ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງທະນາຄານ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ທ່ານສາມາດຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຍື່ນຂໍວີຊາເຂົ້າ​ເມືອງຊົ່ວຄາວເປັນເງິນສົດໄດ້ທີ່ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ທີ່ມີສາຂາຢູ່ ລາວ. ຄ່າທໍານຽມແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ຊຳ​ລະ​ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຸບັນຂອງ​ກົງ​ສຸນ​ຊຶ່ງສະ​ແດງ​ໃນ ເວັ​ບ​ໄຊ໌ນີ້. ສຳ​ລັບຂໍ້ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ໌  ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

ເພື່ອ​ເບິ່ງສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ກົດ ເວັບ​ໄຊ໌​ນີ້.