මගේ වීසා අලුත් කිරීම      

 මෙම පිටුවේ:

දළ විශ්ලේෂණය

පාරිභෝගික සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද රජය විසින් සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් තොරව සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජනය යටතේ ඔවුන්ගේ වීසා අලුත් කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. මෙම ක්‍රියාවලිය පළමු වර අයදුම්කරුවන් සඳහා නොවේ. මෙය තම වීසා බලපත්‍ර අලුත් කරන ඇතැම් අයදුම්කරුවන් සඳහා වන අතර ඇතැම් සීමාවන් අදාළ විය හැකිය.

ආගන්තුක (B1/B2) වීසා බලපත්‍ර අලුත් කරන අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජනයට සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය. සුදුසුකම් ලැබුවන් කොන්සියුලර් අංශයේ පුද්ගලිකව පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය නොවන නමුත් තවමත් වීසා අයදුම්පත්‍ර සම්පූර්ණ කිරීම සහ අදාළ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ගෙවීම අවශ්‍ය වේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජනය භාවිතා කිරීම වීසා නිකුත් කිරීම සහතික නොකරයි. අයදුම්පත්‍ර ලේඛන සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව, අයදුම්කරුවෙක්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට පුද්ගලිකව පෙනී සිටින ලෙස ඉල්ලීමට කොළඹ තානපති කාර්යාලයට අයිතිය ඇත. වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා ඇති හැකියාවට ඉඩ සලසමින් අයදුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ ලියකියවිලි සැළසුම් කර ඇති සංචාරයන්ට පෙරාතුව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජනය සඳහා සුදුසුකම් නොලැබූ අය සාමාන්‍ය වීසා ක්‍රියවලිය යටතේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් උපලේඛනගත කිරීමට උපදෙස් අනුගමනය කළ යුතුය.

අමතරව, ඇතැම් රජයන් තම පුරවැසියන්ට කල් ඉකුත් වූ ගමන් බලපත්‍රයේ වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් සහිතව ගමන් කිරීමට ඉඩ ලබා දේ, සංචාරකයාට වලංගු ගමන් බලපත්‍රයක්ද ඇත. ඔබගේ රජය වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් සහ කල් ඉකුත් වූ සහ වලංගු ගමන් බලපත්‍රයක සංකලනයක් සමඟින්  ගමන් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙයි නම්, එක්සත් ජනපද රජය විසින් වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් දරණ ඔබගේ කල් ඉකුත් වූ ගමන් බලපත්‍රය සහ ඔබගේ නව වලංගු ගමන් බලපත්‍රයත් සමඟ එක්සත් ජනපදයට ඇතුලු වීමට ඉඩ ලබ දේ.

සුදුසුකම්

ඔබ B1 / B2 වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ නම්, ඔබගේ වීසා අයදුම්පත සමග තහවුරු කරන ලිපියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති පරිදි උපයෝගී ලේඛන සහ ගමන් බලපත්‍රය කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ඉදිරියේ ඇති පරීක්ෂණ කාමරය වෙත, ඕනෑම රාජකාරී දිනයක උදෑසන10: 30 සිට දහවල් 12.00 දක්වා (සඳුදා සිට සිකුරාදා) භාර දීමට ඔබට හැකියාව ඇත, සහ ඔබ සියලු සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් කොන්සියුලර් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් තොරව ඉදිරියට යන්න:

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

පහත ලැයිස්තුගත සියලු සුදුසුකම් සපුරාගත් අයදුම්කරුවන් හට සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවශ්‍යතා නිදහස් වැඩසටහන යොදා ගනිමින් තම වීසා බලපත්‍ර අලුත්වැඩියා කරගත හැක.

 • අයදුම්කරු ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ මාලදිවයින් පුරවැසියකු විය යුතු අතර අවම වශයෙන් පසුගිය වසර 2 තුලදී එහි පදිංචි වී තිබිය යුතුය.
 • අයදුම්කරු මීට පෙර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයක / කොන්සල් කාර්යාලයක ඇඟිලි සලකුණු දහයක් ලබා දී තිබිය යුතුය.
 • අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 14ත් 79ත් අතර විය යුතුය.
 • පෙර එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍රය දැනට වලංගු හෝ කල් ඉකුත් වූ කාලය මාස 48 කට වඩා අඩු විය යුතුය.
 • අයදුම්කරු නිශ්චිතවම සමාන වර්ගයේ වීසා බලපත්‍රයක් සදහා ඉල්ලුම් කල යුතුය.(B1/B2)
 • අයදුම්කරු පසුගිය වීසා නිකුත් කිරීම නිසා කිසිදු රටක කිසිදු වීසා වර්ගයකින් ප්‍රතික්ෂේප, අහිමි,අවලංගු හෝ සොරකම් වී  නොවී තිබිය යුතුය.
 • සියලු ජීව දත්ත නිශ්චිතවම වර්තමාන DS-160 අයදුම් පත්‍රයේ ජීව දත්ත සහ පෙර DS-160 අයදුම් පත්‍රය හා සමන විය යුතුය.
 • එක්සත් ජනපදය තුල අයදුම්කරු සියලු එක්සත් ජනපද ආගමන නීති රෙගුලාසි පිලිපැද සිටිය යුතුය.
 • අයදුම්කරු පසුගිය වීසා බලපත්‍රය මත එක්සත් ජනපදයට සංචාරය කර තිබිය යුතුය.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය : සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවශ්‍යතා නිදහස් වැඩසටහන යොදා ගනිමින් තම සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර අලුත්වැඩියා කරගැනීම.

පියවර 1

ඔබගේ වීසා වර්ගය පොදු සංක්‍රමණ නොවන වීසා කියවීම මගින් තීරණය කරන්න.එක් එක් වීසා වර්ගය සුදුසුකම් හා අයදුම් අයිතම පැහැදිලි කරයි.ඔබේ තත්වයට බලපාන වීසා වර්ගය තෝරා ගන්න.

පියවර 2

DS-160 ආකෘති පත්‍රය  සම්පූර්ණ කරන්න. ප්‍රවේශමෙන් DS-160 ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සදහා වන මාර්ගෝපදේශ කියවීමට වග බලා ගන්න.සියලුම තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි විය යුතුය.ආකෘති පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට කිසිදු වෙනස්කමක් සිදු කිරීමට නොහැක.ඔබට සහය අවශ්‍ය නම් කරුණාකර සංක්‍රමණ නීතීඥයකුගේ හෝ පරිවර්තකයකුගෙ උපදෙස් ලබා ගන්න.ඔබගේ DS-160 ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට පාරිභෝගික ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට සහය විය නොහැක.ඔබගේ හමුවීම සකස් කර තහවුරු කර ගැනීමට DS-160 අංකය ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත.

පියවර 3

ඔබ නිවැරදි වීසා වර්ගය තීරණය කල පසු සහ DS-160 සම්පූර්ණ කල පසු,ඔබ විසින් වීසා ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.වීසා ගාස්තු පිටුව වීසා වර්ග,එක්සත් ජනපද ඩොලර් වීසා ගාස්තු සහ දේශීය මුදල් ලයිස්තුගත කර ඇත.ඔබගේ වීසා ගාස්තු ගෙවීම සදහා,බැංකු හා ගෙවීම් හා විකල්ප පිටුව කියවන්න.මෙම පිටුව ඔබගේ වීසා ගාස්තු ගෙවීම් කරන ආකාරය විස්තර කරයි.ඔබ ඔබගේ පැතිකඩ නිර්මාණය කර,ඔබගේ ලදුපත් අංකය තබා ගත යුතුයි.

පියවර 4

ඔබගේ DS-160 වීසා ගාස්තු ගෙවීම සම්පූර්ණ වූ පසු සියලු අයදුම්කරුවන් පද්ධතිය මත නැවත ප්‍රවිෂ්ඨ වනු ඇත. සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජන සදහා සුදුසුකම් සනාථ කිරීමට අයදුම්කරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න මාලාවක් අසනු ඇත.සුදුසුකම් ලබයි නම් ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජන සමග ඉදිරියට ගෙනයාම සදහා ලබා දෙන " සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජන තහවුරු" පිටුව සහ උපදෙස් වෙත යොමුකරනු ඇත.ඔබ සුදුසුකම් නොලබයිනම් ඔබ ඔබේ පුද්ගල වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ වෙන් කරගැනීම සදහා උපදෙස් වෙත යොමු කරනු ඇත.

පියවර 5

ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජනය සදහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලෑබුවහොත්,ඔබගේ ලියවිලි සදුදා දිනක පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 12.00 දක්වා අතර කාලය තුල කොලඹ එක්සත් ජනපද තානපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඇති පරීක්ෂා කාමරයට භාර දෙන්න.සියලු ලියකියවිලි විශාල මෙන්ම ඔබගේ නම එක් පැත්තකින් ලේබල් කර ඇති මුද්‍රා සහිත ලියුම් කවරයක බහා තිබිය යුතු අතර ලියුම් කවරයේ අනෙක් පැත්තේ “Attn: Consular Section; Interview Waiver” යයි සටහන් කර තිබිය යුතුය.

 • එක්සත් ජනපදය තුල ඔබ නැවතීමට අදහස් කරන කාලයට ඔබ්බෙන් අවම වශයෙන් මාස 6ක වලංගු කාලයක් සහිත ඔබගේ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය
 •  ඔබගේ පෙර වීසා ඇතුලත් ඔබගේ මෑත කාලීන විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (කරුණාකර ඔබගේ පෙර කාලීන සියලු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නොඑවන්න)
 •  DS-160 සංක්රමණ නොවන වීසා අයදුම් තහවුරු පිටුව
 •  වීසා අයදුම්පත් ගාස්තු සදහා DFCC බැංකුවෙන් ලබගත් ප්‍රථම සාධන ලදුපත
 •  පසුගිය මාස 6 ඇතුලත ලබාගත්සුදු පසුබිම සහිත අගල් 2*2 ප්‍රමාණයේ ඡායාරූපයක් (මෙම වෙබ් අඩවිය  www.ustraveldocs.com/lk මත සඳහන් පිරිවිතරයන්ට අනුව)
 • http://www.ustraveldocs.com/lk_is වෙබ් අඩවියෙන් ලබගත් ඔබගේ මුද්‍රිත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංත්‍යජන තහවුරු ලිපිය.
 •  රැකියා සාධනය(ප්‍රථම සාධන ලියවිල්ල පමණක්)
 •  එක්සත් ජනපදය තුල ඔබගේ මිතුරා/පවුලේ අය/ අනුග්‍රාහකයා පිලිබද නීතිමය තත්ත්ව සාධනය(අදාල නම් පමණක්)
 •  මාලදිවයින් අයදුම්කරුවන් සදහා පමණයි:සුදුසු ලෙස ඉහත ලිපි ලේඛන සියල්ල සහ වීසා ගාස්තු සදහා බැංකු අණකරයක්.

මාලදිවයින් අයදුම්කරුවන්:සියලු ලියකියවිලි විශාල මෙන්ම ඔබගේ නම එක් පැත්තකින් ලේබල් කර ඇති මුද්‍රා සහිත ලියුම් කවරයක බහා තිබිය යුතු අතර ලියුම් කවරයේ අනෙක් පැත්තේ “Attn: Consular Section; Interview Waiver” යයි සටහන් කර තිබිය යුතුය.මෙම ලිපි ලේඛන කොලඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය වෙත භාරදීම සදහා මාලදිවයින් විදේශ අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කල යුතුයි.ඔබේ ලිපි ලේඛන සම්පූර්ණත්වය මත මාලදිවයින් විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගත හැක.

ඔබේ කටයුත්ත සදහා අමතර තොරතුරු අවශ්‍ය වුවහොත් හෝ ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සදහා සහභාගී වීම අවශ්‍ය වුවහොත් ඔබට දුරකථන හෝ ඊ-මේල් මාර්ගයෙන් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

පියවර 6

ලේඛන ආපසු ලබා ගැනීම: වීසා බලපත්‍රය නිකුත් කළ විට ලේඛන සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ආපසු ලබා දෙනු ලැබේ. වීසා සැකසීමට සති කිහිපයක් ගත විය හැක. ලේඛන ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා තානාපති කාර්යාලයට පැමිණීමට හෝ සම්බන්ධ වීමට පෙර කරුණාකර පහත සඳහන් සබැඳියෙන් ඔබගේ වීසා අයදුම්පත්‍රයේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න.

ඔබට ඔබගේ අයදුම්පත් තත්වය https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx  වෙතින් පරීක්ෂා කළ හැකි අතර වීසා බලපත්රය ලබා ගැනීමට සූදානම් වූ විට තත්වය ‘Issued’ ලෙස සදහන් වනු ඇත.

එකතු කිරීමේ වේලාවන් සඳුදා - බ්‍රහස්පතින්දා සවස 3:30 සහ සිකුරාදා උදේ 10:00 වේ. (නිවාඩු දින හැර)

මාලදිවයින් අයදුම්කරුවන්: කරුණාකර ඔබේ ලේඛන මාලදිවයිනේ පිහිටි මාලදිවයින් විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගන්න.