ເວລາລໍຖ້າການນັດໝາຍ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ຜູ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງທັງໝົດຈະຖືກດຳເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ແລະ ສະຖານທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສຸນສະຫະລັດພະຍາຍາມຮັກສາເວລາລໍຖ້າການນັດໝາຍໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້, ຖ້າຫາກທ່ານຈອງເວລາການສຳພາດໄວເທົ່າໃດ, ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ເວລາການສຳພາດຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເວລາໃນການດຳເນີນວີຊາ

ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາໃນການດຳເນີນການອອກວີຊາໂດຍທົ່ວໄປຈະຕົກຢູ່ປະມານສາມວັນລັດຖະການ, ເວລາໃນການດຳເນີນການສຳລັບບາງກໍລະນີສະເພາະອາດຈະຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດພິເສດອື່ນໆ.

ເວລາລໍຖ້າ ແລະ ເວລາພ້ອມໃຫ້ບໍລິການໃນປະຈຸບັນ

ເວລາລໍຖ້າການນັດໝາຍໃນປະຈຸບັນຢູ່ວຽງຈັນ
ເວລານັດໝາຍສຳ​ພາດທີ່ຍັງວ່າງຢູ່
ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ນັດ​ໝາຍ​ສຳ​ພາດ