Verslo / turistinė viza

DUK

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

B-1 ir B-2 lankytojo vizos skirtos asmenims, laikinai keliaujantiems į JAV verslo reikalais (B-1), savo malonumui arba gydytis (B-2). Paprastai B-1 viza yra skirta keliautojams, vykstantiems pasitarti su verslo partneriais, dalyvauti mokslinėse, šviečiamojo pobūdžio, profesinėse arba verslo konferencijose ar susirinkimuose, įsigyti nekilnojamojo turto, sudaryti sutartis. B-2 viza yra skirta poilsinio ir pramoginio pobūdžio kelionėms, įskaitant turizmą, draugų ir giminaičių lankymą, gydymą, įvairią broliško, socialinio pobūdžio veiklą, paslaugų teikimą. Neretai B-1 ir B-2 vizos sujungiamos ir išduodamos kaip viena – B-1 / B-2.

Sąlygos

Jei teikiate B-1 / B-2 vizos paraišką, konsulinį pareigūną privalote įtikinti, kad turite teisę gauti JAV vizą pagal JAV imigracijos ir pilietybės įstatymą. Vadovaujantis Imigracijos ir pilietybės įstatymo 214 straipsnio b dalimi laikoma, kad kiekvienas asmuo, teikiantis B-1 / B-2 vizos paraišką, ketina imigruoti. Šią teisinę prezumpciją turite paneigti, įrodydami:

 • kad jūsų kelionės į JAV tikslas yra laikinas vizitas, pavyzdžiui, verslo reikalais, savo malonumui ar gydytis;
 • kad JAV būsite tam tikrą ribotą laiką;
 • kad turite lėšų vizito JAV išlaidoms padengti;
 • kad turite gyvenamąją vietą ne JAV ir kitų socialinių ar ekonominių ryšių, užtikrinsiančių, kad pasibaigus vizito JAV trukmei grįšite į šalį, kurioje gyvenate.

Tam tikromis aplinkybėmis B-1 vizos paraišką gali teikti padėjėjai arba namų ūkio darbuotojai ir įgulos nariai, dirbantys laivuose, kurie plaukioja nepažeisdami žemyninio šelfo išorinių ribų.

Remiantis Imigracijos ir pilietybės įstatymu kai kuriems užsienio piliečiams vizos negali būti išduodamos. Daugiau informacijos apie Imigracijos ir pilietybės įstatymą ir asmenis, kurie negali gauti vizos, rasite čia.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate verslo arba turistinės vizos paraišką, privalote pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 160 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos tvarkymo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia). Jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje).

Be šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

   • paso numerį
   • CGI numeris
   • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Patvirtinamieji dokumentai yra tik vienas iš daugelio veiksnių, į kuriuos pokalbyje atsižvelgs konsulinis pareigūnas. Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Visi dokumentai, kuriuos pateiksite pokalbio dėl vizos metu, turi būti išversti į anglų, arba lietuvių kalbą.
Į pokalbį reikia atsinešti žemiau išvardintus dokumentus. Visuomet geriau atsinešti originalą nei fotokopiją. Prašome nesiųsti į ambasadą jokių dokumentų.

 • Laišką iš darbovietės, kuriame nurodytos jūsų pareigos, atlyginimas, kiek laiko ten dirbate, ar suteiktos atostogos. Jeigu vykstate verslo tikslais, turėkite tai patvirtinanačius dokumentus..
 • Dokumentus apie kitas pajamas (jeigu turite), nekilnojamą turtą, verslą ar kitokį turtą.
 • Pageidautina, kad žinotumėte kelionės maršrutą arba galėtumėte papasakoti apie planuojamą kelionę.
 • Jeigu praeityje buvote teistas, pateikite informaciją apie teistumą, net jei atlikote bausmę arba buvote nuo jos atleistas.

Be to, priklausomai nuo savo kelionės tikslo, atsineškite toliau išvardytus dokumentus.

Studentai

   Atsineškite pažymas apie naujausius mokymosi rezultatus, nuorašus ir diplomus. Taip pat atsineškite finansinės paramos įrodymus, pavyzdžiui, mėnesinius banko sąskaitos išrašus, terminuotųjų indėlių kvitus ar kitus įrodymus.

 

Dirbantys suaugusieji

   Atsineškite darbdavio patvirtinimo laišką, kad dirbate, ir pastarųjų trijų mėnesių atlyginimo lapelius.

 

Verslininkai ir įmonių direktoriai

   Atsineškite įrodymus apie einamas pareigas ir atlyginimą.

 

Lankantieji giminaitį

   Atsineškite giminaičio statusą (pavyzdžiui, žalioji korta, natūralizacijos pažyma, galiojanti viza ir t. t.) patvirtinančio dokumento fotokopiją.

 

Anksčiau besilankiusieji JAV

   Jei jau esate buvę JAV, atsineškite visus dokumentus, patvirtinančius jūsų imigracijos ar vizos statusą.

 

Asmenų, vykstančių sveikatos priežiūros tikslais, patvirtinamieji dokumentai

Jei norite vykti į JAV gydytis, be dokumentų, išvardytų anksčiau, ir tų, kurių gali paprašyti konsulinis pareigūnas, turėsite pateikti šiuos dokumentus:

 • Vietos gydytojo diagnozę, kurioje paaiškintas jūsų negalavimas ir priežastis, kodėl gydytis važiuojate į JAV.
 • Gydytojo ar gydymo įstaigos JAV laišką, informuojantį apie sutikimą gydyti šį negalavimą, gydymo trukmę ir kainą (įskaitant užmokestį gydytojams, hospitalizaciją ir kitas su gydymu susijusias išlaidas)..
 • Už jūsų kelionę, gydymą ir pragyvenimą mokančių asmenų ar organizacijos finansinės atsakomybės pareiškimą. Minėtas išlaidas padengsiantys asmenys turi įrodyti, kad turi tam lėšų. Dažniausiai reikia pateikti banko sąskaitos suvestines, informaciją apie pajamas (santaupas) arba patvirtintas pajamų mokesčio kopijas.

EVUS – elektroninė vizų atnaujinimo Sistema (Electronic Visa Update System)

Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kinijos susitarimą dėl vizų pratęsimo, nuo 2016 m. lapkričio 29 d. Kinijos piliečiai, turintys 10 metų galiojančias B1, B2 arba B1/B2 vizas Kinijos Liaudies Respublikos piliečio pasuose, kas du metus turės atnaujinti savo biografinę ir kitą informaciją internetinėje svetainėje esančioje vizos paraiškoje. Šis reikalavimas yra taip pat taikomas ir keičiant pasą arba teikiant paraišką dėl naujos B1, B2 arba B1/B2 vizos, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. Šis mechanizmas vadinamas EVUS – elektroninė vizų atnaujinimo sistema (Electronic Visa Update System).

Šiuo metu EVUS internetinė svetainė www.EVUS.govyra viešai prieinama registracijai. Kol kas Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba mokesčio už registraciją EVUS sistemoje netaiko. Ateityje Tarnyba numato tokį mokestį, tačiau nėra aišku nuo kada. Iki to laiko keliautojai gali registruotis EVUS sistemoje nemokamai. Visus metus Tėvynės apsaugos departamentas ir Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba vizas turintiems asmenims teiks atnaujintą informaciją. Daugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje www.cbp.gov/EVUS.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie verslo ir turistines vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.