ໃບບິນຮັບເງິນທັງໝົດສໍາລັບການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມວີຊາ Machine-Readable Visa (MRV) ທີ່ອອກກ່ອນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2022, ຈະໝົດກຳນັດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023. ຈະບໍ່ມີການຕໍ່ອາຍຸຄ່າທໍານຽມ. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເຮັດເວລານັດໝາຍ ຫຼື ສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກເວັ້ນການສໍາພາດກ່ອນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023 ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊຳລະຄ່າທໍານຽມໃໝ່. ກະລຸນາຊາບວ່າ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສຳພາດກ່ອນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023 ແຕ່ຕ້ອງມີການນັດໝາຍສໍາພາດໃນລະບົບ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ນັດໝາຍໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງໜ້າກໍ່ຕາມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ສະໝັກທີ່ນຳໃຊ້ໃບບິນຄ່າທໍານຽມ MRV ທີ່ຈ່າຍກ່ອນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຈອງການນັດໝາຍຈະຖືກແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມປ່ຽນວັນນັດໝາຍ ຫຼື ຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ຕຸລາ 2023. ການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສູນເສຍທັງການນັດໝາຍເກົ່າ ແລະ ໃບບິນຄ່າທໍານຽມ MRV. ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃບສະໝັກໃໝ່ທັງໝົດ.


ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະປ່ຽນອັດຕາແລກປ່ຽນກົງສຸນຈາກ 1USD=20,000LAK ເປັນ 1USD=22,000LAK ນັບແຕ່ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວທັງໝົດທີ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມການດຳເນີນວີຊາໃນຫຼືຫຼັງຈາກວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023 ຈະຕ້ອງຊຳລະຄ່າທຳນຽມຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃໝ່ແມ່ນ 1USD=22,000LAK.

ຜູ້ສະໝັກທີ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມການດຳເນີນວີຊາໃນອັດຕາແລກປ່ຽນເກົ່າ 1USD=20,000LAK ໃນຫຼືກ່ອນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2023 ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໃບຮັບເງິນຈົນຮອດວັນໝົດອາຍຸ.


ຄ່າທຳນຽມການຍື່ນຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວທັງໝົດ (ຄ່າທໍານຽມ MRV) ການຊຳລະເງິນໃນ ຫຼືຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ຕຸລາ 2022, ໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາ 365 ວັນນັບຈາກວັນທີອອກໃບຮັບເງິນເພື່ອຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ MRV. ຜູ້ສະຫມັກຕ້ອງກໍານົດເວລານັດສໍາພາດແລະ ຕໍ່ວີຊາຄືນໃໝ່ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ 365 ວັນນີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງກຳນົດເວລານັດສຳພາດ ແລະ ຕໍ່ວີຊາຄືນໃໝ່ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 365 ວັນເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດການສໍາພາດຕ້ອງເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ 365 ວັນ. ໃບຮັບເງິນທັງໝົດສໍາລັບການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ MRV ທີ່ອອກກ່ອນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2022, ແມ່ນຈະໄດ້ຕໍ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຈົນຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023, ແລະຍັງຄົງໃຊ້ໄດ້ຈົນເຖິງວັນທີນີ້.


ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ມູນການຈຳກັດການຕ່າງໆດ້ານເດີ່ນທາງຂອງໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ, ລວມມີຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບປັດສະປອດເອເຫຼັກໂຕນິກ ກະລຸນາເຂົ້າເບີງໃນເວບ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.


Mount Rushmore - South Dakota

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ບໍລິການ ການຍື່ນຂໍວີຊາສໍາລັບ ປະເທດລາວ. ໃນເວັບໄຊ໌ນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຍື່ນຂໍວີຊາສຳລັບວີຊາແຕ່ລະປະເພດ. ທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີຊຳລະຄ່າທຳນຽມຍື່ນຂໍວີຊາ ແລະ ຈອງການນັດສຳພາດທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ວຽງຈັນ.

ເວັບໄຊ໌ນີ້ ແມ່ນເວັບໄຊ໌ທາງການທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍວີຊາ ຂອງສຳນັກງານການທູດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ລາວ.

ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ການຍື່ນ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ