Tus Kws Txuas Haujlwm Feem Taug Kev

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Yog koj yog ib tug kws txuas haujlwm tau rov qab los teem caij rau lwm cov neeg, koj tuaj yeem tsim ib co ntaub ntawv ntawm tus kws txuas haujlwm tso rau hauv peb li txheej txheem online. Hloov rau qhov tsim ib co ntaub ntawv tshiab rau tus neeg thov, qhov qauv no pub koj tswj xyuas thiab soj qab xyuas koj txhua tus neeg qhua raws li koj cov ntaub ntawv teev tseg. Koj tuaj yeem teem caij, rov qab teem caij, thim lossis lees ntau tus neeg qhua qhov kev teem caij rau tom lub chaw loj nruab nrab rau tib zaug xaiv ib npag xwb. Qhov no yuav txo tau cov npe ntawm ntau yam ntaub ntawv teev tseg, cov nab npawb zais thiab kev soj qab xyuas koj tus neeg qhua cov kev teem caij sib ntsib. Qhov qauv no tsis muab coj los hloov rau kev teem caij ntawm pawg neeg lossis lwmyam haujlwm muaj npe raws li hom "Kev Vixaj Nyob Hauv Tebchaws".

Ob peb yam uas yuav tau nco ntsoov:
  • Yog tus kws lis haujlwm tsis tuaj yeem teem caij rau ib tug neeg thov uas tabtom thov rau ibqho sai sai lossis teem caij sai sai. Tus neeg thov yuav tsum teem caij xam phaj raws li keeb kwm ib txwm teem caij rau ib tug kheej twg.
  • Yog koj tabtom teem caij rau ntau tus neeg thov thaum ib lub sijhawm, pawg neeg no yuav tsum tau xam phaj rau tib hnub. Yog cov neeg thov tsis tuaj yeem sawv kev mus tooj txhij uake lawv yuav tsum teem caij kom txawv lub sijhawm yog li ntawd lawv thiaj tau xam phaj ib tug quas tug.

Cov Lus Qhia Kom Muaj Cai Nkag Mus Cuag Tau Tus Kws Lis Haujlwm Cov Ntaub Ntawv Taug Kev Teev Tseg thiab Kev Tswj Xyuas Ntau Cov Kev Teem Caij Sib Ntsib

Kauj Ruam 1

Nkag mus thiab tsim ib co cov ntaub ntawv rau hauv peb qhov txheej txheem ntawm tus neeg thov nyob hauv online. Yog koj twb muaj ib co ntaub ntawv teev tseg lawm, hla mus rau kuaj ruam 2.

Kauj Ruam 2

Xa ib tsab email mus rau travel-coordinator@ustraveldocs.com nrog koj tus nab npawb UID nyob hauv kab ncauj lus. Qhov no yuav tso cai cia koj nkag mus teem caij rau cov neeg thov raws li ib tug kws lis haujlwm rau feem taug kev. Koj tus nab npawb UID tuaj yeem nrhiav pom nyob rau ntawm sab tes xis ntawm daim nab-cos txuas mus ntxiv ntawm koj lub npe siv. Koj tsis tas sau ib kab ntawv datsi rau hauv tsab email no.

Hauv qab no yog ib daim duab yees qhia txog qhov chaw nrhiav koj tus UID tomqab qhib nkag mus rau hauv koj cov ntaub ntawv teev tseg:

UID Location

Kauj Ruam 3

Tos 5 feeb cia koj tsab email ua haujlwm ces dhau ntawd nias rau qhov chaw Nplooj Xub Thawj nyob ntawm sab ces kaum sab lauj saum toj. Koj yuav pom tias koj daim kab-das (nab-cos) thiab daim mes-nus twb hloov lawm. Daim mes-nus sab lauj yuav muaj qhov Tshawb Nrhiav Kev Teem Caij thiab hom kev xaiv Keeb Kwm Yav Dhau Los.

UID Location

Kauj Ruam 4

Yog koj twb npaj txhij rau qhov teem caij sib ntsib lawm, nias rau ntawm qhov Teem Caij Sib Ntsib. Koj yuav muab cov ntaub ntawv sau kom tiav rau hom vixaj, tsab ntawv tshaj tawm, pawg hom vixaj, theem hom vixaj, thiab tus neeg thov cov ntaub ntawv. Kiag thaum ntawd cov txheej txheem no yuav cia koj xaiv ib lub sijhawm thiab hnub rau koj tus neeg qhua qhov xam phaj muab vixaj thiab muab cov ntaub ntawv lees paub.

Kauj Ruam 5

Koj tuaj yeem tso ntxiv lwm tus neeg qhua txuas mus ntxiv tau rau hauv koj cov ntaub ntawv thiab tuaj yeem teem caij sib ntsib tau ntau leej. Yog koj xav saib xyuas koj cov kev teem caij sib ntsib yav dhau los, koj nias ntawm qhov Tshawb Nrhiav Kev Teem Caij Sib Ntsib lossis saib ntawm Keeb Kwm Kev Teem Caij Yav Dhau Los.

Keeb Kwm Kev Teem Caij Yav Dhau Los pub koj mus saib tau tag nrho koj cov kev teem caij sib ntsib. Yog koj nias ntawm tus cim ntxiv xim ntsuab koj yuav pom daim duab yees sai sai ntawm koj tus neeg qhua cov ntaub ntawv xws li hnub teem caij sib ntsib, pawg hom vixaj, tus neeg thov tus email thiab UID. Koj kuj tuaj yeem npaj koj tus neeg qhua cov npe los ntawm hnub teem caij sib ntsib, hom vixaj, lossis koj qhov vixaj nyob licas lawm.

Ceebtoom: Thov ceebtoom tias hom kev xaiv Keeb Kwm Kev Teem Caij Yav Dhau Los muaj kev txwv tsis pub muaj ntau cov ntaub ntawv kev teem caij tso rau hauv cov txheej txheem. Nws muaj cov ntaub ntawv nyob hauv uas tsis raug siv ua ibqho pov thawj rau ntawm koj tus kheej cov qauv ntaub ntawv kaws tseg.

UID Location

Tshawb Nrhiav Cov Kev Teem Caij Sib Ntsib pub koj mus teem caij rau koj tus neeg qhua. Raws li pom nyob hauv daim duab hauv qab no, koj tuaj yeem nkag mus cuag tau cov ntaub ntawv ntawm tsab ntawv no, rov qab teem caij dua, kho cov ntaub ntawv xa mus dua tshiab lossis thim koj tus neeg qhua qhov kev xam phaj.

UID Location

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Ceebtoom: Yog koj hloov koj tus kheej qhov nkag mus cuag tau ib tug kws lis haujlwm rau feem taug kev cov ntaub ntawv teev tseg, koj tsis tuaj yeem teem caij sib ntsib rau koj tus kheej tau. Yuav teem caij sib ntsib rau koj tus kheej, xa ib tsab email mus rau travel-coordinator@ustraveldocs.com nrog rau koj tus nab npawb UID nyob hauv kab ncauj lus. Qhov no yuav ua rau koj tus kws lis haujlwm rau feem taug kev cov ntaub ntawv teev tseg siv tsis tau. Thaum koj teem caij koj qhov sib ntsib koj yuav tsum tshem cov kev teem caij sib ntsib yav dhau los kom tag rau ntawm lub nab-cos Cov Neeg Nyob Nrog. Tomqab koj teem caij koj qhov sib ntsib tag lawm, xa ib tsab email mus ntxiv thiab koj qhov nkag mus tau thiaj yuav muab rov qab los siv tau.