ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:

ສະພາບລວມ

ວີຊາປະເພດ G-1 ຈົນເຖິງ G-4 ແມ່ນ​ສາ​ມາດອອກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານອື່ນໆ ເພື່ອເດີນທາງເປັນ​ທາງ​ການໄປ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ປະເພດວີຊາສຳ​ລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ລັດຖະບານແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງຂອງການເດີນທາງໄປ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ພາຍ​ໃຕ້ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍການເຂົ້າເມືອງຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ແມ່ນມີເງື່ອນໄຂສະເພາະ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຍື່ນ​ຂໍ​ວີ​ຊາໂດຍໃຫ້ສອດ​ຄ່ອງກັບວີຊາປະເພດ A, G ຫຼື ຂອງ NATO.

ໃບຄໍາຮ້ອງສໍາລັບວີຊາປະເພດ A-1, A-2, ແລະ G-1 ຈົນເຖິງ G-4 ສໍາລັບຜູ້​ທີ່​ຖື​ສັນ​ຊາດ​ລາວແມ່ນ​ຕ້ອງຍື່ນໄປທີ່ພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາປະເພດ A-1 ແລະ A-2 ຂອງບຸກ​ຄົນປະເທດທີສາມແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ໄປທີ່ພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈາກສຳ​ນັກ​ງານການທູດປະ​ຈຳ ລາວ. ຕ້ອງ​ຄັດ​ຕິດຈົດ​ໝາ​ຍ​ການ​ທູດກັບໃບຄໍາຮ້ອງຍື່ນຂໍວີຊາທຸກປະເພດແຕ່ A-1, A-2, ແລະ G1 ຈົນເຖິງ G-4.

ໃບຄໍາຮ້ອງວີຊາປະເພດ G-1 ຈົນເຖິງ G-4 ແມ່ນສາມາດຍື່ນໂດຍກົງທີ່ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ໃບຄໍາຮ້ອງຍື່ນຂໍວີຊາປະເພດ G-1 ຈົນເຖິງ G-4 ທັງໝົດຕ້ອງຄັດຕິດຈົດໝາຍການທູດ ຫຼື ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແມ່ນໃຫ້ຄັດຕິດຈົດໝາຍ ຫຼື ອີເມວທາງການທີ່ຮຽກຮ້ອງການອອກວີຊາປະເພດ G. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຊໍາລະຄ່າທໍານຽມກາຮຍື່ນຂໍວີຊາ (MRV) ຜ່ານເວັບໄຊ໌ນີ້ເພາະວ່າຈະບໍ່ມີການຄືນເງິນ..

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ ໜ້າເວັບໄຊ໌ນີ້ ຫຼື ປຶກສາກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຫຼື ອົງ​ການຄຸ້ມ​ຄອງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກ​ງານການອອກວີຊາຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ໌ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍ​ຄື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສະເພາະກ່ຽວກັບວີຊາປະເພດ A ແລະ G.