Thov rau ib hom vixaj

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Thov lees tias koj xav tso npe lossis tsis tso npe rau ib hom vixaj. Tej zaum koj tsis tas yuav tso npe rau ib hom vixaj Mekas tshiab yog koj twb muaj ib hom vixaj Meskas uas tseem siv tau lossis koj yog haiv neeg ntawm lub tebchaws uas koom nrog hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj.

Yog koj tsis xav thov hom vixaj nkag tebchaws ib ntus, thov ua raws li cov kauj ruam hauv qab no. Yog koj tab tom thov hom Visa K, thov nias rau ntawm Vixaj Nkag Mus Nyob Hauv Tebchaws.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Rau cov neeg thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus:

Txiav txim txog koj hom vixaj uas yog mus nyeem ntawv Cov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Thas-Mab-Das. Ib hom vixaj twg yuav piav qhia txog qhov muaj cai thiab yam yuav sau rau daim ntawv thov. Xaiv hom vixaj uas phim rau koj kis.

Nco ntsoov saib xyuas hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj. Yog koj lub tebchaws koom nrog hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, koj tsis tas yuav thov ib hom vixaj yog koj tabtom taug kev mus ua lag luam lossis lom zem thiab koj tsuas mus nyob Tebchaws Meskas ntev txog 90 hnub xwb lossis tsawg dua ntawd.

Kauj Ruam 2

Kauj ruam txuas ntxiv yog sau daim ntawv Foos DS-160 kom tiav. Nco ntsoov ua twb zoo nyeem Cov Lus Qhia txog kev sau daim ntawv Foos DS-160 kom tiav. Txhua yam ntaub ntawv yuav tsum raug thiab muaj tseeb. Kiag thaum xa daim ntawv foos mus lawm, koj tsis tuaj yeem hloov ibqho dabtsi tau ntxiv lawm. Yog koj xav tau kev pab, thov sablaj nrog ib tug kws hais plaub feem kev hla tebchaws lossis ib tug kws txhais lus. Lub chaw pabcuam tsis tuaj yeem pab koj sau koj daim ntawv foos DS-160 kom tiav. Koj yuav tsum siv koj daim ntawv foos DS-160 tus nab npawb coj los teem caij xam phaj.

Kauj Ruam 3

Kiag thaum koj txiav txim rau hom vixaj thiab sau tiav daim ntawv foos DS-160 lawm, koj yuav tsum them tus nqi vixaj. Nplooj ntawv nqi vixaj sau cov npe hom vixaj thiab cov nqi vixaj ua nyiaj daus las Meskas thiab nyiaj hauv lub tebchaws.

Yuav them koj cov nqi vixaj, nyeem Txoj Kev Xaiv Them Nyiaj thiab Lub Tuam Txhab Nyiaj ntawm nplooj ntawv. Nplooj ntawv no piav qhia txog qhov yuav them koj tus nqi vixaj licas. Koj yuav tsim ib co ntaub ntawv thiab yuav tsum khaws koj tus nab npawb daim ntawv nqi coj los siv teem caij mus them koj tus nqi vixaj.

Kauj Ruam 4

Tamsis no koj yuav tsum nkag mus hauv koj lub phlaub ntaub ntawv nrog rau tibyam ntaub ntawv uas koj siv them koj cov nqi vixaj. Kiag thaum koj nyob hauv qhov txheej txheem, koj yuav pom koj lub nab-cos.

Nias ntawm qhov Kev Teem Caij Sib Ntsib nyob hauv daim ntawv qhia ntawm txhais tes sab lauj.

Qhov no yuav pib npaj teem caij rau koj qhov sib ntsib. Koj yuav tsum tau:

  • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
  • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.
  • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160.

Yog koj ua mus raws li qhov txheej txheem no koj tuaj yeem xaiv koj hom vixaj, ntaus koj tus kheej cov ntaub ntawv nkag mus, ntxiv cov menyuam, xaiv koj thaj chaw yuav xa koj cov ntaub ntawv mus, lees kev them tus nqi vixaj, thiab teem caij koj qhov sib ntsib.

Kauj Ruam 5

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Nco ntsoov kuaj xyuas nplooj ntawv Kuv Lub Sijhawm Teem Caij Mus Ntsib kuaj xyuas cov ntaub ntawv tseem ceeb siv rau kuv qhov teem caij sib ntsib.

Kauj Ruam 6

Yog koj qhov vixaj raug pom zoo, tuaj yeem mus nqa koj qhov vixaj rau tom Xab Tham Thuj Meskas tau.