ການຕໍ່ວີຊາຂອງຂ້ອຍ​ຄືນໃໝ່

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:

ສະພາບລວມ

ຂັ້ນ​ຕອນການຍື່ນຂໍວີຊາ​ແມ່ນຄືກັນ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍື່ນຄັ້ງທໍາອີດ ຫຼື ການຕໍ່ວີຊາຄືນໃໝ່. ທ່ານ​ຄວນ​ຮູ້​ວ່າວີຊາຂອງທ່ານອາດຍັງມີ​ອາ​ຍຸ​ການ​ນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າໜັງສືເດີນທາງຂອງ​ທ່ານໝົດກຳ​ນົດໄປ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ. ທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໂດຍໃຊ້ໜັງສືເດີນທາງຫົວເກົ່າທີ່ມີວີຊາ ແລະ ໜັງສືເດີນທາງຫົວ​ໃໝ່ທີ່ມີ​ອາ​ຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ຍື່ນຂໍວີຊາ​ເຂົ້າ​ເມືອງຊົ່ວຄາວຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.