Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj (VWP) ua rau cov neeg ntawm cov tebchaws muaj cai tuaj yeem tuaj mus saib Tebchaws Meskas tau xws li neeg ncig xyuas tebchaws lossis ua haujlwm (hom vixaj neeg qhua tuaj saib) nyob tau ntev txog 90 hnub lossis tsawg dua yam tsis muaj vixaj. Tsis yog tag nrho cov tebchaws uas tau koom nrog VWP, thiab tsis yog tag nrho cov neeg taug kev tuaj tom cov tebchaws muaj VWP yuav muaj cai siv qhov kev zam no. Cov neeg taug kev uas siv VWP yuav tsum thov kev tso cai txawm tias Lub Tsev Haujlwm Tso Cai Taug Kev Raws Li Txheej Txheem Electronic (ESTA) raug kuaj rau ntawm lub rooj vag nkag tuaj rau Tebchaws Meskas thiab raug tso npe rau hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws txoj haujlwm US-VISIT.

*Cov teb chaws
Andorra
Australia teb
Austria
Belgium
Brunei
Chile
Croatia
Czech koom pheej
Denmark
Estonia
Finland
France
Hungary
Iceland
Ireland
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Ltalis
Lub teb chaws Yelemees
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Nyivpooj
Poland
Portugal
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tim Nkij teb chaws
United Kingdom

Haiv neeg ntawm cov tebchaws tswvcuab tuaj yeem taug kev mus los tau yam tsis siv vixaj rau qhov kev ncig mus saib xyuas tebchaws thiab ua haujlwm tau 90 hnub lossis tsawg dua yog lawv raug raws li tshooj cai yuav tsum muaj txuas mus ntxiv no:

 • Yog tus tswv phau ntawv hla tebchaws uas muaj qhov cim xyaws (e-passport);
 • Tso npe hauv on-line los ntawm Lub Tsev Haujlwm Tso Cai Taug Kev Raws Li Txheej Txheem Electronic (ESTA); thiab,
 • Tau raws li tus qauv VWP uas tau hais tseg hauv qab no.

Rau haiv neeg Canada, Mexico, thiab lub Tebchaws Bermuda Uas Nces Raws Tebchaws Askiv, thov mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws Feem Taug kev lub website.

* Ntsig txog kev hais txog txhua lub “tebchaws” lossis “cov tebchaws” nyob ntawm nplooj ntawv no, nws raug sau tseg raws li kev tshaj tawm ntawm Txoj Cai Kev Ntaus Phooj Ywg nrog Tebchaws Taiwan txij xyoo 1979. L. Lej thij. 96-8, Tshooj 4(b)(1), sau tseg tias “[th]aum cov cai lij choj ntawm Tebchaws Meskas hais txog lossis muaj kev ntaus phooj ywg nrog txawv tebchaws, cov haiv neeg, cov xeev, tsoomfwv, lossis cov tsev haujlwm zoo sib xws, cov ntsiab lus no yuav tau muab sau nrog rau hauv cov cai lij choj uas yuav siv rau lub Tebchaws Taiwan.” 22 U.S.C. § 3303(b)(1). Raws li kev hais txog txhua lub “tebchaws” lossis “cov tebchaws” uas nyob rau hauv kev tso cai raws li Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, Tshooj 217 ntawm Txoj Cai Kev Nkag Tebchaws thiab Xam Xaj, 8 U.S.C. 1187, uas raug muab Tebchaws Taiwan tso nrog uake rau hauv. Qhov no yog ib txoj cai ntawm Tebchaws Meskas thiab Suav, raws li Tebchaws Mekas tau cog phooj ywg zoo tuav tseg nrog tebchaws Taiwan txhij xyoo 1979 los.

Kev Muaj Feem Cai

Yuav nkag tuaj rau hauv Tebchaws Meskas raws li hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, cov neeg taug kev ncig xyuas tebchaws yuav tsum:

 • Yog ib haiv neeg ib ntawm cov tebchaws muaj npe hais los saum toj saud, thiab muaj phau ntawv hla tebchaws VWP raws txoj cai;
 • Nqis tes lis ESTA qhov kev tso cai;
 • Tuaj nyob hauv Tebchaws Meskas 90 hnub lossis tsawg dua; thiab,
 • Npaj taug kev mus ua:
 1. Lag luam- Lub homphiaj ntawm koj txoj kev npaj taug kev mus yog mus sablaj txog kev ua lag luam, taug kev mus ua haujlwm feem vib-thab-nyas-xaj, feem kev kawm ntawv, feem ua haujlwm lossis ua lag luam, lossis mus koom cov rooj sib tham raws li tau teeb hnub sib tham tseg; mus tswj xyuas khoom teej tug; lossis sib khov nqi feem kev sib cog lus.
 2. Kev lom zem/kev ncig xyuas tebchaws uasi- Lub homphiaj ntawm koj txoj kev taug kev mus yog mus uasi suav txog kev ncig mus xyuas tebchaws uasi, lub caij so (hnub so), kev mus so uasi, mus saib phooj ywg lossis kwvtij, mus so, mus khomob; cov haujlwm ntawm cov kwvtij viv-ncaus, pej xeem sawv daws, lossis keeb kwm kev pabcuam; thiab mus koom cov kis-las yeem dawb sib tw, uas yog cov sib tw tsis tau nqi dag zog, feem paj nruag, kis-las thiab cov koom txoos lossis cov kev sib tw uas zoo sib xws ibyam hais los no:
 3. Hla- Yog koj tabtom taug kev mus hla Tebchaws Meskas.

THIAB cov neeg uas ya nyob hoom lossis caij nkoj nkag tuaj rau hauv Tebchaws Meskas yuav tsum:

 • Muaj daim pib nyob hoom rov qab lossis mus tom ntej. Yog muaj daim pib nyob hoom electroonic taug kev xwb ces yuav tsum nqa daim pib nyob hoom uas ncig mus rau ubno thiab yuav tsum muab qhia rau tom lub chaw kuaj xyuas neeg nkag tebchaws. Cov neeg taug kev ncig xyuas tebchaws uas muaj cov pib nyob hoom mus tom ntej rau tebchaws Mexico, Canada, Bermuda lossis Thooj Av Hauv Hia Txwv caribbean yuav tsum yog cov neeg muaj chaw nyob raug cai ntawm cov chaw no.
 • Nkag tuaj rau Tebchaws Meskas raws nyob hoom lossis nkoj uas tau pom zoo cia tuaj koom txoj haujlwm no. Qhov no suav txog cov nyob hoom ntawm Tsoomfwv Meskas uas lub tuam txhab tau cog lus nrog Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws kom saib xyuas cov neeg caij nyob hoom raws hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj.

Yog nkag tuaj rau hauv Tebchaws raws ciam teb av los tom tebchaws Canada lossis Mexico, yuav tsum muaj tibyam ntaub ntawv zoo ibyam, zam tsis tas kom muaj ob daim pib nyob hoom mus los thiab cov tuam txhab cog lus kev thauj neeg mus los. Koj yuav tsum txaus siab rau qhov kev kuaj xyuas seb koj puas muaj nyiaj txaus pab txhawb rau koj tus kheej thaum lub sijhawm koj nyob hauv tebchaws thiab tawm mus hauv Tebchaws Meskas.

Lub Tsev Haujlwm Tso Cai Taug Kev Raws Li Txheej Txheem Electronic (ESTA)

Txhua lub tebchaws lossis haiv neeg ntawm VWP cov tebchaws uas npaj tuaj mus ua lag luam lossis lom zem ib ntus rau Tebchaws Meskas yuav tsum tau kev pom zoo los ntawm Lub Tsev Haujlwm Tso Cai Taug Kev Raws Li Txheej Txheem Electronic (ESTA) ua ntej nces nyob hoom lossis caij nkoj mus rau Tebchaws Mekas raws li VWP.

Yuav Tsum Muaj Phau Ntawv Hla Tebchaws

Suav txij hnub tim 1 lub 4 hlis xyoo 2016, cov neeg yuav taug kev tuaj mus rau teb chaws Meskas raws li Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj yuav tsum muaj Phau Ntawv Hla Teb Chaws electronic raug cai. Qhov kev cai no siv tag nrho rau cov neeg  siv lub Electronic System raug cai mus los ( ESTA ). Phau Ntawv Hla Teb Chaws electronic raug cai yuav tsum muaj lub cim piv txwv no nyob rau saum phab ntawv xub thawj:

Tsis tag li ntawv cov pej xeem txhua lub teb chaws VWP twb mus txog, los yog tshwm ntsej muag rau cov teb chaws  Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, thiab / lossis Yemen txij li hnub tim 1 lub 3 hlis xyoo 2011 tom qab ntawv yuav tsis muaj feem cai taug kev mus los, los yog nkag teb chaws Meskas raws li Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj VWP. Cov pej xeem ntawm cov teb chaws koom nrog Hom kev VWP. Los yog muaj ntxiv xam xaj thib ob ntawm cov teb chaws Iraq, Iran, North Korea, thiab Sudan kuj tsis tuaj yeem muaj txaus feem cai mus ncig ua si los yog nkag mus teb chaws Meskas raws li Hom kev VWP.

Qhov kev txwv no tsis siv rau cov tib neeg thov VWP uas tau taug kev mus rau ib lub tebchaws twg saum toj no qhia ua tub rog, lossis tug neeg ua txoj hauj lwm rau Tsoom fwv nom tswv uas koom nrog Hom kev VWP.

Tug Thawj Tswj hauv Lub Tsev Lis Hauj lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Teb chaws yuav zam qhov kev txwv rau VWP, yog tug Thawj Tswj txiav txim tias qhov kev zam no yog nyob rau hauv kev tiv thaiv txoj cai lij choj los sis kev nyab xeeb hauv teb chaws Meskas. Qhov kev zam no tsuas yog muab rau qee leej xwb. Feem ntau, cov neeg thov uas tsim nyog tau txais qhov kev zam no muaj xws li hauv qab no:

 • Cov neeg thov twb tau tuaj rau Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, thiab/los sis Yemen uas yog cov neeg sawv cev ntawm cov koom haum thoob ntiaj teb, cov koom haum hauv cheeb tsam, los sis tsoom fwv hauv zos kev ua hauj lwm rau koom haum.
 • Cov neeg thov twb tau tuaj rau Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, thiab/los sis Yemen uas yog cov neeg sawv cev ntawm cov koom haum yog nom tswv li hauj lwm los ntawm txoj kev pab zoo rau tib neeg (NGO); thiab
 • Cov neeg thov twb tau tuaj rau Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, thiab/los sis Yemen yog ib tug kws tshaj ntawv xov xwm.
 • Cov neeg thov twb tau tuaj rau Iran ua lag luam raws li txoj kev cai los ntawm kev cog lus sib koom tes txhua yam (hnub tim 14 lub 7 hli xyoo 2015) thiab
 • Cov neeg thov twb tau tuaj rau Iraq ua lag luam raws li txoj cai.
 • Daim ntawv foos ESTA tau update muaj tseg. Daim foos tshiab no twb tau ntxiv ob peb nqe lus nug los ntawm cov kev mus los tshiab hauv txoj cai. Peb pom zoo rau cov neeg thov siv ESTA, qhov no yuav  pab txhawm rau cov kev txiav txim hom kev zam. Tsis muaj ib daim foos twg thov rau hom kev zam no.

Cov neeg thov uas twb tau sau npe thov ESTA yuav tsum kuaj xyuas koj li ESTA ua ntej thaum koj nkag mus rau CBP lub website https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Phau Ntawv Hla Tebchaws Raug Raws Cai: Cov neeg qhua tabtom taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum muaj phau ntawv hla tebchaws raug raws cai txog rau lub hli ntau dua lub sijhawm yuav mus nyob Tebchaws Meskas, tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm. Yog koj tabtom taug kev mus txawv tebchaws los ntawm qhov tau vixaj dawb raws li hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, koj phau ntawv hla tebchaws yuav tsum siv tau tsawg kawg yog ntev txog 90 hnub. Yog koj phau ntawv hla tebchaws siv tsis tau txog 90 hnub, tsuas pub koj nkag tuaj hauv Tebchaws Meskas kom mus txog thaum hnub koj phau ntawv hla tebchaws tag sijhawm xwb.

Yog koj yog ib tug neeg taug kev tuaj tom ib lub tebchaws VWP thiab koj phau ntawv hla tebchaws tsis tau raws li tshooj cai yuav tsum muaj no, tej zaum koj yuav tau ua ib phau ntawv hla tebchas tshiab VWP -raws li txoj cai los tom lub chaw ua phau ntawv hla tebchaws nyob hauv koj lub tebchaws. Tsis yog li ntawd ces, koj yuav tsis tuaj yeem taug kev tuaj mus raws li hom VWP thiab koj yuav tsum tau vixaj rau koj phau ntawv hla tebchaws raug raws cai thiaj nkag tuaj hauv Tebchaws Meskas tau.

Tsis Muaj Cai

Tej zaum qee cov neeg taug kev yuav tsis muaj cai tau Tsoomfwv Meskas hom vixaj dawb raws li qhov VWP. Qhov no suav txog cov neeg uas raug ntes, txawm hais tias qhov raug ntes no tsis poob rau kis raug txiav txim ua txhaum cai lij choj losxij, cov neeg uas muaj ntaub ntawv sau tseg tias ua txhaum cai lij choj (txawm hais tias raug zam lub txim, kev zam lub txim kam kas moos, lossis lwm txoj cai ntsig txog kev txo lub txim), cov muaj kabmob hnyav sib kis tau, cov twb raug tsis kam lees pub nkag tuaj rau tebchaws Meskas, lossis cov raug ntiab tawm hauv Tebchaws Meskas mus lossis yav dhau los tau nyob tshaj lub sijhawm rau hom kev zam tsis muaj vixaj. Cov neeg taug kev no yuav tsum thov ib hom vixaj. Yog lawv nyiag taug kev tuaj mus yam tsis muaj ib hom vixaj, tej zaum yuav tsis kam lees lawv nkag tuaj rau Tebchaws Meskas.

Raws li txoj cai Tsim kho Kev Zam tsis Muaj Vixaj thiab Tsab Cai Tiv Thaiv Cov Neeg Tsim Txom Neeg xyoo 2015, cov neeg twb tau mus ncig txog los yog muaj ntsej muag nyob rau cov Teb Chaws xws li Iran, North Korea, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, los yog Yemen txij thaum lub 3 hli ntuj hnub xiab 1, xyoo 2011 mus(tsuas muaj kev zam rau cov nom tswv los yog tub rog ua hauj lwm rau Teb Chaws nyob hauv Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj VWP) LOS YOG cov qhua ncig Teb Chaws uas yog pej xeem ntawm teb chaws Iran, Iraq, Sudan thiab Syria yuav tsis muaj txoj cai tau nyob rau hauv Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj VWP lawm. LOS YOG Iran, North Korea, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, thiab/los yog  Yemen cov pej xeem ntawd peb yuav tsis tso cai rau lawv mus ncig teb ncig chaw nyob rau hauv txoj cai VWP no lawm. Yog xav paub ntxiv txog tsav caij pauv no nyob rau hauv txoj cai tsim kho thiab txwv tsis pub cov neeg ua phem no ua Vixaj nyob rau tsab cai 2015 (tsab cai), thov mus saib tau ntawm website: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Cov neeg taug kev uas ua txhaum cai lij choj tsis tseem ceeb thiab tsis raug ntes thiab/lossis tsis raug lub txim los ntawm qhov ua txhaum cai lij choj tej zaum yuav kam muab vixaj dawb rau yog lawv muaj cai. Yog qhov ua txhaum cai lij choj tsis tseem ceeb no tshwm sim thaum koj tseem nyob hauv Tebchaws Meskas thiab koj tseem tshuav ibco nqi nplua tsis tau them lossis koj tsis tau nce mus sib hais rau tom lub tsev hais plaub, tej zaum kuj yuav tsis lav txog koj qhov raug ntes thiab tej zaum koj yuav ntsib teebmeem thaum thov ntaub ntawv tuaj mus rau Tebchaws Meskas. Yog li ntawd, koj yuav tsum daws qhov teebmeem no ua ntej taug kev tuaj mus txawv tebchaws uas yog hu nug rau lub tsev hais plaub ntawm qhov chaw koj yuav tau mus sib hais. Yog koj tsis paub qhov chaw nyob ntawm lub tsev hais plaub, mus saib cov ntaub ntawv hauv Is Thawj Nej rau ntawm: www.refdesk.com.

Kev taug kev ncig mus txawv tebchaws raws hom vixaj tau dawb yuav tsis suav txog cov neeg uas npaj tuaj mus kawm ntawv, ua haujlwm, lossis tuaj nyob hauv Tebchaws Meskas ntev dua 90 hnub lossis lawv xav hloov lawv qhov kev hla tebchaws (los ntawm qhov ncig xyuas tebchaws mus rau qhov tub-ntxhais kawm ntawv, thiab lwmyam) tomqab tuaj txog Tebchaws Meskas. Hom neeg taug kev zoo li no yuav tsum muaj vixaj. Yog ib tug kws lis haujlwm kev nkag tebchaws ntseeg tias ib hom vixaj ntawm tus neeg taug kev yog tuaj mus kawm ntawv, ua haujlwm lossis nyob ntev dua 90 hnub, tus kws lis haujlwm no yuav tsis kam lees tso cai cia tus neeg taug kev no nkag mus hauv lub tebchaws.

Cov Neeg Thov los tom tebchaws Canada thiab Mexico

Canada, Mexico thiab Bermuda tsis yog cov neeg koom rau hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj. Txoj Cai Kev Nkag Tebchaws thiab Haiv Neeg Xam Xaj suav txog lwmyam cai rau hom vixaj tau dawb taug kev mus los rau cov haiv neeg ntawm tebchaws Canada thiab Bermuda raws li kis muaj tiag. Saib Cov Haiv Neeg Canada thiab Bermuda. Txij thaum lawv tsis yog ib feem ntawm hom Kev Zam Tsis Muaj vixaj, VWP yuav tsum siv phau ntawv hla tebchaws tshuab nyeem tau lossis cov phau ntawv hla tebchaws biometric siv tsis tau rau haiv neeg ntawm tebchaws Canada, Mexico lossis Bermuda. Kuj ibyam nkaus, nws yuav sau tseg tias qee haiv neeg ntawm tebchaws Canada thiab Bermuda uas taug kev tuaj rau Tebchaws Meskas yuav tsum thov vixaj nkag tebchaws ib ntus.

Kev Tsis Kam Lees ESTA

Cov neeg taug kev uas twb raug tsis kam lees rau ibqho ESTA tsis tuaj yeem taug kev mus los raws li hom VWP. Thov tso npe ib hom vixaj ua ntej sawv kev mus.

Kev nug txog cov txheej txheem ESTA yuav tsum hu nug ncaj qha mus rau Lub Tsev Lis Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws.