Vixaj Lag Luam

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Cov [Haujlwm ntawm Cov Thawj Tswj Lag Luam (BEP)] cov kws txhaj tshuaj tiv thaiv tsiaj muaj ntaub ntawv raug cai, cov tuam txhab muaj koob nrov npe uas ua kom cov neeg ua haujlwm thov vixaj nkag tebchaws ib ntus no thov tau yoojyim rau qhov mus ua txoj haujlwm lag luam raws li lub sijhawm tshwj tseg.

Kev Muaj Feem Cai

lub chaw lag luam uas tau koom nrog Xab Pha Kev Ua Lag Luam ntawm Meskas Nyob rau lub chaw ncaus hauv Vias-Cas tuaj yeem tso npe rau BEP tau.

BEP cov neeg thov tej zaum yuav thov vixaj B tam raws li lawv lub tuam txhab cov lag luam. BEP xav kom cov tuam txhab npaj ua ntej thiab nrhiav cov vixaj ua ntej rau lawv neeg ua haujlwm uas yuav npaj mus rau yav tom ntej lossis cov tseem tsis tau npaj hnub yuav mus.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Kev thov teem sib ntsib BEP yog los ntawm qhov kev siv txheej txheem teem caij sib ntsib raws online. Tomqab koj xa koj daim ntawv thov mus, thov tos tsab ntawv teb tuaj tom Xab Tham Thuj Mekas uas yuav xa tuaj hauv email.

Kauj Ruam 2

Yog Xab Tham Thuj pom zoo koj daim ntawv thov ces koj yuav tau txais ib tsab ntawv ceebtoom hauv email kom npaj teem caij sib ntsib. Thov nkag siab tias lub chaw pabcuam tsis tuaj yeem npaj teem caij sib ntsib rau koj tau, tabsis cov chaw sawv cev yuav pab koj yog koj muaj lus nug dabtsi. Tej zaum Xab Tham Thuj yuav tsis kam lees koj daim ntawv thov BEP, lawv yuav sau ib tsab ntawv tsis kam lees xa hauv email tuaj rau koj thiab koj yuav tsum teem caij sib ntsib raws li txheej txheem ib txwm ua.

Ceebtoom: Tsab ntawv email lees paub qhov pom zoo lossis tsis kam lees koj daim ntawv thov yuav tuaj ntawm no-reply@ustraveldocs.com. Qee tsab email ntawm cov ntawv thov muaj txoj cai txheeb xyuas cov neeg xav tuaj uas tsis paub tus xa tuaj cov ntaub ntawv no yuav nkag mus nyob hauv kem ntaub ntawv tsis xav tau lossis lub plhaub rau ntawv tsis siv lawm. Yog koj tsis tau txais koj tsab email ceebtoom, thov mus saib kab ntawv hauv koj kem rau ntaub ntawv email tsis siv lossis tsis xav tau.

Kauj Ruam 3

Sau Daim Ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 4

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 5

Teem caij sib ntsib uas yog siv txheej txheem kev teem caij sib ntsib raws online. Koj yuav tsum muaj peb yam ntaub ntawv thiaj li teem caij sib ntsib tau:

Kauj Ruam 6

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib, koj daim ntawv foos DS-160 nplooj lees paub, ib daim duab yees los tsis pub dhau rau lub hli, cov phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab qub, ib daim ntawv tso npe BEP los tom lub tuam txhab, thiab daim qauv ntawv them nqi vixaj. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.