මගේ සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර පෙත්සම් තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

ඔබගේ සංක්‍රමණ පෙත්සමේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට, USCIS වෙබ් අඩවිය කරා මෙහි දී පිවිසෙන්න. ඔබ විසින් EAC, WAC, LIN හෝ SRC සමගින් ආරම්භව අංක පේළියකින් අනුගාමී වන සංඛ්‍යාංක 13 කින් සැදුම්ලත් ඔබගේ අයදුම්පත්‍ර ලදුපත් අංකය ඇතුල් කළ යුතුය.