දරුවන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර

මෙම පිටුව මත:

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

ප්‍ර: දරුවන්ට වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යද?

පි: දරුවන් ද ඇතුළුව, සියලුම සංචාරකයන්ට, එක්සත් ජනපදයට සංචාරය සඳහා වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍ය වේ, නැතිනම් වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහන වැනි විශේෂ වැඩ සටහනක් මාර්ගයෙන් වීසා බලපත්‍රයක් රහිතව සංචාරය කිරීමට සුදුසුකම් ලැබිය යුතුය.

ප්‍ර: වැඩිහිටියන් මෙන්ම දරුවන් ද එකම අයදුම් පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවිය යුතුද?

පි: ඔව්.

ප්‍ර: දරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීම අවශ්‍යද?

පි: සෑම අයදුම්කරුවෙකුටම හමුවීමක් අවශ්‍ය කෙරේ.

ප්‍ර: දරුවන් පෞද්ගලිකවම ඔවුන්ගේ හමුවීම සඳහා පැමිණිය යුතුද?

පි: ඔව්, සියලුම දරුවන් පෞද්ගලිකවම තමන්ගේ හමුවීම සඳහා පැමිණිය යුතුවේ.