ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ບຸກຄົນທີ່ປະສົງຈະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປອາໄສຢູ່ໃນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະຕ້ອງມີໃບຄຳຮ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດສະຫະລັດ(USCIS) ກ່ອນຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ. ໃບຄຳຮ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນຂໍໂດຍຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ຫຼື ນາຍຈ້າງໃນອະນາຄົດ ຢູ່ທີ່ີ່ຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດສະຫະລັດ(USCIS) ຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ໌ຂອງ USCIS. ບຸກຄົນທີ່ມີໃບຄຳຮ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ວັນທີຍື່ນຄຳຂໍພິເສດທີ່ພ້ອມສຳລັບການດຳເນີນການ (ເມື່ອເໝາະສົມ) ຈະມີສິດຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ ຫຼື ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວປະເພດ K.

ຄຳຮ້ອງ

ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2011 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາຄ້ຳປະກັນຢູ່ ປະເທດລາວ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງການ ຂອງ USCIS, ແມ່ນຕ້ອງປະກອບໃບຄຳຮ້ອງ I-130 ສົ່ງທາງໄປສະນີໂດຍນຳໃຊ້ຕູ້ໄປສະນີຂອງ USCIS ທີ່ເມືອງຊີຄາໂກ. ສະຖານທູດ ແລະ ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງການ USCIS ຈະສາມາດດໍາເນີນໃບຄຳຮ້ອງ I-130 ໃນກໍລະນີຍົກເວັ້ນຕາມກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ແບບຟອມ I-130 ທີ່ໄດ້ຖືກຍື່ນຢ່າງເໝາະສົມທີ່ສະຖານທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນສະຫະລັດທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດສະຫະລັດ(USCIS) ກ່ອນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2011, ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງນີ້.

ທີ່ຢູ່ຕູ້ໄປສະນີຂອງຫ້ອງການ USCIS ຢູ່ເມືອງຊິຄາໂກ ສຳລັບສົ່ງຈົດໝາຍທົ່ວໄປ:
ຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດສະຫະລັດ(USCIS)
ຕູ້ ປ.ນ. 804625
ຊິຄາໂກ, ລັດອີລີນອຍ(Chicago, IL 60680-4107)

ທີ່ຢູ່ຕູ້ໄປສະນີຂອງ USCIS ຢູ່ເມືອງຊິຄາໂກ ສຳລັບຈົດໝາຍດ່ວນ ແລະ ການຈັດສົ່ງ
ຫ້ອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດສະຫະລັດ(USCIS)
ເຖິງ: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
ຊິຄາໂກ, ລັດອີລີນອຍ(Chicago, IL 60603-5517)

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງ I-130 ໂດຍນໍາໃຊ້ຕູ້ໄປສະນີຂອງ USCIS ທີ່ ເມືອງຊີຄາໂກ, ແມ່ນເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໄຊ໌ຂອງ USCIS ທີ່ http://www.uscis.gov ຫຼື ຕິດຕໍ່ USCIS ທາງໂທລະສັບຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ 1-800-375-5283

ຄ່າທຳນຽມວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນຂອງ USCIS

ນັບແຕ່ວັນທີ23ທັນວາ2016ເປັນຕົ້ນໄປ, ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນຕ້ອງຊໍາລະຄ່າທຳນຽມວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນຂອງ USCIS ເປັນຈໍານວນ 220.00 ໂດລາສະຫະລັດ ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.  ມີແຕ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກບຸນທຳຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນ Orphan ຫຼື Hague, ຜູ້ເຂົ້າເມືອງແບບພິເສດຈາກ ອີຣັກ ແລະ ອັຟການິສຖານທີ່ຖືກວ່າຈ້າງໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະຊາຊົນທີ່ກັບຄືນປະເທດ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາປະເພດ K ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກຄ່າທໍານຽມດັ່ງກ່າວ.   ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມເພິ່ມເພີ່ມ, ເວັບໄຊ໌ຂອງ USCIS ຕໍ່ໄປນີ້ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມໃໝ່, ລວມທັງຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ USCIS: www.USCIS.gov/immigrantfee.

ການຍື່ນໃນກໍລະນີພິເສດ

ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2011, ຜູ້ຮ້ອງຂໍຄຳຮ້ອງທີ່ເຊື່ອວ່າສະພາບຂອງຕົນສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້່ຫ້ອງການກົງສຸນ ຮັບເອົາການຍື່ນແບບຟອມ. ຄຳຮ້ອງຂໍແຕ່ລະສະບັບຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນລາຍບຸກຄົນ.

ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທີ່ຕ້ອງການຍື່ນແບບຟອມ I-130 ຄວນຕິດຕໍ່ຫ້ອງການກົງສຸນ ເພື່ອຮ້ອງຂໍການພິຈາລະນາຍົກເວັ້ນ ແລະ ອະທິບາຍສະຖານະການຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດ. ຫ້ອງການກົງສຸນຈະສົ່ງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍການຍົກເວັ້ນໄປຫາຫ້ອງການຂອງ USCIS ທີ່ມີເຂດຮັບຜິດຊອບກວມເອົາສະຖານທູດ ຫຼື ໜ່ວຍງານກົງສຸນນັ້ນ. USCIS ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນວ່າກໍລະນີນີ້ແມ່ນສະພາບການພິເສດ ທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບຂະບວນການຍື່ນຄຳຮ້ອງແບບທົ່ວໄປຫຼືບໍ່. USCIS ຈະເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບກໍລະນີຍົກເວັ້ນສະເພາະໃນ ເວັບໄຊ໌ນີ້.

ຂໍ້ກຳນົດທາງການແພດ

ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງທຸກຄົນຈະຕ້ອງຜ່ານການກວດສຸຂະພາບໂດຍນາຍແພດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍສະຖານທູດເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນ ເວັບໄຊ໌ນີ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳວິທີການຈອງນັດກວດສຸຂະພາບຈາກ NVC ຫຼື ສະຖານທູດ. ຫ້າມນັດໝາຍສຳພາດກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້

ການນັດໝາຍສໍາພາດກັບສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຖ້າທ່ານມີວັນນັດສໍາພາດແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງໄປທີ່ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕາມວັນທີ ແລະ ເວລານັດສໍາພາດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາອ່ານກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຫ້າມດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊຶ່ງລະບຸວັດຖຸທີ່ທ່ານສາມາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາຕິດຕົວໃນເວລາທ່ານເຂົ້າມາສໍາພາດ. ທ່ານຄວນຖືໜັງສືນັດສໍາພາດ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນສຳລັບ ປະເພດວີຊາຂອງທ່ານເຂົ້າມານຳ.