Hom Vixaj

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Ib txwm, ib tug neeg txawv tebchaws uas xav mus saib Tebchaws Meskas yuav tsum tau daim ntawv vixaj, tsis hais daim ntawv vixaj nkag tebchaws ib ntus lossis vixaj nkag mus nyob hauv tebchaws rau cov neeg muaj chaw nyob ruaj ntseg. Cov neeg ntawm lub tebchaws muaj cai tej zaum tuaj yeem mus Tebchaws Meskas tau yam tsis tas muaj vixaj raws li hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj. Txua tus neeg taug kev mus Tebchaws Meskas raws li hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj yuav tsum tau kev tso cai los ntawm Lub Tsev Haujlwm Tso Cai Taug Kev Raws Li Txheej Txheem Electronic (ESTA) ua ntej sawv kev mus Tebchaws Meskas.

Yog koj tsis muaj cai rau hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj lossis koj tuaj mus kawm ntawv, ua haujlwm, koom rau ib txoj haujlwm sib pauv hloov, lossis lwm lub homphiaj uas tsis poob rau hom vixaj B rau lub homphiaj kev ncig mus los; koj yuav tsum thov vixaj nkag tebchaws ib ntus.

Ib daim ntawv vixaj tsis tuaj yeem lav tias yuav nkag tuaj mus rau Tebchaws Meskas tau. Ib daim ntawv vixaj uas Meskas tus kws lis haujlwm hauv koos xum tau txiav txim tias koj muaj cai thov nkag mus rau Tebchaws Meskas raws li ib lub homphiaj tau.

Cov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus

Ib daim ntawv vixaj nkag tebchaws ib ntus raug muab rau cov neeg ncig mus saib xyuas tebchaws, cov neeg ua lag luam, cov tub-ntxhais kawm ntawv, lossis cov neeg ua haujlwm tshwj xeeb uas xav mus nyob hauv Tebchaws Meskas rau ib lub sijhawm twg kom ua tiav yam haujlwm ntawd raws li lub homphiaj. Raws li Meskas cov cai lij choj thiab cov cai tswj xyuas vixaj, cov neeg thov vixaj uas yog neeg txawv tebchaws feem ntau yuav tsum qhia rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum tias lawv muaj chaw nyob ruaj ntseg hauv lawv lub tebchaws thiab lawv yuav tsum tawm hauv Tebchaws Meskas mus tomqab tag lawv lub sijhawm nyob ib ntus.