Vixaj Ua Haujlwm

Ntawm nplooj ntawv no:


FAQ

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Yog koj xav mus ua haujlwm tim Tebchaws Meskas ib ntus raws li ib tug neeg txawv tebchaws, raws li Tsoomfwv Meskas txoj cai lij choj kev nkag tebchaws, koj yuav tsum tau ib hom vixaj tshwj xeeb raws li hom haujlwm uas koj yuav mus ua ntawd. Feem ntau ntawm hom neeg ua haujlwm ib ntus yuav tsum thov daim ntawv tso lus uas koj tus tswvnum lossis lub chaw sawv cev yuav yog tus thov, Lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Kev Nkag Tebchaws thiab Neeg Xam Xaj Meskas (USCIS) yuav tsum pom zoo ua ntej koj thov hom vixaj ua haujlwm.

Txhua tus neeg thov hom vixaj H, L, O, P thiab Q yuav tsum muaj daim ntawv pom zoo tso lus tam rau lawv tus kheej los ntawm USCIS. Daim ntawv tso lus, yuav tsum pom zoo rau daim ntawv Foos I-129 ua ntej koj thov hom vixaj ua haujlwm rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Thaum koj daim ntawv tso lus raug pom zoo, koj tus tswvnum lossis lub chaw sawv cev yuav tau ib tsab ntawv Ceebtoom Hais Kom Nqis Tes Ua, Daim Ntawv Foos I-797, daim ntawv no tam rau koj daim ntawv ceebtoom pom zoo tso lus. Tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas qhov tseeb ntawm koj daim ntawv pom zoo tso lus los tom Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws Chav Pabcuam Kev Tswj Xyuas Daim Ntawv Tso Lus (PIMS) thaum lub sijhawm xam phaj koj.

Koj yuav tsum nqa tus nab npawb ntawm koj daim ntawv tso lus I-129 thaum koj mus xam phaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas thiaj tau txheeb xyuas qhov tseeb ntawm koj daim ntawv pom zoo tso lus. Thov nco ntsoov tias daim ntawv pom zoo tso lus ntawd tsis tuaj yeem lav tias yuav muab vixaj rau koj, yog pom tias koj tsis muaj cai tau vixaj raws li Tsoomfwv Meskas txoj cai nkag tebchaws.

Hom Vixaj thiab Kev Muaj Feem Cai

H-1B (txoj haujlwm xav tau kev paub tshwj xeeb)

Yuav tsum tau hom vixaj H-1B yog koj tabtom nkag tuaj Tebchaws Meskas tuaj npaj ua txoj haujlwm as-xij. Yuav muaj cai, koj yuav tsum kawm tiav qib siab lossis siab dua (lossis qib siab ibyam) rau feem tshwj xeeb uas koj tabtom nrhia ua haujlwm. USCIS yuav txiav txim seb txoj haujlwm koj yuav ua ntawd puas yog txoj haujlwm xav tau kev paub tshwj xeeb thiab seb koj puas paub ua txoj haujlwm no. Koj tus tswvnum yuav tsum sau daim ntawv thov dag zog mus rau tom Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Dag Zog hais txog tsab ntawv cog lus ntiav koj ua haujlwm.

H-1B1 Kev pom zoo txog vis xaj mus ua hauj lwm ib ntus

Rooj sab laj txog kev pom zoo ntawm kev ua lag luam ywj pheej ntawm teb chaws Xeem Kab Puas ( Singapore) thiab Tshib Lim (Chile) tau tso cai rau cov neeg Tshib Lim thiab Xeem Kab Puas ua muaj haujlwm ua mus ua hauj lwm ib ntus nyob rau teb chaw Mes Kas nyob rau tej lub sij hawm. Tsuas yog cov neeg xam xaj Xeem Kab Puas thiab Tshib Lim thiaj li muaj cai yog tus yuav mus ua hauj lwm, txawm hais tias nws tus txij nkawm thiab me nyuam yuav yog lwm haiv neeg.

Cov neeg thov vis xaj H-1B1 no yuav tsum tau txais ib txoj hauj lwm uas lawv ua nyob rau teb chaws Mes Kas los ntawm tus thawj hauj lwm lawm, tab sis tus thawj hauj lwm tsis tas ua daim ntawv I-129 rau cov neeg yuav mus ua hauj lwm ib ntus no, thiab cov neeg thov vis xaj no yuav tsis tas tos kom tau daim ntawv ceeb toom ntawm kev pom zoo, los yog daim ntawv I-797 ua ntej yuav xa cov ntawv thov vis xaj. Txawm li cas los xij, ua ntej yuav thov vis xaj lub chaw ua hauj lwm yuav tau ua ntawv thov ib daim ntawv pov thawj ntawm lub chaw ua hauj lwm loj txog neeg ua hauj lwm (Department of Labor) rau cov neeg txawv teb chaws uas yuav mus ua hauj lwm rau teb chaws Mes Kas no. Yog xav paub ntxiv txog visas H-1B1, thov mus saib tau hauv peb tus Vev Xaij: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (cov neeg ua qoob loo raws caij nyoog)

Ib hom vixaj H-2A pub cov tswvnum neeg Meskas coj haiv neeg txawv tebchaws tuaj ua cov haujlwm ua qoob loo ib ntus rau Tebchaws Meskas rau cov haujlwm uas tsis muaj neeg Meskas ua. Ib hom vixaj H-2A siv rau koj tau yog koj tabtom nrhiav txoj haujlwm ua rau feem ua qoob loo lossis txoj haujlwm ib ntus (xuaj qhaus) lossis txoj haujlwm raws caij nyoog nyob rau Tebchaws Meskas raws lub sijhawm xuaj qhaus. Ib tug tswvnum neeg Meskas (lossis ib lub koom haum tsim ua qoob loo Meskas tau teeb npe hu ua ib tug tswvnum sib koom uake) yuav tsum sau ib daim ntawv Foos I-129, Daim Ntawv Thov Tso Lus Tus Neeg Ua Haujlwm Ib Ntus tam rau koj ntiag tug.

Vixaj H-2B (cov neeg txawj ua haujlwm thiab tsis txawj ua haujlwm)

Yuav tsum tau hom vixaj no yog koj tabtom tuaj mus rau Tebchaws Meskas tuaj mus ua ib txoj haujlwm xuaj qhaus lossis raws caij nyoog thiab yog txoj haujlwm uas tsis muaj neeg Meskas txaus los ua txoj haujlwm no. Koj tus tswvnum yuav tsum tau daim ntawv lees paub los tom Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Dag Zog hais tias tsis muaj cov neeg Meskas paub txaus los ua hom haujlwm no.

H-3 (tus neeg mus koom kawm kev qhia)

Yuav tsum tau hom vixaj H-3 yog koj tabtom tuaj mus koom kawm rau Tebchaws Meskas los ntawm ib tug tswvnum uas tsis yog kev kawm ntawv kom tiav lossis koom kawm kev qhia kom tiav rau lub sijhawm tsis pub dhau ob lub xyoos. Koj yog tus them koj cov nqi kawm thiab "ua haujlwm" raws li raug tso cai. Kev koom kawm kev qhia tsis tuaj yeem siv los pab txhawb rau kev ua haujlwm thiab tsis tuaj yeem coj mus siv tau rau tom koj lub tebchaws.

H-4 (cov neeg mus nrog)

Yog koj yog tus muaj hom vixaj xub thawj H, koj tus txij nkawm lossis cov menyuam tsis tau sib yuav (hnub nyoog qis dua 21 xyoos) tej zaum yuav tau txais hom vixaj H-4 raws koj mus rau Tebchaws Meskas. Txawm licas losxij, tsis tso cai cia koj tus txij nkawm/cov menyuam ua haujlwm tau thaum tseem nyob tim Tebchaws Meskas.

L-1 (cov neeg ua haujlwm sib pauv hloov hauv lub tuam txhab)

Yuav tsum tau hom vixaj L-1 yog koj ua haujlwm rau ib lub koom haum txawv tebchaws uas raug pauv hloov mus ua haujlwm ib ntus rau ib lub chaw ua haujlwm tseem ceeb ibyam, lossis lub chaw haujlwm ncau ntawm tib lub tuam txhab nyob Tebchaws Meskas. Lub tuam txhab txawv tebchaws no tej zaum yuav yog ib lub koom haum neeg txawv tebchaws lossis tuam txhab neeg Meskas. Yuav muaj cai rau hom vixaj L-1, koj yuav tsum ua haujlwm nyob rau qib tswj xyuas lossis theem tswj kav, lossis muaj kev paub tshwj xeeb thiab raug teeb tsa ua ib txoj qib dej num ibyam nyob rau tim lub tuam txhab Tebchaws Meskas, tabsis kuj tsis tas yuav yog nyob tib qib dej num raws li koj ua dhau los. Ntxiv rau qhov nov, koj yuav tsum tau ua haujlwm nyob sab nrauv Tebchaws Meskas nrog ib lub tuam txhab txawv tebchaws los tau ib xyoos hauv peb lub xyoos ntawm koj daim ntawv thov nkag tuaj rau Tebchaws Meskas. Tej zaum koj tsuas thov tau hom vixaj L-1 tomqab koj lub tuam txhab Meskas lossis lub chaw ua haujlwm tseem ceeb tau daim ntawv pom zoo tso lus los tom USCIS, tsis hais "tag nrho" lossis ib leeg.

L-2 (cov neeg mus nrog)

Yog koj yog tus muaj vixaj xub thawj ntawm hom vixaj L, koj tus txij nkawm lossis tus menyuam tsis tau sib yuav (hnub nyoog qis dua 21 xyoos) tej zaum yuav tau hom vixaj no los. Vim tsis ntev los no muaj kev pauv hloov hauv txoj cai lij choj, tej zaum koj tus txij nkawm yuav tau nrhiav daim ntawv tso cai ua haujlwm. Koj tus txij nkawm yuav tsum nkag tuaj rau Tebchaws Meskas raws li nws tus kheej hom vixaj L-2 thiab dhau ntawd ces muab daim ntawv ua tiav Daim Ntawv Foos I-765 (tau los tom USCIS), nrog rau tus nqi daim ntawv thov xa mus. Tsis tso cai cia koj cov menyuam ua haujlwm nyob tim Tebchaws Meskas.

O

Hom vixaj O yog muab rau cov neeg muaj kev paub tshwj xeeb rau feem vib-thab-nyas-xaj, xim lab pab, kev kawm ntawv, kev ua lag luam thiab nav kis las, lossis feem ua yeeb yam yees duab thiab tsim ua xov xwm raws thau-lab-thav, thiab lawv cov kws pab txhawb tseem ceeb.

P (nav xim lab pab, nav ua yeeb yam)

Hom vixaj P yog muab rau cov nav kis las, cov nav ua yeeb yam, cov nav xim lab pab thiab cov kws pab txhawb tseem ceeb uas tabtom tuaj mus ua yeeb yam rau Tebchaws Meskas.

Q

Yuav tsum tau hom vixaj Q yog koj tabtom tuaj mus rau Tebchaws Meskas tuaj koom txoj haujlwm sib pauv hloov kab lis kev cai txawv tebchaws rau feem kev qhia ua, kev ua haujlwm, thiab sib pauv tswvyim txog yav keeb kwm dhau los, kab lis kev cai, thiab keeb kwm kev cai dab qhua ntawm koj lub tebchaws. Koj yuav tsum muaj daim ntawv tso lus rau koj tus kheej ntiag tug los ntawm lub chaw pab txhawb txoj haujlwm no thiab daim ntawv tso lus yuav tsum raug pom zoo los ntawm USCIS.

Thaum twg mam thov

Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav saib xyuas koj daim ntaw thov vixaj H, L, O, P lossis Q ntev txog 90 hnub ua ntej hnub pib ua haujlwm raws li tau sau tseg rau ntawm koj daim ntawv foos I-797. Txawm licas losxij, thaum npaj koj txoj kev npaj sawv kev mus, thov nco ntsoov tias vim Tsoomfwv txoj cai kav, koj tsuas siv tau qhov vixaj thov nkag Tebchaws Meskas tau ua ntej kaum hnub ntawm qhov pom zoo tso cai ua haujlwm raws li sau tseg rau ntawm koj daim ntawv foos I-797.

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yog koj thov hom vixaj H, L, O, P, lossis Q, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Ib daim ntawv them nqi US$190 ntawm koj daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas them ua hom nyiaj hauv lub tebchaws. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.
 • Yog koj tus neeg thov vixaj L-1 raws li daim ntawv tso lus tag nrho, koj yuav tsum them tus nqi tiv thaiv kev dag noj dag haus thiab kev tshuaj ntsuam (muaj cov ntaub ntawv hais txog tus nqi no rau ntawm no).
 • Tus nab npawb daim ntawv them nqi sau rau ntawm koj daim ntawv pom zoo tso lus I-129. Daim form coppy I-797 tsi tseem ceeb heev hauv kev xam phaj.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kuaj Ruam 1

Sau Daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws koj cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Yog koj yog tus neeg thov vixaj thawj zaug, koj tuaj yeem txuag lub sijhawm tau yog koj nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj thaum koj xam phaj:

 • Cov ntaub ntawv pov thawj hais txog kev muaj feem cai ntawm koj txoj haujlwm, suav nrog cov ntawv pov thawj kawm tiav qib siab.
 • Cov qauv ntaub ntawv los tom cov tswvnum qub thiab tshiab uas hais txog koj qib dej num thiab txoj haujlwm uas tau ua thiab koj tau ua haujlwm ntev npaum licas nrog koj cov tswvnum.
 • Yog tamsis no koj tabtom ua haujlwm raws li hom vixaj H-1B, thov muab koj daim tw ntawv txais nyiaj hlis lub xyoo tamsis no thiab koj daim ntawv them nqi se rau Tsoomfwv (Daim Ntawv Foos IRS 1040 thiab W-2) rau tag nrho cov xyoos koj tau ua haujlwm tim Tebchaws Meskas xa mus. Koj yuav nqa:
  • cov tw ntawv txais nyiaj hli los tom koj qhov chaw ua haujlwm tshiab tamsis no
  • cov npe thiab cov nab npawb xovtooj ntawm cov thawj tswj xyuas haujlwm tom koj qhov ua haujlwm tshiab tamsis no
  • koj tus kheej ntiag tus cov ntaub ntawv lossis CV

Cov neeg mus nrog

Koj cov neeg mus nrog yuav tau nqa txhua yam ntaub ntawv siv rau hom vixaj nkag tebchaws ib ntus, ntxiv rau:

 • Ib daim qauv ntawv pov thawj sib yuav (rau koj tus txij nkawm) thiab/lossis daim ntawv pov thawj yug (rau cov menyuam tsis tau sib yuav hnub nyoog qis dua 21 xyoos), raws li qhov tsim nyog
 • Ib tsab ntawv lees ntiav koj ua haujlwm txuas mus ntxiv los tom koj tus tswvnum
 • Yog koj tus txij nkawm tamsis no tabtom ua haujlwm nyob Tebchaws Meskas raws li hom vixaj H1-B, nws cov tw ntawv txais nyiaj hli lub xyoo tamsis no thiab cov nqi them se rau tsoomfwv (Daim Ntawv Foos IRS 1040 and W-2) rau tag nrho cov xyoos koj tau ua haujlwm tim Tebchaws Meskas raws li hom vixaj H-1B.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv hais txog cov vixaj H, L, O, P thiab, Q, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub webpage Cov Neeg Ua Haujlwm Ib Ntus.