tsab ntawv los tom koj tus tswvnum muaj koj lub npe, koj qib dej num nyob hauv lub tuam txhab thiab lub homphiaj sawv kev mus thiab lub sijhawm yuav mus nyob tim Tebchaws Meskas.
  • Tus Kws Tshaj Xov Xwm Ywj Pheej cog lus ua haujlwm nrog ib lub chaw sau xov xwm: Ib tsab ntawv cog lus nrog lub chaw sau xov xwm uas muaj koj lub npe, koj qib dej num haum lub tuam txhab, qhov ntev ntawm tsab ntawv cog lus, thiab lub homphiaj sawv kev mus thiab lub sijhawm yuav mus nyob tim Tebchaws Meskas.
  • Cov Kws Yees Duab Vis Dis Aus Xov Xwm: Ib tsab ntawv los tom koj tus tswvnum uas muaj koj lub npe, koj qib dej num hauv lub tuam txhab, qib dej num thiab txoj haujlwm yuav yees duab vis dis aus thiab lub homphiaj sawv kev mus thiab lub sijhawm yuav mus nyob tim Tebchaws Meskas.
  • Lub Tuam Txhab Tsim Xov Xwm Ywj Pheej cog lus nrog ib lub chaw sau xov xwm: Ib tsab ntawv los ntawm lub chaw muab haujlwm rau koj ua uas muaj koj lub npe, qib dej num thiab txoj haujlwm yuav yees duab vis dis aus, qhov ntev ntawm tsab ntawv cog lus, thiab lub sijhawm siv yees duab vis dis aus nyob tim Tebchaws Meskas.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub, thiab daim qauv ntawv them nqi vixaj. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog ib ntawm ntau ntau yam uas tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav muab los txiav txim rau koj qhov xam phaj. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws koj cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj thaum koj xam phaj:

 • Daim Npav Ntawm Lub Chaw Tshaj Xov Xwm/cov ntaub ntawv pov thawj
 • Ib tsab ntawv los tom koj tus tswvnum uas qhia txog koj lub homphiaj yuav sawv kev mus, qhov ntev ntawm lub sijhawm yuav mus nyob, qhia txog cov xyoos koj tau ua haujlwm nrog tus tswvnum thiab cov xyoos koj ua txoj haujlwm sau ntawv xov xwm.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb rau Cov Neeg Mus Nrog

Yog koj tus txij nkawm thiab/lossis tus menyuam thov ib hom vixaj rau lub sijhawm tomqab, hais kom nkawd theej koj hom vixaj kws xov xwm tso nrog daim ntawv thov.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog cov vixaj rau cov kws tshaj xov xwm thiab cov neeg ua haujlwm sau xov xwm, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.