Tranzitinė ir laivo įgulos vizos

DUK

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Tranzitinė viza (C)

Kitos šalies pilietis, tiesiogiai ir nepertraukiamai vykstantis į kitą šalį per JAV, turi turėti galiojančią tranzitinę vizą. Išimtys taikomos keliautojams, kurie gali vykti per JAV į kitą šalį be vizos (bevizio režimo programa) arba yra šalių, pasirašiusių sutartį su JAV dėl vykimo į JAV be vizų, piliečiai.

Jei keliautojas ketina trumpam sustoti kelionės metu, norėdamas, pavyzdžiui, aplankyti draugus ar apžiūrėti įžymias vietas (bet ne tam, kad iš JAV vyktų į kitą šalį), jis turi pateikti atitinkamos vizos, pavyzdžiui, B-2, paraišką.

Įgulos viza (D)

JAV teritorijoje esančio laivo arba lėktuvo įgulos narys turi turėti įgulos vizą. Laivo arba lėktuvo, kuris kirs JAV oro erdvę arba teritorinius vandenis, vykdamas į kitą šalį, įgulos nariai paprastai turi tranzitines ir įgulos vizas (C-1 / D). Kai kuriais atvejais užtenka D vizos.

Laivų, kurie plaukioja nepažeisdami žemyninio šelfo išorinių ribų, įgulos nariai vietoj įgulos vizos gali gauti modifikuotą B-1 vizą.

Įgulos nariai, kurie vyks į JAV laisvu laiku tarp skrydžių ar kruizų, taip pat turėtų gauti B-1 / B-2 vizą asmeninėms atostogoms. Pareiškėjai, norintys iš karto gauti C-1 / D arba B-1 / B-2 vizas, moka tik vieną vizos paraiškos mokestį.

Sąlygos

Norėdami gauti tranzitinę vizą, turite:

 • įrodyti, kad ketinate nedelsdami ir nepertraukiamai vykti į kitą šalį per JAV;
 • parodyti transporto priemonės, kuria vyksite į galutinį tikslą, bilietą;
 • įrodyti, kad turite pakankamai lėšų galutiniam kelionės tikslui pasiekti;
 • pateikti leidimą patekti į kitą šalį išvykę iš JAV.

Norėdami gauti  D arba C-1 / D vizą, konsuliniam pareigūnui turite įrodyti, kad:

 • jūsų kelionės į JAV tikslas – vykti per ją į kitą šalį arba esate įgulos narys;
 • neketinate dirbti ir gauti užmokesčio, kol būsite JAV, nebent gavote leidimą kreiptis dėl laikinosios darbo vizos;
 • ketinate būti šalyje tam tikrą ribotą laiką;
 • turite lėšų visoms išlaidoms vizito JAV laikotarpiu padengti.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate tranzitinės arba įgulos nario vizos paraišką, turite pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent (unless su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo; Jūsų senas pasas su ankstesne viza, jei Jūs ja turite ir galite pasinaudoti.
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 160 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos tvarkymo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia); jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje);
 • Profesionalūs jūrininkai privalo pristatyti jūrininko pažymėjimą, jei kreipiasi dėl C1/D vizos. Pastaba: Jei Jūs gavote naują jūrininko pažymėjimą, tačiau esate dirbęs seniau laivuose ir turite kitų jūrininko pažymėjimų, juos taip pat turite pristatyti pokalbio metu.
  Visi oro ir vandens transporto įgulos nariai privalo pristatyti originalų darbo laišką arba darbo sutartį, jei jie kreipiasi dėl C1/D vizos.

Be šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje. interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

 • paso numerį
 • CGI numeris
 • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną neseniai darytą nuotrauką, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Patvirtinamieji dokumentai yra tik vienas iš daugelio veiksnių, į kuriuos pokalbyje atsižvelgs konsulinis pareigūnas. Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų. Patvirtinamieji dokumentai gali praversti pokalbyje, bet konsuliniai pareigūnai daugiausia remiasi pokalbiu jūsų tinkamumui vizai gauti nustatyti. Kitaip tariant, patvirtinamieji dokumentai yra neprivalomi ir ne tokie svarbūs.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie tranzitines vizas ir įgulos narių vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.