Lub Sijhawm Tos Teem Caij Sib Ntsib

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Txhua tus neeg thov yuav raug txheeb xyuas kom zoo li zoo tau thiab Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tau saib xyuas lub sijhawm nyob tos rau cov kev teem caij kom sai li sai tau. Qhov ntawd hais tau tias, koj yim teem caij sai npaum licas, koj yim tau xam phaj sai npaum li lub sijhawm thiab hnub uas koj xav tau npaum li ntawd.

Lub Sijhawm Lis Ntaub Ntawv Vixaj

Ib txwm lub sijhawm lis ntaub ntawv vixaj yuav siv sijhawm li peb hnub ua haujlwm, tej zaum lub sijhawm lis ntaub ntawv rau txhia kis yuav sib txawv vim nyias tus kheej muaj nyias kis thiab lwmyam tshooj cai los yuav sib txawv.

Lub Sijhawm Nyob Tos Tamsis thiab Lub Sijhawm Khoom

Lub Sijhawm Tos Teem Caij Sib Ntsib Tamsis No nyob hauv Vias-Cas
Qhov Kev Teem Caij Sib Ntsib Tamsis No Khoom
Teem Caij Sib Ntsib