Kev Teem Caij Sib Ntsib Rau Ib Pawg Neeg

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Ntawm pawg neeg muaj 25 leej los coob tshaj dua no, koom tib lub hom phiaj mus ncig teb chaws, yuav tsum thov kev teem caij sib ntsib rau pab neeg tshwj xeeb no. Piv txwv cov pab pawg yuav muaj xws li cov nav loob yuav mus ncig xyuas teb chaws thiab ua yeeb yam nyob teb chaws Meskas, pab neeg ntaus pob, cov tub tsav dav hlau, los sis pab neeg xyaum kawm ua hauj lwm, los sis pab neeg kawm ntawv. Thaum thov kev teem caij rau ib pab neeg twg, thov nco ntsoov hais tias koj yuav qhia tseeb koj lub hom phiaj mus ncig teb chaws thiab hnub uas koj xav teem caij sib ntsib rau pawg neeg natwd. Yog koj xaiv tau hnub lawm, thov zoo siab piav qhia rau ntawm: Lub Laj Thawj mus Ncig teb chaws. Xab Tham Thuj/Koos Xum yuav saib xyuas lub hnub nyoog rau koj pawg neeg. Yog hais tias koj pawg neeg muaj tsawg dua 5 leeg, koj yuav teem tsis caij sib ntsib ntawm pawg neeg no.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Tus kws lis haujlwm rau pawg neeg yuav siv txheej txheem kev teem caij sib ntsib nias ntawm qhov Thov Teem Caij Rau Pawg Neeg thiab thov teem caij sib ntsib rau ib pawg neeg. Ib tug neeg sawv cev tsis tuaj yeem pab xa ib daim ntawv thov tau. Tomqab xa daim ntawv thov lawm, tos Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav xa ib tsab e-mail teb tuaj rau koj.

Kauj Ruam 2

Yog Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas pom zoo koj daim ntawv thov, tus kws lis haujlwm rau pawg neeg yuav tau txais ib tsab e-mail caw kom nws rov qab mus rau tom nws cov ntaub ntawv mus teem caij sib ntsib rau txhua tus tswvcuab ntawm pawg neeg no. Ib lub chaw pabcuam sawv cev tsis tuaj yeem teem caij sib ntsib rau pawg neeg tau, tabsis lawv tuaj yeem pab tau yog muaj lus nug dabtsi. Tej zaum Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis kam lees daim ntawv thov teem caij sib ntsib ntawm ib pawg neeg, uas yuav xa daim ntawv ceebtoom tuaj raws e-mail. Nyob rau kis no, txhua tus tswvcuab yuav tsum nyias teem caij sib ntsib rau nyias tus kheej.

Ceebtoom: Tsab e-mail lees pom zoo lossis tsis kam lees rau koj daim ntawv thov yuav tuaj tom no-reply@ustraveldocs.com. Qee tsab e-mail ntawm cov ntawv thov muaj txoj cai txheeb xyuas cov neeg xa tuaj uas tsis paub tus xa tuaj cov ntaub ntawv no yuav nkag mus nyob hauv kem ntaub ntawv tsis xav tau lossis lub plhaub rau ntawv tsis siv lawm. Yog koj tsis tau txais koj tsab e-mail ceebtoom, thov mus saib kab ntawv hauv koj kem rau ntaub ntawv e-mail tsis siv lossis tsis xav tau ntawd.

Kauj Ruam 3

Txhua tus tswvcuab ntawm pawg neeg yuav tsum them tus nqi daim ntawv thov vixaj. Nyob rau kis uas yuav ua ib zaug them cov nqi uake, koj tsuas tau txais ib tug nab npawb them nqi tauj kev them ib zaug ntawm xwb thiab yuav siv tus nab npawb ntawm daim ntawv them nqi no rau txhua cov nqi them MRV raug raws cai.

Hom Vixaj thiab Cov Nqi ntawm Daim Ntawv Thov - Tau faib raws li Hom Vixaj
Hom Vixaj Kev Piav Qhia Cov Nqi Xaiv Qhov Ntau Los Tsawg
B Tub Lag Luam/Neeg Ncig Xyuas Tebchaws $160
C-1 Hla $160
C-1/D Hla thiab Tus Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom $160
CW Tus Neeg Ua Haujlwm Pauv Hloov CNMI $190
D Cov Neeg Lis Haujlwm Hauv Nkoj/Saum Nyob Hoom $160
E Kev Cog Lus Kev Ua Lag Luam Txawv Tebchaws/Tus Tswv Nqis Peev, Neeg Auv Xab Tes Lias uas Paub Tejyam Tshwj Xeeb $205
F Tub-ntxhais kawm ntawv (kev kawm ntawv) $160
H Cov Neeg Ua Haujlwm Ib Ntus/Raws Caij Nyoog thiab Kev Ua Haujlwm, Cov Neeg Mus Koom Kev Qhia $190
I Kws Tshaj Xov Xwm thiab Kws Sau Xov Xwm $160
J Cov Neeg Qhua Sib Pauv Hloov $160
K Tus hluas nraug losyog tus hluas nkauj raug qhaib lossis Tus txij nkawm Neeg Meskas $265
L Cov Neeg Sib Pauv Hloov Hauv Lub Tuam Txhab Ua Haujlwm $190
M Tub-ntxhais kawm ntawv (kawm ua haujlwm) $160
O Cov Neeg muaj Rab Peev Xwm Tshwj Xeeb $190
P Nav Kis Las. Cov Nav Xim Lab Pab thiab Cov Kws Ua Yeeb Yam $190
Q Kev Sib Pauv Hloov Kab Lis Kev Cai Txawv Tebchaws $190
R Tus Neeg Ua Haujlwm Feem kev cai dab qhuas $190
T Tus Neeg Raug Tsim Txom los ntawm Kev Ua Lag Luam Neeg Txhaum Cai $160
TN/TD NAFTA Cov Kws Ua Haujlwm $160
Kauj Ruam 4

Txhua tus tswvcuab ntawm pawg neeg yuav tsum sau kom tiav Daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) thiab luam nplooj ntawv lees paub tawm.

Kauj Ruam 5

Tus kws lis haujlwm rau pawg neeg rov qab mus rau tom lub cov ntaub ntawv rau ntawm txheej txheem kev teem caij sib ntsib raws online thiab nias rau ntawm qhov Thov Teem Caij Rau Pawg Neeg mus pib teem caij sib ntsib ntawm pawg neeg. Nws yuav tsum muaj peb yam ntaub ntawv ntawm txhua tus tswvcuab ntawm ib pawg twg:

  • Pawg tswvcuab phau ntawv hla tebchaws nrog rau lawv cov npe thiab xeem, nab npawb phau ntawv hla tebchaws, hnub yug, hnub phau ntawv hla tebchaws tag sijhawm, thiab lwmyam ntaub ntawv tseem ceeb nyob ntawm nplooj ntawv xis-vab-pab-vav.
  • Pawg tswvcuab cov nab npawb daim ntawv them nqi vixaj ntawm daim ntawv thov. Nias ntawm no pab nrhiav cov nab npawb no.
  • 10-tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160.
Kauj Ruam 6

Tus kws lis haujlwm rau pawg neeg xaiv thov teem caij sib ntsib rau pawg neeg uas raug pom zoo kom phim raws li pawg neeg ntawd. Yog tus kws lis haujlwm rau pawg neeg nquag teem caij rau pawg neeg, qhov tseem ceeb yog xaiv thov teem caij kom raug raws li pawg neeg ntawd.

Kauj Ruam 7

Txhua tus tswvcuab uas muaj ntxiv rau yog "Tus nce raws" rau tus kws lis haujlwm rau pawg neeg cov ntaub ntawv. Tus kws lis haujlwm rau pawg neeg tuaj yeem xaiv cia ua tus tswvcuab ntawm pawg neeg lossis tsis kam.

Kauj Ruam 8

Pawg neeg mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm lawv qhov xam phaj. Txhua tus tswvcuab yuav tsum luam daim ntawv teem caij sib ntsib, daim nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab yees los tsis pub dhau rau lub hli, phau ntawv hla tebchaws tamsis no thiab txhua phau ntawv hla tebchaws qub. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Qhov Tseem Ceeb Yuav Tau Nco Ntsoov
  • Tomqab pawg neeg daim ntawv thov raug pom zoo, pawg neeg muaj lub sijhawm luv luv los sau kauj ruam ib txog rau. Ib txwm, nws yog lub sijhawm xya hnub, tabsis tus kws lis haujlwm rau pawg neeg yuav tau hais txog tsab ntawv lees paub los ntawm e-mail. Nyob rau kis daim ntawv thov tag sijhawm, tus kws lis haujlwm rau pawg neeg yuav tsum pib xa daim ntawv thov dua tshiab mus.
  • Tus kws lis haujlwm rau pawg neeg yuav tau ua kauj ruam 1, 2, 3 thiab 5 rau cov tswvcuab ntawm pawg neeg. Txhua tus neeg thov yuav tsum sau nws tus kheej daim ntawv Foos DS-160 kom tiav.
  • Yog ib tug tswvcuab ntawm pawg neeg twb teem caij sib ntsib lawm rau nws lawm, nws yuav tsis muaj cai los ua ib tug tswvcuab ntawm pawg neeg mus ntxiv lawm. Nws yuav tsum mus xam phaj ib leeg xwb.
  • Yog cov neeg tho
  • v ntawm pawg neeg tabtom thov raws li daim ntawv pov zoo I-797, xws li cov neeg thov vixaj H2A, H2B, lossis H3, nyob hauv Kauj Ruam Ib tus kws lis haujlwm rau pawg yuav tsum rub ib daim ntawv theej pom zoo I-797 uas yog ib feem ntawm daim ntawv thov.