සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර පොරොත්තු කාල

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

සෑම සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර කාරණයක්ම එකිනෙකින් වෙනස් වේ, එබැවින් විශේෂිත පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් ක්‍රියාවලිය කොතරම් කාලයක් ගනු ඇතිදැයි ඇස්තමේන්තු කිරීම අසීරු වේ. සාමාන්‍යයෙන්, අවශ්‍ය කරන සැකසුම් කාලය කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක් වේ:

පෙත්සමක් සැකසුම් කිරීමට අවශ්‍ය කරන කාලය

පෙත්සමක් අනුමත කිරීමට USCIS විසින් ගනු ඇති කාලය පෙත්සමේ වර්ගය සහ කාර්ය බද්ධ විශේෂිත USCIS කාර්යාලය අනුව වෙනස් වේ. විශේෂිත USCIS කාර්යාල සඳහා ඇස්තමේන්තු මෙහි දී ලද හැකිය.

ජාතික වීසා බලපත්‍ර මධ්‍යස්ථානය සහ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මාර්ගයෙන් සැකසුම් කිරීමට අවශ්‍ය කරන කාලය

පෙත්සමක් අනුමත කරනු ලැබූ වහාම, එය ආසන්නතම ඥාති කාණ්ඩයේ එකක් වන හෝ වර්තමාන ප්‍රමුඛතා දිනයක් සහිත එකක් වන්නේ, සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් දිනයක් ලබා ගැනීමට කොතරම් කාලයක් ගනු ඇත්දැයි යන්න ඔබේ කටයුතු මත විශාල වශයෙන් රඳා පවතී. ජාතික වීසා බලපත්‍ර මධ්‍යස්ථානය මගින් සපයන උපදෙස් ඔබ විසින් අනුගමනය කරන සහ ඉල්ලන සියලුම ලේඛන ඉදිරිපත් කරන කඩිනමින්, හමුවීමක් උපලේඛනගත කරවා ගැනීමට හැකියාව ළං වන්නේය. සාමාන්‍යයෙන් සියලුම ලේඛන ඉදිරිපත් කර මසකට පසුව හමුවීම් උපලේඛනගත කිරීම කෙරේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් දින කිහිපයක් ඇතුලත සාමාන්‍යයෙන් වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට හැකිව තිබේ.

කාරණය වර්තමානික වීමට ගතවන කාලය

නිශ්චිත සංක්‍රමණිකයන් කාණ්ඩ සඳහා, එක් එක් වර්ෂයේදී නිකුත් කරනු ලබන වීසා බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව නීතිය මගින් ඉඩ දී ඇති සීමාවට යටත් වේ. මෙම කාරණා පෙත්සම ගොනු කළ දිනයේ (මේ ප්‍රමුඛතා දිනය යි) පිළිවෙලට සැකසුම් කෙරේ. අයදුම්කරුවකුගේ ප්‍රමුඛතා දිනය පැමිණෙන තුරු (අයදුම්පත්‍රය වර්තමානික බවට පත්වීම) වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කළ නොහැකිය. මෙයට වර්ෂ කිහිපයක් ගත විය හැකිය. එය හරියටම කොතරම් කාලයක් ගනු ඇත්දැයි පැවසීමට හැකියාවක් නොමැති අතර, වීසා බලපත්‍ර නිල පුවත් නිවේදනය, මාසික ප්‍රකාශනය, ඉතිරිව තිබෙන කාලය පිළිබඳ දර්ශකයක් සපයනු ලැබීමට ඉඩ ඇති වර්තමානයේ සැකසුම් කෙරෙමින් පවතින ප්‍රමුඛතා දින ලැයිස්තුගත කරයි.

සටහන: පෙත්සම්කරු පුරවැසිභාවය ලබන අවස්ථාවේ, සියලුම F2A පෙත්සම් (ස්ථිර නේවාසිකයෙකුගේ කලත්‍රයා හෝ බාලවයස්කාර දරුවෙකු) ස්වයංක්‍රීයවම IR1 (එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙකුගේ කලත්‍රයා) හෝ IR2 (එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙකුගේ දරුවෙකු) පෙත්සම් බවට පරිවර්තනය කෙරේ. මෙම වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩ වීසා බලපත්‍ර සළාක ක්‍රමයට යටත් නොවන අතර, එමනිසා, ප්‍රතිලාභීන් වීසා බලපත්‍ර නිකුතුව සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ නම්, ඔවුන්ගේ භාවිතය සඳහා වීසා බලපත්‍ර සැමවිටම ලද හැකි වනු ඇත. වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා USCIS හා සම්බන්ධ වන්න.