ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ຕາມນະໂຍບາຍສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ, ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ A ແລະG ສາມາດຍື່ນເອກະສານຍື່ນຂໍວີຊາຂອງຕົນທີ່ເຄົ້າເຕິ້ຂອງພວກເຮົາໃນເວລາ 1:00 ແລະ 3:00 ໂມງແລງຂອງວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ ແລະວັນພະຫັດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ບັນດາເອກະສານສໍາຄັນທີ່ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາຕ້ອງປະກອບ. ກະລຸນາອ່ານໝວດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການປະເພດວີຊາ ແລະກົດລະບຽບອື່ນໆ.

ການເດີນທາງຢ່າງເປັນທາງການ.

 1. ໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍຫົກເດືອນ ແລະຍັງເຫຼືອສອງໜ້າເປົ່າ.
 2. ໄດ້ປະກອບສໍາເລັດ.ແບບຟອມ DS-160
 3. ຈົດໝາຍທາງການ.
 4. ຮູບຂໍວີຊາ (5cmx5cm, ພາກຫຼັງແມ່ນສີຂາວ, ບໍ່ໃສ່ແວ່ນຕາ ແລະໄດ້ຖ່າຍໃນເວລາໝໍ່ໆມານີ້).
 5. ລາຍລະອຽດແຜນການເດີນທາງ.
 6. ຈົດໝາຍເຊື້ອເຊີນ ຫຼືເອກະສານສະໜັບສະໜູນເມື່ອຈໍາເປັນ.

ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ - ວີຊາ  G.

 1. ໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍຫົກເດືອນ ແລະຍັງເຫຼືອສອງໜ້າເປົ່າ.
 2. ໄດ້ປະກອບສໍາເລັດແບບຟອມ DS-160
 3. ຈົດໝາຍເຊື້ອເຊີນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼືຈົດໝານຈາກນາຍຈ້າງ.
 4. ຮູບຂໍວີຊາ (5cmx5cm, ພາກຫຼັງແມ່ນສີຂາວ, ບໍ່ໃສ່ແວ່ນຕາ ແລະໄດ້ຖ່າຍໃນເວລາໝໍ່ໆມານີ້).
 5. ລາຍລະອຽດແຜນການເດີນທາງ (ສໍາລັບຜູ້ຖືສັນຊາດລາວ)

ກະລຸນາບໍ່ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຍື່ນຂໍວີຊາ MRV ຜ່ານເວັບໄຊນີ້ ເພາະວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຄືນໄດ້. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ຄວນຍື່ນຂໍວີຊາກ່ອນວັນເດີນທາງ. ບໍ່ມີການຮັບຮອງວ່າວີຊາຈະໄດ້ອອກລ່ວງຫນ້າກ່ອນວັນເດີນທາງ. 

ການເດີນທາງຢ່າງເປັນທາງການ -ສັນຊາດລາວ

ວີຊາປະເພດ A ກັບ G ແມ່ນ​ສາ​ມາດອອກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານອື່ນໆ ເພື່ອເດີນທາງເປັນ​ທາງ​ການໄປ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ປະເພດວີຊາສຳ​ລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ລັດຖະບານແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງຂອງການເດີນທາງໄປ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ພາຍ​ໃຕ້ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍການເຂົ້າເມືອງຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ແມ່ນມີເງື່ອນໄຂສະເພາະ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຍື່ນ​ຂໍ​ວີ​ຊາໂດຍໃຫ້ສອດ​ຄ່ອງກັບວີຊາປະເພດ A, G. ສ່ວນຫຼາຍໃບຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທີ່ຖືສັນຊາດລາວແມ່ນຍື່ນຢ່າງໂດຍກົງທີ່ ພະແນກກົງສຸນ ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລີກາໂດຍຜ່ານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ (MOFA).

ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວິຊາຫາພະແນກກົງສູນສະຖານທູດສະຫະລັດໂດຍກົງຈາກອົງການການທູດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປະເທດລາວ ຢູ່ທີ່ເຄົ້າເຕິ້ຂອງພວກເຮົາເປີດຮັບໃນເວລາ 1:00 ຫາ 3:00 ໂມງແລງ ຂອງວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ ແລະວັນພະຫັດ. ມີຫນັງສືແຈ້ງການ ທາງການທູດຕິດຄັດກັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາປະເພດນີ້ (ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້)

ການເດີນທາງຢ່າງເປັນທາງການ - ສັນຊາດປະເທດທີສາມ

ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງຜູ້ກ່ຽທີ່ຖືສັນຊາດປະເທດທີສາມ ສາມາດສົ່ງຂື້ນພະແນກກົງສູນສະຖານທູດສະຫະລັດຢ່າງໂດຍກົງຈາກອົງການການທູດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປະເທດລາວ ຢູ່ທີ່ເຄົ້າເຕິ້ຂອງພວກເຮົາໃນເວລາ 1:00 ຫາ 3:00 ໂມງແລງຂອງວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ ແລະ ວັນພະຫັດ. ມີຫນັງສືແຈ້ງການທາງການທູດ ຕ້ອງຕິດຄັດມານຳໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາປະເພດນີ້ (ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້)

ຜູ້ສະໝັກປະເພດວີຊາ G - ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຖືກຳໜົດ

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກ G ຕ້ອງຍື່ນໄປ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ (MOFA)ຖ້າຜູ້ສະໝັກແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງເຮັດວຽກໂດຍສາຂາທີ່ປະເທດລາວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ຖ້າຜູ້ສະໝັກບໍ່ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງເຮັດວຽກໂດຍສາຂາທີ່ປະເທດລາວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວຖືກຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກົງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,​ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປສະຫະລັດ ໂດຍຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນນັ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວຈະມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເພື່ອຍື່ນຂໍວີຊາ G4 ແລະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບຄໍາຮ້ອງຜ່ານ MOFA. ກໍລະນີນີ້ ຜູ້ກ່ຽວສາມາດຍື່ນໃບຄໍາຮ້ອງໂດຍຕົນເອງ.​

ໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາປະເພດ G ອາດຈະຖືກຍື່ນໂດຍກົງເຖິງພະແນກກົງສູນສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ເຄົ້າເຕິ້ຂອງພວກເຮົາໃນເວລາ 1:00 ແລະ 3:00 ໂມງແລງ ຂອງວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ ແລະວັນພະຫັດ. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາ G-1 ເຖິງ G-3 ຕ້ອງຕິດຄັດຈົດໝາຍທາງການໜຶ່ງສະບັບ. ສໍາລັບຜູ້ກ່ຽວທີ່ຖືກຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກົງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຜູ້ກ່ຽວສາມາດສະເໜີຈົດໝາຍຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສະກົນເພື່ອຮ້ອງຂໍວີຊາ G4 ເພື່ອໃຊ້ແທນຫນັງສືແຈ້ງທາງການທູດ.

ນັກການທູດທີ່ບໍ່ແມ່ນເດີນທາງບໍ່ເປັນທາງການ

ເພຶ່ອສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດບັນດາຄົນ, ນັກການທູດທຸກຄົນສາມາດຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ B-1/B-2 (ທຸລະກິດ/ ທ່ອງທ່ຽວຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ) ທີ່ເຄົ້າເຕິ້ຂອງພວກເຮົາໃນເວລາ 1:00 ແລະ 3:00 ໂມງແລງ ຂອງວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ ແລະວັນພະຫັດ. ບຸກຄົນທີ່ຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ B-1/B-2 ຕ້ອງມາທີ່ສະຖານທູດເພື່ອສໍາພາດ ແລະກວດລາຍມື.​ ທ່ານຕ້ອງຖືເອກະສານເຊັ່ນ ພັດສະປອດ, ໜ້າຢັ້ງຢືນໃບຄຳຮ້ອງ DS-160, ແລະຮູບຖ່າຍ. ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາ Conslao@state.gov ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບວ່າ ມື້ໃດທ່ານຈະມາຮອດສະຖານທູດ, ​ເພື່ອພວກເຮົາກຽມພ້ອມໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ທ່ານ. 

ນັກການທູດທຸກຄົນເຊິ່ງນຳໃຊ້ພັດສະປອດສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ເພື່ອຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ B-1/B-2 ສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມວີຊາ.​ ຖ້າວ່າວີຊານັກທອງທ່ຽວຖືກອອກໃສ່ໃນພັດສະປອດທຳມະດາ ຫຼື ພັດສະປອດສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ, ຜູ້ກ່ຽວຈຳເປັນຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມວີຊາ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອອກວີຊາຕາມ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຖ້າຍື່ນວີຊາເປັນທາງການ,ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ບໍ່ຈຳເປັນເຂົ້າມາເພື່ອສຳພາດຂໍວີຊາທີ່ສະຖານທູດ.​ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາ B-1/B-2 ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາ ທີ່ກົງສູນສະຖານທູດຢ່າງໂດຍກົງ ເພື່ອສໍາພັດຂໍວີຊາ ແລະ ພິມລາຍນີ້ວມື.​

ຫ້າມຊໍາລະຄ່າທໍານຽມວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ MRV ຜ່ານເວັບໄຊນີ້ ເພາະວ່າຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຄືນໄດ້

ຕາມປົກກະຕິ ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດທີ່ຍັງດຳເນີນຫນ້າທີ່ການທູດ ແລະ ຖືພັດສະປອດນັກການທູດແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມວິຊາປະເພດຢ້ຽມຢາມຊົ່ວຄາວ. ສຳລັບພັດສະປອດທາງການ/ລັດຖະການ ຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມວິຊາທາງການ (A ຫຼື G), ແຕ່ວ່າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມວີຊາ ແລະຄ່າທໍານຽມໃນການອອກວີຊາຄືນໃໝ່ສໍາລັບທຸກໆປະເພດວີຊາທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເວັບໄຊນີ້ ຫຼື ປຶກສານໍາຫ້ອງການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການອອກວີຊາ. 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດຮັບວີຊາທາງການທູດ ແລະວີຊາລັດຖະການ ແລະເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເພດ ວີຊາ A ແລະ ວີຊາ G.

ໝາຍເຫດ: ສະຖານທູດຈະປິດຫ້ອງການໃນວັນບຸນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ລາວ. ທ່ານກະລຸນາເຂົ້າເວັບໄຊນີ້ ເພື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນສໍາລັບວັນພັກທາງການຂອງສະຖານທູດ.

ຄໍາເຕືອນ: ພວກເຮົາຂໍສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາຍື່ນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາກ່ອນວັນເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວ. ບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆກ່ຽວກັບການອອກວີຊາກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ສະນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ຄວນວາງແຜນການເດີນທາງໃດຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼື ຊື້ປິ້ຍົນ ກ່ອນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບວີຊາ ແລະຮັບໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຕົນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ອ່ານຂໍ້ມູນທັງໝົດແລ້ວ ແຕ່ທ່ານຍັງມີຄໍາຖາມຢູ່, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາ CONSLAO@state.gov