Namų ūkio darbuotojo viza

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Asmeniniai arba namų ūkio padėjėjai, lydintys darbdavį arba persikeliantys kartu su juo į JAV, gali gauti B-1 vizą. Ši namų ūkio darbuotojų kategorija apima (bet neapsiriboja) virėjus, vyresniuosius liokajus, asmeninius vairuotojus, namų tvarkytojus, kamerdinerius, liokajus, ruošos pagalbininkus, sodininkus bei kitus apmokamus lydinčius asmenis.

Asmenys, lydintys ar persikeliantys kartu su darbdaviu, kuris yra užsienio šalies diplomatas arba valdžios pareigūnas, gali gauti A-3 arba G-5 vizą, priklausomai nuo darbdavio vizos statuso.

Sąlygos

Jei esate namų ūkio darbuotojas ir norite gauti B-1 vizą, turite įrodyti, kad:

 • jūsų kelionės tikslas į JAV – dirbti namų ūkyje;
 • JAV planuojate būti tam tikrą ribotą laiką;
 • jūsų darbdavys atitinka tam tikrus reikalavimus;
 • turite saistančių socialinių ir ekonominių ryšių užsienyje;
 • turite gyvenamąją vietą ne JAV ir kitų saistančių ryšių, užtikrinsiančių, kad pasibaigus vizito JAV trukmei grįšite į šalį, kurioje gyvenate.

Neimigracinę vizą turinčio asmens lydėjimas

Jei esate namų ūkio darbuotojas ir norite lydėti arba vykti pas darbdavį, kuris nėra JAV pilietis ar teisėtas nuolatinis gyventojas ir kuris nori gauti leidimą vykti į JAV su B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q arba R neimigracine viza arba jau yra JAV, galite teikti B-1 vizos paraišką, jei:

 • turite bent vienerius metus darbo asmeniniu padėjėju arba namų ūkyje patirties (reikalingas ankstesnių darbdavių patvirtinimas):
  • pas savo darbdavį (ne JAV) išdirbote bent metus iki jo JAV vizos paraiškos pateikimo datos arba
  • darbdavys jus pasamdė iš karto prieš pateikdamas JAV vizos paraišką ir gali įrodyti, kad jis (ji) reguliariai samdydavo (ištisus metus ar sezoniškai) namų ūkio darbuotojus ir anksčiau, ne tik prieš pateikdamas JAV vizos paraišką;
 • niekur kitur nedirbate, darbdavys nemokamai suteiks gyvenamąją vietą ir maitinimą ir sumokės už lėktuvo bilietus į abi puses, kaip nurodyta darbo sutartyje.

Amerikos piliečio lydėjimas

Jei esate namų ūkio darbuotojas ir norite lydėti arba vykti į JAV pas darbdavį, kuris yra JAV pilietis, galite pateikti B-1 vizos paraišką, jeigu jūsų darbdavys paprastai gyvena ne JAV ir vyksta į JAV laikinai arba jūsų darbdavys, JAV pilietis, dažnai perkeliamas tarptautinės įmonės, kurioje dirba, o perkėlimai trunka dvejus metus arba ilgiau, ir pagal darbo sutarties sąlygas vyksta gyventi į JAV ne ilgesniam nei 4 metų laikotarpiui.

Be to:

 • jūs turite būti pas šį darbdavį išdirbęs bent 6 mėnesius iki datos, kai jūsų darbdavys pateikė JAV vizos paraišką, arba jūsų darbdavys turi būti reguliariai samdęs namų ūkio darbuotoją tokioms pačioms pareigoms būdamas užsienyje;
 • turite turėti bent vienerius metus darbo asmeniniu padėjėju arba darbo namų ūkyje patirties (reikalingas ankstesnių darbdavių patvirtinimas);
 • niekur kitur nedirbate, darbdavys nemokamai suteiks gyvenamąją vietą ir maitinimą ir sumokės už lėktuvo bilietus į abi puses, kaip nurodyta darbo sutartyje.

Dėmesio: negalite teikti B-1 vizos paraiškos, jei jūsų darbdavys (JAV pilietis) ketina nuolat gyventi JAV, net jei anksčiau dirbote JAV piliečiui užsienyje.

Teisėto JAV nuolatinio gyventojo lydėjimas

Teisėtiems JAV nuolatiniams gyventojams (žaliųjų kortelių turėtojams) draudžiama vežtis namų ūkio darbuotojus į JAV pagal B-1 vizą.

Darbo sutarties reikalavimai B-1 vizos turėtojams

Teikdamas B-1 vizos paraišką namų ūkio darbuotojas turi pateikti jo ir darbdavio pasirašytą darbo sutartį su šia informacija:

 • Darbuotojo pareigų JAV aprašymas.
 • Darbo valandų skaičius per savaitę.
 • Atostogų, laisvadienių ir nedarbingumo atostogų skaičius dienomis per metus.
 • Reguliarūs laisvadieniai kiekvieną savaitę.
 • Darbo užmokestis, kuris turi būti arba šiuo metu šalyje mokamas, arba minimalus valandinis užmokestis, nurodytas federaliniame įstatyme (priklausomai nuo to, kuris didesnis). Dabartinio minimalaus valandinio darbo užmokesčio JAV dydį rasite čia, o šiuo metu šalyje paplitusio valandinio darbo užmokesčio dydį čia.
 • Patvirtinimas, kad gausite nemokamą maitinimą ir apgyvendinimą.
 • Patvirtinimas, jog jūsų darbdavys užtikrins, kad kol jam dirbsite, nereikės prašyti valstybės paramos.
 • Patvirtinimas, kad dirbdami dabartiniam darbdaviui nepriimsite kitų darbo pasiūlymų.
 • Patvirtinimas, kad jūsų darbdavys neatims jūsų paso.
 • Patvirtinimas, kad abi šalys supranta, jog pasibaigus numatytoms darbo valandoms negalite būti verčiamas būti darbo vietoje be papildomo užmokesčio.
 • Patvirtinimas, kad jūsų darbdavys apmokės jūsų kelionės į JAV ir į darbdavio gyvenamąją vietą ir atgal į šalį, kurioje gyvenate, kai bus nutraukta darbo sutartis, išlaidas.

A-1, A-2, arba G-1–G-4 vizos turėtojo lydėjimas (A–3 arba G–5 vizos)

Jei esate asmens, turinčio A-1, A-2 arba G-1–G-4 vizą, palydovas, patarnautojas ar asmeninis padėjėjas, galite teikti A-3 arba G-5 vizos paraišką. Turite įrodyti, kad galite kreiptis dėl A-3 ar A-5 vizos (pavyzdžiui, pateikti buvusio darbdavio rekomendacinį laišką, ankstesnio darbo toje srityje įrodymų ir t. t.). Konsuliniai pareigūnai turi nustatyti darbdavio oficialų statusą ir abiejų šalių ketinimą sudaryti darbo sutartį arba nenutraukti esamos. Be to, namų ūkio darbuotojai, dirbantys diplomatams (A3) ir tarptautinių organizacijų darbuotojams (G5), prieš teikdami vizos paraišką turi būti užregistruoti Valstybės departamento Užsienių šalių misijų valdymo tarnybos informacinėje sistemoje (TOMIS). Daugiau informacijos apie registraciją TOMIS sistemoje gausite susisiekę su JAV valstybės departamento Užsienio šalių misijų tarnyba.

A-3 ir G-5 vizų pareiškėjai turi atvykti į pokalbį su konsuliniu pareigūnu. Jie turi laikytis įprastos paraiškos teikimo procedūros, išskyrus vieną išimtį: nereikia mokėti paraiškos mokesčio.

Konsulinis pareigūnas turi pritarti, jog A-3 arba G-5 vizos pareiškėjui ketinamas mokėti valandinis užmokestis yra sąžiningas, palyginti su mokamu toje srityje, ir pakankamas, kad darbuotojui netektų prašyti valstybės malonės. Teikiant šių vizų paraiškas būtina pateikti darbo sutartį, pasirašytą darbdavio ir darbuotojo.

A-3 (G-5) vizos turėtojų darbo sutarties reikalavimai

Teikdamas A-3 arba G-5 vizos paraišką, namų ūkio darbuotojas turi pateikti jo ir darbdavio pasirašytą darbo sutartį, kuri apima šiuos dalykus:

 • Garantiją, kad gausite valandinį užmokestį, lygų šalies minimaliam valandiniam darbo užmokesčiui, arba šiuo metu už tokį darbą mokamą valandinį darbo užmokestį, priklausomai nuo to, kuris didesnis. Dabartinio minimalaus valandinio darbo užmokesčio JAV dydį rasite čia, o šiuo metu šalyje taikomo valandinio darbo užmokesčio dydį – čia.
 • Pareiškimą, kad po pirmųjų 90 darbo dienų visi mokėjimai už darbą privalo būti atliekami išrašant čekį arba pervedant pinigus į sąskaitą banke. Nei darbdavys, nei jo šeimos nariai neturi turėti prieigos prie jūsų banko sąskaitų.
 • Kai darbdavys yra kitos šalies diplomatas, vadovaujantis esama praktika, darbo vietoje gyvenantys namų ūkio darbuotojai, be užmokesčio už darbą, gauna nemokamą maitinimą ir nemoka už gyvenamąją vietą.
 • Pažadą, kad dirbdami dabartiniam darbdaviui nepriimsite kitų darbo pasiūlymų.
 • Pažadą, kad darbdavys neatims jūsų paso, ir pareiškimą, kad abi šalys supranta, jog pasibaigus numatytoms darbo valandoms negalite būti verčiamas būti darbo vietoje be papildomo užmokesčio.
 • Darbo sutartis yra būtina tam, kad galėtumėte patys ieškoti darbo ir būtų užtikrinta žmogaus teisių apsauga. Jūsų darbdavys apmoka jūsų kelionės į JAV ir į darbdavio gyvenamąją vietą ir atgal į šalį, kurioje gyvenate, kai bus nutraukta darbo sutartis, išlaidas.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate B-1, A-3 arba G-5 vizos paraišką, turite pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • tik B-1 vizos pareiškėjai: kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 160 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos tvarkymo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia); jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje);
 • darbdavio vizos ar kito dokumento, kurį jis pateiks vykdamas į JAV (šalies, kuriai taikomas bevizis režimas, pasas arba JAV piliečio pasas), kopiją;
 • jūsų ir darbdavio pasirašytą sutartį, atitinkančią visus pirmiau minėtus reikalavimus;
 • tik A-3 ir G-5 vizos pareiškėjai: verbalinę notą, patvirtinančią pareiškėjo darbo statusą, išvykimo datą, kelionės tikslą ir vizito JAV trukmę (verbalinėje notoje turi būti nurodytas darbdavio vardas, pavardė, titulas ar oficialus statusas, taip pat išvykimo data, kelionės tikslas ir vizito JAV trukmė); A-3 ir G-5 vizų pareiškėjai nemoka paraiškos teikimo mokesčio.

Neskaitant šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

 • paso numerį
 • CGI numeris
 • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Patvirtinamieji dokumentai yra tik vienas iš daugelio veiksnių, į kuriuos pokalbyje atsižvelgs konsulinis pareigūnas. Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Į pokalbį reikia atsinešti šiuos dokumentus:

 • Įrodymą, kad jūsų darbdavys gali mokėti sutartą valandinį užmokestį. Dėmesio: jei pateikėte A-3 arba G-5 vizos paraišką, šis reikalavimas taikomas, jeigu jūsų darbdavys turi patarėjo arba žemesnį diplomatinį rangą.
 • Įrodymus, kad jūsų vizitas JAV bus laikinas.
 • Daugiau informacijos rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie A-3, B-1, ir G-5 vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.